РОЛЬ ІМІДЖУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РИНКОВОГО УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Т. Riabovа
  • N. Voiedylo
Ключові слова: імідж; конкуренція; маркетинг; підприємство; репутація; розвиток бренду; формування іміджу.

Анотація

Сучасні умови розвитку бізнесу, глобалізації та інформатизації вимагають від керівників підприємств вміння правильно позиціонуватись і виділятися серед багатьох конкурентів. Непередбачувані негативні наслідки (від недовіри до величезних втрат), спонтанно сформовані зображеннями, стимулювали ріст досліджень у цій галузі наукових знань.Зростаюча увага до проблеми формування позитивного іміджу організації не випадкова. Хороший імідж стає необхідною умовою досягнення компанією стійкого та довгострокового успіху в бізнесі. Цьому є цілком обґрунтоване пояснення. Перш за все, в певному сенсі імідж організації зменшить чутливість організації до цін, тим самим надаючи організації ефект отримання певної ринкової влади. По-друге, імідж зменшує замінність товару, тим самим захищаючи організацію від атак конкурентів та покращуючи її позиції в альтернативних продуктах. По-третє, зображення допомагають компаніям отримати доступ до різних ресурсів: фінансів, інформації, людських ресурсів тощо.

Посилання

Балабанова Л. В., Приходченко Я. В. Імідж підприємства як складова бренда торговельного підприємства. Науковий вісник ЛНАУ. 2009. №5. С. 34.

Близнюк С. В., Остапенко А. В. Конкурентний потенціал підприємництва як категорія сучасних економічних досліджень. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 7. С. 41-42.

Вардеванян В. А. Методи оцінки іміджу фірми та їх застосування. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2010. Вип. 2. С. 137-142.

Крылов И. Реклама, СМИ и медиапланы. Рекламное измерение. 2002. № 6 (23). С. 21-24.

Портер М. Конкурентна перевага. Як досягати стабільно високих результатів / пер. з англ.: Ірина Ємельянова, Ірина Гнатковська. Київ : Наш формат, 2019. 622 с.

Ткачук О. В. Корпоративний імідж – важлива складова успіху банку. Держава та регіони. 2006. №6. С. 297-299.

Химич І. Г. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури. Економіка та держава. 2009. №9. С. 59-61.

Balabanova L. V., Prykhodchenko Ya. V. (2009), “The image of the enterprise as a component of the brand of a commercial enterprise”, Naukovyj visnyk LNAU, vol. 5, pp. 34.

Blyzniuk S. V., Ostapenko A. V. (2011), “Competitive potential of entrepreneurship as a category of modern economic research”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 41-42.

Vardevanian V. A. (2010), “Methods of assessing the company's image and their application”, Ekonomichni nauky, no. 2, pp. 137-142.

Krylov I. (2002), “Advertising, media and media plans”, Reklamnoe izmerenie, vol. 6 (23), pp. 21-24.

Porter M. (2019), Konkurentna perevaha. Yak dosiahaty stabil'no vysokykh rezul'tativ [Competitive advantage. How to achieve consistently high results], Kyiv, Nash format, Ukraine.

Tkachuk O. V. (2006), “Corporate image is an important component of a bank's success”, Derzhava ta rehiony, vol. 6, pp. 297-299.

Khymych I. H. (2009), “Image as an important indicator of enterprise activity in modern conditions of corporate culture development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 59-61.

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи