МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

  • S. Suvorova
Ключові слова: діджиталізація; е-комерція; інтернет-маркетинг; маркетингові інтернет-дослідження; методи маркетингових досліджень; положення ESOMAR.

Анотація

В сучасному світі відбуваються глибокі трансформаційні процеси в цифровому секторі, набуває стрімкого розвитку цифрова економіка. Змістом цифрової концепції є те, що майже будь-яке явище реального світу може бути оцифроване.В умовах діджиталізації та прискореного темпу сучасного життя, відбувається формування нових вимог та запитів споживачів, що потребує кардинальних змін маркетингових засобів. Водночас виникає необхідність в оперативному отриманні інформації, а це потребує змін в проведенні маркетингових досліджень.У статті досліджено тенденції розвитку електронної комерції та маркетингових інтернет-досліджень в Україні. Розглянуто основні засоби інтернет-маркетингу та перераховано основні його переваги. Виділено основні джерела вторинної інформації для проведення кабінетних досліджень та конкретизовано основні методи проведення польових маркетингових інтернет-досліджень. Розглянуто основні вимоги ESOMAR до проведення маркетингових інтернет-досліджень.

Посилання

Діджиталізація в Україні: електронне врядування та держпослуги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://week.dp.gov.ua/osvitnia-prohrama/pislya91/digitalizaciya-v-ukraini.

Майже 23 млн. українців регулярно користуються Інтернетом – дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mind.ua/news/20204323-majzhe-23-mln-ukrayinciv-regulyarno-koristuyutsya-internetom-doslidzhennya.

Рынок интернет-торговли в Украине [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://zet.in.ua/statistika-2/rynok-it/rynok-internet-torgovli-v-ukraine/.

Калантай В.В. Особливості інтернет-маркетингу / В.В. Калантай, Р.С. Барабалюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/6142/1/6719p.pdf.

Романенкова О.Н. Интернет-маркетинг: учебник для академического бакалаврата / О.Н. Романенкова. – М.: Издательство «Юрайт», 2015. – 288 с.

Окландер М.А. Тенденції маркетингових досліджень: онлайн панелі та онлайн спільноти / М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 1. – С. 118-119 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2018_1_118_129.pdf.

Суворова С.Г. Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах поширення електронної комерції / С.Г. Суворова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія «Економіка і менеджмент»: науковий журнал. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – 2012. – № 1(11). – С. 81-89.

Показники, які варто відслідковувати в Google Analytics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://internetdevels.ua/blog/key-google-analytics-metrics.

Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг: Навчальний посібник / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.

Козицька Г.В. Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах глобалізації економічного простору / Г.В. Козицька, І.А. Сергєєв// Ефективна економіка. – 2017. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=5688#.

week.dp.gov.ua (2019), “Digitalization in Ukraine: e-government and public services”, [Online], available at: http://week.dp.gov.ua/osvitnia-prohrama/pislya91/digitalizaciya-v-ukraini (Accessed 20 November 2020).

Mind.ua (2019), “Almost 23 million Ukrainians regularly use the Internet – research”, [Online], available at: https://mind.ua/news/20204323-majzhe-23-mln-ukrayinciv-regulyarno-koristuyutsya-internetom-doslidzhennya (Accessed 20 November 2020).

zet.in.ua (2019), “The market of online trading in Ukraine”, [Online], available at: https://zet.in.ua/statistika-2/rynok-it/rynok-internet-torgovli-v-ukraine/ (Accessed 20 November 2020).

Kalantay, V.V. and Barabalyuk, R.S. (2017), “Features of Internet marketing”, Marketinh i kontrolinh: suchasni vyklyky pidpryyemnytstv, [Online], available at: http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/6142/1/6719p.pdf (Accessed 20 November 2020).

Romanenkova, O.N. (2015), Internet-marketing: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavrata [Internet- Marketing], Yurait, Moscow Russia.

Oklander, M.A. Oklander, T.O. and Yashkina, O.I. (2018), “Marketing research trends: online dashboards and online communities”, Marketynh i menedzhment innovatsiy, [Online], vol. 1, pp. 118-119, available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2018_1_118_129.pdf (Accessed 20 November 2020).

Suvorova, S.H. (2012), “Development of Internet marketing research in the context of the spread of e-commerce”, Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Seriia «Ekonomika i menedzhment»: naukovyi zhurnal, vol. 1 (11), pp. 81-89.

InternetDevels (2017), “Indicators to keep track of in Google Analytics”, [Online], available at: https://internetdevels.ua/blog/key-google-analytics-metrics (Accessed 20 November 2020).

Lytovchenko, I.L. and Pylypchuk, V.P. (2008), Internet-marketynh: Navchalnyi posibnyk [Internet-Marketing], Center of Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

Kozytska, G.V. and Sergeev, I.A. (2017), “Development of internet marketing research in a globalizing economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=5688# (Accessed 20 November 2020).

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи