The ways of resources keeping during watering of small areas

  • R. Zakharov
  • U. Gubskaya

Abstract

We consider the range and analyzed the main technical characteristics of the existing sprinkler technology, as well as the possibility of its use in farms with irrigated land from 10 to50 hectares; identified promising ways of resource and the optimal sizes sprinkling machines with use of the pneumatichydraulic device of creating artificial rain are defined.

References

Актуальні питання підвищення енергоефективності зрошувальних систем: монографія / [Закусилов М.О., Захаров Р.Ю., Зуєва Т.В., Луньов Д.В.]. – Сімферополь : СОНАТ, 2009. – 128 с.

Захаров Р.Ю. Пневмогидравлическое устройство создания искусственного дождя / Захаров Р.Ю., Губская У.А. – Lublin, 2010. –

В, Мotrol. – С. 78–84.

Рекомендації по технології і методах сумісного використання багатоопірних і мобільних дощувальних машин / Інститут гідротехніки

і меліорації. – К. : Видво НААНУ, 2010. – 78 с.

Интернет ресурс: http://www.irrigation.com.ua

Интернет ресурс: http://ais.homepage.tonline.de/irrigation.html

Каблук П.Т. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку / П.Т. Каблук.– К. : ІАЕ УААН, 2002. – 88 с.

Наукові основи і напрями охорони та раціонального використання зрошуваних земель України / [Сташук В.А., Балюк С.А., Ромащенко М.І. та ін.]. – К. : Аграрна наука, 2009. – 530 с.

Трегобчук В.М. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні основи) / В.М. Трегобчук. – К. : Видво Інту економіки НАН України, 2003. – 260 с.

Практика застосування нових широкозахватних дощувальних машин на існуючих зрошувальних мережах в господарствах Півдня України / УкрНДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для с.г. виробництва ім. Л. Погорілого. – Херсон, 2009.

– 72 с.

Механизация полива: справочник / [Штепа Б.Г., Носенко В.Ф., Винникова Н.В. и др.]. – М. : Агропромиздат, 1990. – 336 с.

Section
Agricultural sciences (agronomics, agricultural ecology, land reclamation, ecology, crops husbandry, farming)