ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНИХ ІТ-РІШЕНЬ В РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

  • I. Khirsa
Ключові слова: ERP; CRM; хмарні технології; штучний інтелект; трекінг.

Анотація

В роботі узагальнено перелік сучасних інструментів автоматизації управлінської, виробничої, торгівельної діяльності агропідприємств, проаналізовано можливості ефективного їх використання з урахуванням специфіки та потреб підприємства, а також визначено потребу в інноваційних технологіях сільського господарства та розуміння потреб, в умовах глобалізації ринку. Доведено об’єктивну потребу агроформувань в розробці та удосконаленні швидкого і ефективного моделювання сценаріїв прийняття управлінських рішень та інтегрування їх з метою оцінки майбутніх вигід, очікуваних прибутків та прогнозування термінів окупності. Швидкий розвиток інноваційних технологій охоплює технічні, технологічні, екологічні та інші процеси в агарному секторі, змінює принципи ведення бізнесу, тому для того, щоб швидше адаптуватись до агроінновацій, потрібно впроваджувати інтенсивні освітні програми, які у доступному форматі висвітлювали б всі актуальні можливості удосконалення інструментів забезпечення конкурентоспроможної діяльності підприємств агросектору. Головний бар’єр у впровадженні інновацій — це люди, оскільки інтеграція вимагає певного рівня обізнаності у інноваційних технологіях агробізнесу та виваженого підходу до інновацій. В сучасних умовах впровадження інформаційних компаній щодо інноваційних процесів аграрної галузі загалом так і в окремих підгалузях та складових необхідно організовувати на рівні державних програм, особливо щодо застосування у напрямку технічних та технологічних складових виробничих процесів підприємств аграрного сектору, сприяти розвитку видів діяльності з високою наукоємністю, перейти від технологічно низької ресурсної до високотехнологічної інноваційної економіки, а державна політика має створювати сприятливі умови насамперед для розвитку виробництва інтелектуальних продуктів, включаючи можливість їх комерціалізації як в Україні, так і у світі.

Посилання

Дацій О. І.,Гаман М.В., Дацій Н.В. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія.Донецьк: Юго-Восток.2010. 370 с.

Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. 2012. No1. С. 87–100.

Усачова А. Впровадження Microsoft Dynamics NAV у провідній українській компанії Кернел. 2019. URL: https://innoware.com/uk/about/news/vprovadzenna-microsoft-dynamics-nav-2018-u-providnij-ukrainskij-kompanii- (дата звернення 05.11.2020).

Ніканорова О. Як вибрати CRM. Корисні поради. 2020. URL: https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/jak-vybraty-crm (дата звернення 09.11.2020).

Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська Підвищення конкурентноспроможності аграрних підприємств України на основі впровадження інновацій. Інвестиції: практика та досвід. № 24/2019. С 5-9.

Черников А. "ERP - Битва титанов 2017". 2018. URL: https://ko.com.ua/erp_bitva_titanov_2017_119484 (дата звернення 10.11.2020).

Марусей Т. В. Особливості програмного рiшення SAP Business One в управлінні сучасним підприємством. Економка та суспільство. 2018. Випуск № 15. - С. 956-959.

Забрамний О. Використання сучасних інструментів для аналізу даних в агробізнесі. 2020. Конференція "Агромониторинг" info@oleynik.company.

Соседко С. Українська ERP цє реально. Проект “Forum LIM”.2020. URL: http://3ssolutions.com.ua/ukrainian_erp/ (дата звернення 12.11.2020).

Рейтинг українських топ СRМ систем за версією livebusiness. com. 2020. URL: https://www.livebusiness.com.ua/tools/crm/ (дата звернення 15.11.2020).

Матеріали агрофорума AgroIT Forum 2018. URL: https://oleynik.company/ua/conference/agroitforum-2018/ (дата звернення 29.10.2018).

Устьянцева Н. 2020. URL: https://aggeek.net/ru-blog/najbilsh-perspektivni-napryamki-agroinnovatsij-u-2020-rotsi (дата звернення 09.11.2020).

Datsij, O. I. Haman, M.V. and Datsij, N.V. (2010), Innovatsijna model' rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii: monohrafiia [Innovative model of economic development of Ukraine in the conditions of globalization: monograph], Yuho-Vostok, Donetsk, Ukraine.

Fedulova, L.I. (2012), “Conceptual model of innovation strategy of Ukraine. Economics and forecasting”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol.1, pp. 87–100.

Usachova, A. (2019), “Implementation of Microsoft Dynamics NAV in the leading Ukrainian company Kernel”, available at: https://innoware.com/uk/about/news/vprovadzenna-microsoft-dynamics-nav-2018-u-providnij-ukrainskij-kompanii- (Accessed 05 November 2020).

Nikanorova, O. (2020), “How to choose CRM. Tips”, available at: https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/jak-vybraty-crm (Accessed 09 November 2020).

Kyrylov, Yu. Ye. and Hranovs'ka, V. H. (2019), “Improving the competitiveness of agricultural enterprises of Ukraine through the introduction of innovations”, Investytsii: praktyka ta dosvid, Vol.24, pp. 5-9.

Chernykov, A. (2018), “ERP - "Battle of the Titans 2017”, available at: https://ko.com.ua/erp_bitva_titanov_2017_119484 (Accessed 10 November 2020).

Marusej, T. V. (2018), “Features of SAP Business One software solution in modern enterprise management”, Ekonomka ta suspil'stvo, vol. 15, pp. 956-959.

Zabramnyj, O. (2020), “ Use of modern tools for data analysis in agribusiness ”. Konferentsiia Ahromonytorynh [Conference Ahromonytorynh], Kyiv, Ukraine, pp. 20-24.

Sosedko, S. (2020), “Ukrainian ERP is real”, Proekt “Forum LIM”, available at: http://3ssolutions.com.ua/ukrainian_erp/ (Accessed 10 November 2020).

Livebusiness. com (2020), “Rating of Ukrainian top CRM systems by version”, available at: https://www.livebusiness.com.ua/tools/crm/ (Accessed 15.11.2020).

Ivanchykov, A. (2018), “Automation tools for large ahrokholdynhiv”, AgroIT Forum, available at: https://oleynik.company/ua/conference/agroitforum-2018/ (Accessed 29 October 2020).

Ust'iantseva, N. (2020), “The most promising areas of agroinnovation in 2020”, available at: https://aggeek.net/ru-blog/najbilsh-perspektivni-napryamki-agroinnovatsij-u-2020-rotsi (Accessed 09.11.2020).

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи