Physiological and productive characteristics of cows Chorna-white breed early postpartum period

  • S. Pishchan
  • L. Litvischenko
  • A. Martynenko
  • I. Pishchan

Abstract

The results of studies on changes of some physiological parameters of the body of cows, their level of milk yield and milk quality during sexual arousal and found that at this time the body temperature and skin surface, reduces milk yield and content of milk fat and total protein, but dry matter, dry fat-free milk residue, density and freezing point are unchanged.

References

Івашків Р.М. Взаємозв’язок процесів відтворення і лактогенезу та етіопатогенез акушерської патології у високопродуктивних корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ветеринарних наук : спец. 16.00.07 “Ветеринарне акушерство” / Р.М. Івашків. – Львів, 2008. – 16 с.

Підпала Т.В. Закономірності молочної продуктивності корів червоної степової породи / Т.В. Підпала, М.М. Тимофіїв // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2006. – № 1. – С. 151–154.

Рєзникова Н.Л. Вплив народження та першого отелення на основні селекціоновані ознаки молочних корів / Н.Л. Рєзникова // Науковий вісник “АсканіяНова”. – Асканія-Нова, 2009. – 240 с.

Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 280 с.

Меркурьева Е.К. Генетика с основами биометрии / Е.К. Меркурьева. – М. : Колос, 1983. – 424 с.

Викторов П.И. Методика и организация зоотехнических опытов / П.И. Викторов, В.К. Менькин. – М. : Агропромиздат, 1991. – 112 с.

Приймач В.І. Молочна продуктивність корівпервісток української чорно-рябої молочної породи залежно від генотипу і способу підготовки до лактації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосподарських наук : спец. 06.02.01 “Розведення та селекція тварин” / В.І. Приймач. – Львів, 2002. – 16 с.

Section
Agricultural sciences (animal husbandry)