МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

  • K. Kozak
Ключові слова: агропромислове виробництво; зовнішнє середовище; механізм впливу; об’єкт впливу; суб’єкт впливу; цілі впливу; інструменти впливу.

Анотація

Метою дослідження став аналіз механізму впливу на економічний розвиток суб’єктів агропромислового виробництва і галузі в цілому з боку зовнішніх чинників, що не знаходяться в зоні безпосереднього контролю об’єкта. Механізм зовнішнього впливу на економічний розвиток агропромислового виробництва представлено у складній системній взаємодії та взаємозалежності таких елементів, як об’єкт, суб’єкт, цілі, інструменти. Суб’єкти зовнішнього впливу на стан і перспективи розвитку агропромислового виробництва розуміються як сукупність агентів зовнішнього середовища, діяльність яких відбувається поза межами підприємства. Залежно від характеру впливу (прямий і непрямий вплив) виділено рівень зовнішнього мікросередовища, а також рівень системного впливу на бізнес–середовище з окресленням мезоекономічного, макроекономічного, наднаціонального підрівнів. Інструменти, що використовується суб’єктами зовнішнього впливу, детерміновано їх функціональним наповненням як іманентні суб’єктам і визначені їх місцем в системі ринкової і політичної влади.Здійснено ідентифікацію цілей прогресивного економічного розвитку галузі агропромислового виробництва на основі критеріїв складності та часового лагу. Отже, виділено глобальні, основні, поточні цілі. Представлено авторське бачення їх сутнісного наповнення: глобальна ціль – зміцнення конкурентоздатності підприємств агропродовольчого виробництва в цілому і окремих його суб’єктів, зокрема; основні цілі - покращання бізнес-процесу, задоволення потреб та очікувань споживачів, розвиток внутрішніх можливостей, задоволення потреб та інтересів акціонерів; поточні цілі - показники обсягів виробництва продукції, фінансові показники, показники основних засобів та їх використання, показники використання матеріальних ресурсів, показники трудових ресурсів, соціального захисту та використання персоналу, показники ефективності операційної діяльності, показники нематеріальних активів тощо.

Посилання

Дзюба С.Г., Гайдай І.Ю. Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2012. №1(127). С. 144 – 156.

Реформування адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня (районів). URL: https://decentralization.gov.ua/new-rayons.

Чому територіальним громадам варто об’єднуватись. Експертиза реформ. URL: https://www.expertreform.com.ua/2017/06/12/chomu-terytorialnym-gromadam-varto-ob-yednuvatys/.

Экономика: Учебник / Под ред. доц. А. С. Булатова. – М.: Издательство БЕК, 1995. – 632 с.

Виговський Д. Суть лобізму як категорії політичної науки. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2008. Вип. 20. С. 43-48.

Стоянов С. Аграрное лобби в Украине таки есть! URL: https://latifundist.com/blog/read/1076-agrarnoe-lobbi-v-ukraine-taki-est.

Москаленко Н. С., Хвостіков А. І. Інституційне середовище розвитку міжнародних торговельно-економічних зв’язків в аграрному секторі України. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 1. С. 100–106.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер – М.: ЭКСМО, 2007. – 864 с.

Dziuba, S.H. and Haidai, I.Yu. (2012), "General characteristics of the external environment of enterprises", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1(127), pp. 144 – 156.

Decentralization Portal, "Reforming the administrative-territorial structure of the subregional level (districts)", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/new-rayons.

Ekspertyza reform (2017), "Why local communities should unite", [Online], available at: https://www.expertreform.com.ua/2017/06/12/chomu-terytorialnym-gromadam-varto-ob-yednuvatys/.

Bulatov, A. S. (1995), Jekonomika: Uchebnik [Economics: Textbook], Izdatel'stvo BEK, Moscow, Russia, P. 632.

Vyhovskyi, D. (2008), "The essence of lobbying as a category of political science", Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku, vol. 20, pp. 43-48.

Stojanov, S. "There is still an agrarian lobby in Ukraine!", [Online], available at: https://latifundist.com/blog/read/1076-agrarnoe-lobbi-v-ukraine-taki-est.

Moskalenko, N. S. and Khvostikov, A. I. (2020), "Institutional environment for the development of international trade and economic relations in the agricultural sector of Ukraine", Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 5, issue 1, pp. 100–106.

Shumpeter, J. (2007), Teorija jekonomicheskogo razvitija. Kapitalizm, socializm i demokratija [Economic development theory. Capitalism, socialism and democracy], JeKSMO, P. 864.

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи