Strategy as a tool for economic development of the state

  • I. Vіnіchenko
  • A. Mostova
Keywords: economic strategy of the state, the strategic objective, strategic directions, goals and objectives, strategic results, the strategy of food security

Abstract

The article deals with the theoretical and methodological approaches to strategic planning and understanding the concept of strategy. The main problems, associated with the strategic planning of economic development at the state level, are revealed. The features of foreign and domestic experience of economic strategy formation at the national level are researched. Theoretical and methodological approaches to creating strategies of economic, social and environmental development of national economies are analysed. The basic shortcomings of the existing system of planning and forecasting of economic development of typical Ukrainian strategies are identified.The essence of economic strategy at the national level, its object and subject are formulated. The strategic goals, directions, objectives and results of the strategy are determined. The positions of leading scientists determining the state strategic planning and economic development strategy of the country are presented. The tasks of the state economic strategy of Ukraine are identified in the research. The need for effective strategic economic policy is approved for implementation of the state strategy.The need of forming the strategy of food security as a part of the economic strategy of the state is revealed. The recommendations for improving the methodological and methodical approaches to develop the economic strategies in general and the food security strategies in particular at the national level are proposed.

References

Біла С.О. Продовольча безпека в системі економічної безпеки / С.О. Біла // Держава та регіони: державне управління. – 2008. – № 1. – С. 15–20.

Вініченко І.І. Особливості формування продовольчого ринку / І.І. Вініченко, М.В. Кравченко // Ефективна економіка. – 2011. – № 10.

Жаліло Я. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки / Я. Жаліло // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 19–27.

Вініченко І.І. Формування та використання фінансового потенціалу сільського господарства / І.І. Вініченко, Н.В. Трусова // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 262–268.

Тертичка В. Стратегічне планування: аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності, галузь прикладних досліджень / В. Тертичка, В. Вакуленко; укл. О.І. Кілієвич, В.В. Тертичка. – К.: “К.І.С.”, 2004. – C. 63–66.

Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф; науч. ред. и авт. предисл. Л.Е. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

Минцберг Г. Стратегический процес / Г. Минцберг, Дж. Куинн // пер. с анг. под ред. Ю. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.

Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: навч. посібник / Л.А. Швайка. – К.: Знання, 2006. – 435 c.

Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: монографія / Я.А. Жаліло – К.: НІСД, 1998. – 144 с.

Стратегия устойчивости развития АПК – продовольственная безопасность / Под ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорусская наука, 2008. – 514 с.

Васильєва Н.К. Галузеві й регіональні аспекти інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрних підприємств / Н.К. Васильєва // Держава та регіони.  2011.  № 3.  С. 264268. – (Серія: Економіка та підприємництво).

Васильєва Н.К. Інформаційні технології як складова підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / Н.К. Васильєва // Агросвіт.  2012.  № 24.  С. 37.

Стратегія сталого розвитку “Україна–2020” / Президент України. – Офіційне видання. – Урядовий кур’єр від 15.01.2015, № 6.

Национальная стратегия устойчивого соціально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.grosbook.info/index.php?name=Files&op=view_file&lid=126.

Мостова А.Д. Оцінка матеріальних, фінансових та інформаційних потоків сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу / А.Д. Мостова // Агросвіт. – 2012. – № 14. – С. 30–36.

Мостова А.Д. Стратегія продовольчої безпеки держави: теоретико-методичний аспект / А.Д. Мостова // Економіка та держава. – 2016. – № 5. – С. 38–42.

Методичні рекомендації щодо складання стратегічних планів підприємствами державного сектору [Електронний ресурс] // Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk–UA&id=eadd6427–c6ee–4d97–8357–b008592e68cf&title=MetodichniRekomendatsiiSchodoSkladanniaStrategichnikhPlanivPidprimstvamiDerzhavnogoSektoru

Харченко Є.М. Економетричний аналіз заходів екологічного менеджменту в агрономії / Є.М. Харченко // Економічний простір. – 2015. – № 96. – С. 244–256.

Самарець Н.М. Використання економіко-математичних моделей транспортних задач для аграрних підприємств / Н.М. Самарець, Є.М. Харченко // Приднепровский научный вестник. – 2014. – № 1(148). – С. 68–72.

Васильєва Н.К. Економіко-математичне моделювання системного інноваційного оновлення аграрного виробництва / Н.К. Васильєва // Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора екон. наук: 08.00.11.  К.: ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, 2007. – 36 c.

Васильєва Н.К. Економіко-математичне моделювання інноваційного розвитку аграрного сектору: монографія / Н.К. Васильєва. – Дніпропетровськ: ВАТ “Видавництво “Зоря”, 2006.  252 с.

Макаренко П.М. Концептуальні засади системного інноваційного оновлення сільськогосподарського виробництва / П.М. Макаренко, Н.К. Васильєва // Агросвіт.  2008.  № 1.  С. 1720.

Мироненко О.А. Дослідження соціально-економічного розвитку аграрного підприємництва з інтегрованими інформаційними технологіями / О.А. Мироненко, І.І. Шрамко // Efficiency of Business in the Conditions of Unstable Economy: collective monograph. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – Р. 302–307.

Інформатика в LINUX-середовищі: навч. посібник / За ред. Н.К. Васильєвої. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2016. – 268 с.

Самарець Н.М. Сучасний стан діяльності сільських домогосподарств в Україні / Н.М. Самарець // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2016. – № 1. – С. 83–88.

Нужна С.А. Інформаційні технології аналізу прямих трудових витрат / С.А. Нужна // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 262–266.

Bila, S.O. (2008). Food security in the system of economic security. Derzhava ta rehiony: derzhavne upravlinnia. № 1, 15–20.

Vinichenko, I.I., Kravchenko, M.V. (2011). Features of forming the food market. Efektyvna ekonomika. № 10.

Zhalilo, Y. (2005). Economic strategy as a category of modern economics. Ekonomika Ukrainy. № 1, 19–27.

Vinichenko, I.I., Trusova, N.V. (2014). Formation and use of financial potential of agriculture. Innovatsijna ekonomika. № 6, 262–268.

Tertychka, V., Vakulenko, V. (2004). Strategic planning: Government Policy Analysis in Ukraine: the discipline, the sphere of professional activity, applied research. Kyiv: “K.I.S.”, 63–66.

Ansoff I. (1989). Strategic management. Moscow: Ekonomika, 519.

Mincberg, G., Kuinn, Dzh. (2001). Strategic process. St. Petersburg: Piter, 688.

Shvajka, L.A. (2006). State regulation of the economy: textbook. Kyiv: Znannia, 435.

Zhalilo, Y.A. (1998). The economic strategy of the state in the unstable market economies: monograph. Kyiv: NISD, 144.

Ed. by Gusakov, V.G. (2008). Strategy of sustainability of agricultural development – the food safety. Minsk: Belorusskaja nauka, 514.

Vasylieva, N.K. (2011). Branch and regional aspects of innovative and investment model of agrarian enterprises’ development. State and regions. № 3, 264268. (Series: Economics and entrepreneurship)

Vasylieva, N.K. (2012). Information technologies as part of increase of agrarian enterprises’ competitiveness. Agrosvit. № 24, 37.

Strategy of sustainable development “Ukraine–2020”. President of Ukraine. Official publication. Uriadovyj kur’ier vid 15.01.2015, № 6.

The National Strategy for Sustainable sotsіalno-economic development of Belarus for the period till 2020. Available at: http://www.grosbook.info/index.php?name=Files&op=view_file&lid=126

Mostova, A.D. (2012). The assessment of material, financial and information flows of agricultural enterprises of grain subcomplex. Agrosvіt. № 14, 30–36.

Mostova, A.D. (2016). The food security strategy: theoretical and methodological aspects. Ekonomіka ta derzhava. № 5, 38–42.

Guidelines for drafting strategic plans of public sector. Ministerstvо ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk–UA&id=eadd6427–c6ee–4d97–8357–b008592e68cf&title=MetodichniRekomendatsiiSchodoSkladanniaStrategichnikhPlanivPidprimstvamiDerzhavnogoSektoru

Kharchenko, E.M. (2015). Econometric analysis of the environmental management measures in agronomy. Economic scope. № 96, 244–256.

Samarets, N.M., Kharchenko, E.M. (2014). The use of economic-mathematical models of transportation problems for agricultural enterprises. Pridneprovskij nauchnyj vestnik. № 1(148), 68–72.

Vasylieva, N.K. (2007). Economic and mathematical modeling of the system innovative updating of the agrarian production, Abstract of Doctor dissertation, Mathematical methods, models and information technologies in economy. Kyiv: SI “Institute for Economics and Forecasting of UNAS”, 36.

Vasylieva, N.K. (2006). Economic and mathematical modeling of innovative development in agrarian sector: monograph. Dnipropetrovsk: VAT “Zorja”, 252.

Makarenko, P.M., Vasylijeva, N.K. (2008). Conceptual principles of system innovative modernization in agrarian production. Agrosvit. № 1, 1720.

Myronenko, O.A., Shramko, I.I. (2015). Research of socio-economic development of agrarian entrepreneurship with integrated informative technologies. Efficiency of Business in the Conditions of Unstable Economy: Collective monograph. Taunton, MA, United States of America, 302–307.

Ed. by Vasylieva, N.K. (2016). Informatics in LINUX-environment: textbook. Dnipropetrovsk: Bila K.O., 268.

Samarets, N.M. (2016). The current state of activity of rural households in Ukraine. News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. № 1, 83–88.

Nuzhna, S.A. (2012). The information technology analysis of direct labor costs. Economic analysis. 10, 4, 262–266.

Published
2017-01-23
Section
Economics sciences