The irrigated agrolandscapes typification on the base of their natural ameliorative properties

  • Yu. Danilenko

Abstract

The article is devoted to typification of agrarian landscapes on the base of their natural ameliorative properties and requirements for agroforestry and land irrigation.

References

Меліоративні властивості лісосмуг та лісів у агроландшафтах / Ю.О. Михайлов, С.О. Врадін, С.М. Лютницький [та ін.] // Меліорація і водне господарство. – 2001. – Вип. 87. – С. 30–39.

Грицан Ю.І. Екологічні основи перетворюючого впливу лісової рослинності на степове середовище (екотоп, взаємодія, дендроіндикація, типологія): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук: спец. 03.00.16 “Екологія” / Ю.І. Грицан. –

Дніпропетровськ, 2000. – 27 с.

Тепловой и водный режим Украины / [Константинов А.Р., Сакали Л.И., Гойса Н.И., Олейник Р.Н.]; под ред. А.Р. Константинова.

– Ленинград, Гидрометиздат, 1966. – 591 с.

Отримання геоінформації з мережі Інтернет для завдань космічного моніторингу екологічної безпеки регіонів / Г.Я. Красовський, С.М. Андрєєв, О.С. Бутенко [та ін.] // Екологія і ресурси. – 2005. –

№ 12 – С. 100–142.

Готинян В.С. Дистанційне зондування Землі / В.С. Готинян, Г.Я. Красовський // Матеріали регіональної наради “Можливості

сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Херсонщини”, 19–20 вересня 2007 р., м. Херсон. – Херсон, 2007. – С. 77–98.

Даниленко Ю.Ю. Взаємозв’язок показників стану зрошуваного агроландшафту / Ю.Ю. Даниленко // Екологозбалансоване

управління меліорованими ландшафтами: збірник матеріалів Міжнар.

науково-практ. конф. молодих вчених. – Херсон : РВВ “Колос”, 2010. – С. 62–63.

Section
Agricultural sciences (agronomics, agricultural ecology, land reclamation, ecology, crops husbandry, farming)