Формування вагового росту молодняку овець у постнатальному онтогенезі

  • В. В. Микитюк кандидат сільськогосподарських наук

Abstract

Дослідженнями встановлено, що в постнатальний період розвитку молодняк більш чутливий до впливу екологічних факторів, ніж у натальний. Забезпечення оптимальних умов годівлі та утримання відповідно до сезону року на кожному етапі вирощування дає змогу впливати на формування росту і розвитку молодняку овець, які завезені в нові еколого-технологічні умови.

References

Малигонов А.А. Избранные труды. – М.: Колос, 1968. – 391 с.

Чирвинский Н.П. Избранные сочинения.– М.: Сельхозиздат, 1949. – Т. 1. – 528 с.

Шмальгаузен М.И. Стабилизация нормы в процессе эволюции // Факторы эволюции. – М., 1968. – С. 117–147.

Дикарев А.Г. Прогнозирование потенциальной энергии роста // Сб. научн. тр. Ч.1 / СКНИИЖ. – Краснодар, 2007. – С. 191–193.

Свечин Ю.К. Прогнозирование продуктивности животных в раннем возрасте // Вестник с.-х. науки. – 1985. – № 4. – С. 103–107.

Сірацький Й.З., Данилків Я.Н. Методи адаптаційної здатності тварин // Методи наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. – К.: Аграрна наука, 2005. – С. 75–77.

Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М.: Колос, 1969. – 256 с.

Section
Agricultural sciences (animal husbandry)