ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРШІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ КОРОНОКРИЗИ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • N. Izmaylova
Ключові слова: прибутковість; фінансові результати; витрати; гірничо-видобувні підприємства; прибуток; рентабельність.

Анотація

В роботі доведено, що гірничо-металургійний комплекс (ГМК) є стратегічно важливим для розвитку економіки, соціальної сфери та національної безпеки України. Стан гірничо-металургійного комплексу багато в чому визначає результати роботи всієї вітчизняної економіки. В попередні роки 85% продукції підприємств комплексу було відправлено на зовнішній ринок, підприємства забезпечували роботою суміжні галузі (постачальників сировини та різних видів енергії, машинобудівні, транспортні, логістичні, сервісні, будівельні компанії та ін.),Бiльшу частину минулого десятилiття гiрничодобувний сектор орiєнтувався на збiльшення обсягiв виробництва. Однак, негативнi тенденцiї на свiтовому ринку залiзорудної сировини та в металургiї протягом останнiх рокiв, позначилися на українських пiдприємствах гiрничо-металургiйного комплексу. Економiчна невизначеність часів коронокризи в усьому світі змінила умови роботи для всіх пiдприємств галузi. В результатi, на першому мiсцi за важливiстю для гiрничодобувних пiдприємств країни є питання пiдвищення конкурентоспроможностi за рахунок зниження витрат, полiпшення якiсних показникiв продукцiї, а також жорстка дисциплiна в рамках реалiзацiї збутової полiтики.

Посилання

Тарасенко А. Вклад металлургии в экономику Украины. URL: https:/gmk.center/posts/vklad-metallurgii-v-jekonomiku-ukrainy/ (дата звернення: 09.12.2020).

Показники зовнішньої торгівлі України: Нова митниця. URL: https://bi.customs.gov.ua/trade/ (дата звернення: 09.12.2020).

Гончарук О. В., Ігнашкіна Т. Б., Броннікова В. Ю. Сучасний стан гірничо-металургійного комплексу України: чинники, тенденції й результати. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8189 (дата звернення: 26.11.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.60.

Підсумки роботи ГМК України у 2019 р. URL: http://www.ukrmetprom.org/pidsumki-roboti-gmk-ukraini-u-2019-r/ (дата звернення: 01.12.2020).

Оперативні показники роботи ГМК України за 11 місяців 2020 р. URL: https://www.ukrmetprom.org/operativni-pokazniki-roboti-gmk-ukra-21/ (дата звернення: 13.12.2020).

Україна в світовому металургійному виробництві за 6 місяців 2020 р. URL: http://www.ukrmetprom.org/ukraina-v-svitovomu-metalurgiynomu-v-13/ (дата звернення 06.12.2020).

Офіційний сайт холдингу Метінвест. Звіти та результати. Метінвест за 2019 рік. Електронний ресурс. Режим доступу: https://metinvestholding.com/ua/investor/reportresults.

Офіційний сайт холдингу Метінвест. Північний гірничо-збагачувальний комбінат. Електронний ресурс. Режим доступу: https://sevgok.metinvestholding.com/ua.

Офіційний сайт холдингу Метінвест. Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат. Електронний ресурс. Режим доступу: https://ingok.metinvestholding.com/ua.

Офіційний сайт холдингу Метінвест. Центральний гірничо-збагачувальний комбінат. Електронний ресурс. Режим доступу: https://cgok.metinvestholding.com/ua.

Tarasenko, A. (2019), “Steel industry contribution to the Ukrainian economy”, available at: https://gmk.center/en/posts/steel-industry-contribution-to-the-ukrainian-economy/ (Accessed 13 Dec 2020).

State Customs Service of Ukraine (2020), “Foreign Trade Indicators of Ukraine”, available at: https://bi.customs.gov.ua/trade/#/ (Accessed 13 Dec 2020).

Honcharuk, O. Ihnashkina, T. and Bronnikovа, V. (2020), “Current state of the mining and metallurgical complex of Ukraine: factors, trends and results”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8189 (Accessed 14 Dec 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.60.

Ukrmetprom (2020), “The Results of the Mining & Metallurgical Complex of Ukraine Activity in 2019”, available at: https://www.ukrmetprom.org/the-results-of-the-mining-metallurgical-complex-of-ukraine-activity-in-2019/ (Accessed 14 Dec 2020).

Ukrmetprom (2020), “he Results of the Mining & Metallurgical Complex of Ukraine Activity for 10 months 2020”T, available at: https://www.ukrmetprom.org/the-results-of-the-mining-metallurgical-complex-of-ukraine-activity-for-10-months-2020/ (Accessed 14 Dec 2020).

Ukrmetprom (2020), “Ukraine in the World Ferrous Production in Jan-June 2020”, available at: http://www.ukrmetprom.org/ukraina-v-svitovomu-metalurgiynomu-v-13/ (дата звернення 06.12.2020).

Metinvest (2020), “Кey indicators “Reports and results”, available at: https://metinvestholding.com/en/investor/keydata (Accessed 12 Dec 2020).

The official site of Metinvest (2019), “Ingulets GOK”, available at: https://ingok.metinvestholding.com/ua (Accessed 12 Dec 2020).

The official site of Metinvest (2019), “Northern GOK”, available at: https://sevgok.metinvestholding.com/ua (Accessed 12 Dec 2020).

The official site of Metinvest (2019), “Central GOK”, available at: https://cgok.metinvestholding.com/ua (Accessed 12 Dec 2020).

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи