ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • T. Simkova
  • O. Baida
Ключові слова: інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційні ресурси; управління інвестиційною діяльністю; ефективність; прибуток.

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства. Розглянуто економічний зміст управління інвестиційною діяльністю, сформовано систему управління інвестиційною діяльністю підприємства, визначено взаємозв’язок основних складових системи управління інвестиційною діяльністю підприємства, проаналізовано завдання, інструменти, принципи, функції та методи управління інвестиційною діяльністю підприємства, визначено та охарактеризовано основні процеси управління інвестиційною діяльністю підприємства. Окреслено фактори зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, що впливають на систему управління його інвестиційною діяльністю. Формування комплексної системи управління інвестиційною діяльністю підприємства забезпечує ефективне використання інвестиційних ресурсів підприємства, оптимальну організацію інвестиційних процесів на підприємстві, успішне функціонування і розвиток підприємства, збільшення його доходів і фінансових результатів, підвищення інвестиційної привабливості та ефективності інвестиційної діяльності підприємства, обґрунтованості прийняття управлінських рішень.

Посилання

Arefieva O. V., Miagkyh I. M., Solovei N. V. The impact of investment climate and financial analysis implications in making investment decisions. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2018. № 6 (129). С. 143-152.

Бушовська Л.Б. Управління інвестиційною діяльністю як важливий складник економічної безпеки підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 170–176. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/28.pdf (дата звернення 10.12.2020).

Войнаренко М.П., Єпіфанова І.Ю. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств: монографія. Вінниця : ВНТУ, 2011. 188 с.

Крамаренко К.М. Управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах сталого розвитку економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 4 (21). С. 246-250. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/40.pdf (дата звернення 10.12.2020).

Кривов’язюк І. В. Інвестиційна діяльність підприємства: сутність, методика аналізу та шляхи підвищення її ефективності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2018. Вип. 31. С. 83-90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_31_19 (дата звернення 10.12.2020).

Левицький В.В. Ефективність управління інвестиційною діяльністю підприємства. ВІСНИК ЖДТУ. 2011. № 2(56). С. 69-71.

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Новикова І.В. Вартісно-орієнтоване управління інвестиційною діяльністю підприємства: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Сумський державний університет. Суми, 2013. 219 с.

Паньков О.Б. Управління інвестиційною діяльністю як базовий складник економічної безпеки підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 4(115). С. 90-93. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/4_2020/18.pdf (дата звернення 10.12.2020).

Феєр О.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств у ринкових умовах. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2016. № 851. С. 140-145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2016_851_20 (дата звернення 10.12.2020).

Arefieva, O.V., Miagkyh, I.M. and Solovei, N.V. (2018), “The impact of investment climate and financial analysis implications in making investment decisions”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu tekhnolohij ta dyzajnu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 6 (129), pp. 143-152.

Bushovska, L.B. (2017), “Management of investment activity as an important component of the economic security of the enterprise”, Economy and society, [Online], vol. 11, pp. 170-176, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/28.pdf (Accessed 10 December 2020).

Voinarenko, M.P. and Yepifanova, I.Yu. (2011), Upravlinnia investytsijnoiu diial'nistiu promyslovykh pidpryiemstv [Management of investment activity of industrial enterprises], VNTU, Vinnitsia, Ukraine.

Kramarenko, K.M. (2019), “Investment activity management of enterprises in the conditions of sustainable economic development”, Eastern Europe: economy, business and management, [Online], vol. 4(21), pp. 246-250, available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/40.pdf (Accessed 10 December 2020).

Kryvoviaziuk, I.V. (2018), “Investment activity of the enterprise: essence, method of analysis and ways of improving its efficiency”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, [Online], vol. 31. pp. 83-90, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_31_19 (Accessed 10 December 2020).

Levytskyi, V.V. (2011), “The effectiveness of the enterprise investment management”, VISNYK ZhDTU, vol. 2(56), pp. 69–71.

Maiorova, T.V. (2009), Investytsijna diial'nist' [Investment activity], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Novykova, I.V. (2013), “Cost-oriented management of the enterprise investment activities”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and Management of enterprises (communication activities), Sumy State University, Sumy, Ukraine.

Pankov, O.B. (2020), “ Investment management as a basic component of economic security of the enterprise”, Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, [Online], vol. 4(115), pp. 90-93, available at: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/4_2020/18.pdf (Accessed 10 December 2020).

Feier, O.V. (2016), “ Investment management of enterprises in market conditions”, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, [Online], vol. 851, pp. 140–145, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2016_851_20 (Accessed 10 December 2020).

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи