АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

  • H. Chepeliuk
Ключові слова: банківські установи; система оподаткування; податки; банківська діяльність; податкове навантаження.

Анотація

Оподаткування банків представляє значний науковий інтерес. Цьому є низка причин: банки відіграють вирішальну роль у розподілі ресурсів та обороті капіталу; багато банків мають монополію на надання певних послуг, отже оподаткування банківської системи може зіграти значну роль у поповненні державного бюджету країни. Оподаткування банківських установ в Україні не є додатковим інструментом регулювання банківської діяльності і, відповідно, у своїй нинішній формі не здатне виконувати обмежувальні ризики або інші регулюючі функції.Стаття присвячена огляду банківської системи України в умовах ринкової економіки та дослідженню основних властивостей системи оподаткування комерційних банків. Визначено важливість правового і податкового регулювання банківської діяльності.Предметом дослідження виступає система оподаткування прибутку комерційних банків України.Метою статті є виявлення специфіки системи оподаткування прибутку банків у національній банківській системі.Тенденція свідчить про те, що банківський сектор випадає з числа продуктивних платників податків і не виконує очікуваних фіскальних навантажень за рахунок їх обороту. За результатами дослідження було зроблено загальний висновок, що цілі та завдання функціонування та розвиток банку в цілому мають вирішальне значення для цілей та завдань податкового управління, й останні повинні забезпечувати оптимальні умови для досягнення перших. Враховуючи вплив оподаткування на фінансові результати діяльності банківських установ, недостатня увага до оцінки податкових ризиків може призвести до прийняття економічно неефективних управлінських рішень у сфері управління податками в банківському секторі. Тому результатом управління податками як процесу повинно бути забезпечення оптимального співвідношення податкового навантаження з показниками діяльності банку та контрольованим рівнем податкових ризиків відповідно до цілей та завдань банку.Виявлені недоліки функціонування банківської системи, проаналізовано особливості її нормативно-правового забезпечення та державної політики в сфері банківництва. Визначено специфіку діяльності держави щодо оподаткування банківської діяльності в Україні в розрізі побудови економічної системи інформаційного типу та запропоновані відповідні напрями удосконалення цього процесу, зокрема зменшення податкового тиску, розвитку ринку банківських послуг та оптимізації самого процесу справляння податків на засадах інформатизації.

Посилання

Боринських В.Д., Кміть В.М. Особливості оподаткування прибутку комерцій1них банків України. Економічний аналіз. 2015. № 1. Том 19. С.123-129.

Клюско, Л. А. Оподаткування банківської діяльності в Україні та основні напрями його вдосконалення. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2012. № 12. Том 1. URL: http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2012_1/55.pdf.

Малкіна Я.Д. Економічний зміст податків, їх роль та сучасний стан податкової системи України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №3. URL: http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1145-malkina-ya-d-ekonomichnij-zmist-podatkiv-jikh-rol-ta-suchasnij-stan-podatkovoji-sistemi-ukrajini.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua.

Петрик О.І., Зорянський В. А. Податкове навантаження в контексті забезпечення стабільності банківської системи. Інноваційна економіка. 2019. Вип. 3-4 (79). С. 141-149.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=3480-15 (дата звернення: 14.12.2020).

Сало І.В., Д’яконова І.В., Євченко Н.Г. Оподаткування банків: навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2010. 208 с.

Сербина О.Г. Організація податкового контролю та його ефективність. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. № 18/5. С. 197-204.

Старостенко Г.Г., Сурженко А.В. Податкове регулювання банків в умовах становлення інформаційного суспільства. Ефективна економіка. 2013.вип. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2449.

Borynskykh, V.D. and Kmit, V.M. (2015), "Features of income taxation of commercial banks of Ukraine", Ekonomichnyi analiz, issue 1, vol. 19, pp.123-129.

Kliusko, L. A. (2012), "Taxation of banking activity in Ukraine and the main directions of its improvement", Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, issue 12, vol. 1, available at: http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2012_1/55.pdf.

Malkina, Ya.D. (2015), "The economic content of taxes, their role and the current state of the tax system of Ukraine", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 3, [Online], available at: http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1145-malkina-ya-d-ekonomichnij-zmist-podatkiv-jikh-rol-ta-suchasnij-stan-podatkovoji-sistemi-ukrajini.

Official site of the National Bank of Ukraine, available at: http://www.bank.gov.ua.

Petryk, O.I. and Zorianskyi, V. A. (2019), "Tax burden in the context of ensuring the stability of the banking system", Innovatsiina ekonomika, vol. 3-4 (79), pp. 141-149.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "On banks and banking activity", available at: http://zakon.nau.ua/doc/?code=3480-15 (Accessed 14 Dec 2020).

Salo, I.V. Diakonova, I.V. and Yevchenko, N.H. (2010), Opodatkuvannia bankiv: navchalnyi posibnyk [axation of banks: a textbook], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine, P. 208.

Serbyna, O.H. (2008), "Organization of tax control and its effectiveness", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 18/5, pp. 197-204.

Starostenko, H.H. and Surzhenko, A.V. (2013), "Tax regulation of banks in the conditions of information society", Efektyvna ekonomika, vol. 11, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2449.

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи