ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ І АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

  • G. Bessonova
Ключові слова: бухгалтерський облік; аудит; аудиторська діяльність; супутні послуги; податки; законодавство; міжнародні стандарти аудиту (МСА).

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням перспектив розвитку аудиторської діяльності в Україні. Досліджено сучасний стан і заходи, напрямки та підвищення якості аудиту та аудиторських послуг в Україні, виділені можливі напрямки розвитку аудиту в Україні. Зміни законодавства в сфері бухгалтерського обліку, затвердження міжнародних стандартів аудиту (МСА) зумовили розширення видів аудиторських послуг, які надаються суб'єктам аудиторської діяльності. Зростає попит на супутні і неаудиторські послуги. Бізнес-це протиборство між комерційною вигодою і виконанням закону. Щоб зорієнтуватися в цьому протистоянні треба точно знати стан власних справ, що неможливий без кваліфікованого аудиту. Аудит сприяє здійсненню всіх господарських операцій відповідно до вимог законодавства та забезпечує раціональне використання ресурсів, знижує ризик господарської діяльності.Кожне підприємство підлягає перевірці з боку податкових органів з метою контролю за виконанням податкового законодавства, перевірки якості постановки і ведення бухгалтерського обліку. Не очікуючи перевірки контролюючих органів підприємець може організувати аудит своєї фінансово-господарської діяльності із залученням незалежної аудиторської фірми, метою якої є:- визначення відповідності ведення бухгалтерського обліку нормам чинного законодавства;- профілактика податкових правопорушень;- аналіз розвитку підприємства;- аналіз суттєвих показників роботи підприємства.

Посилання

Закон України «Про аудиторську діяльність» от 22.04.93 г.

Мазуренко А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит; уч. пособие, М: КНОРУСС. 2018, 234 С.

Звіт АПУ до КМ України за 2018 рік. URL: https://www.apu.com.ua/2019/06/27.

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» від 21.12.2017 № 2258-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#h261.

Долбнева Д.В. Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів// Економіка та держава. 2018. №2. С.72-76.

Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності: вдосконалення та застосування. Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 11. – с. 43-58.

Кирейцев Г.Г. Глобалізація економіки і уніфікація методології бухгалтерського обліку.

Бондар В.П. Удосконалення системи організації аудиторської діяльності в Україні:/В.П.Бондар.-К.КНЕУ;2008.-с.16-19.

Алексеенко Д. Бурный рост рынка аудита в Украине прекратился и он постепенно переходит в стабильную фазу развития// Аудитор Украины-январь 2009-№ 1-2.с.40-45.

Verkhovna Rada of Ukraine (1993), Law of Ukraine “On Auditing Activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/3125-12#Text (Accessed 30 Nov 2020).

Mazurenko, A.A. (2018), Zarubezhny`j bukhgalterskij uchet i audit [Foreign accounting and auditing], KNORUSS, Moscow, Russia.

Audit Chamber of Ukraine (2019), “AchU report to the Cabinet of Ministers of Ukraine for 2018”, available at: https://www.apu.com.ua/2019/06/27 (Accessed 30 Nov 2020).

Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Law of Ukraine “On Audit of Financial Statements and Audit Activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#h261 (Accessed 30 Nov 2020).

Dolbneva, D.V. (2018), “Current state and directions of improvement of auditing activity in the conditions of European integration of Ukraine and application of international standards”, Ekonomi`ka ta derzhava, vol.2, pp.72-76.

Golov, S. (2007), “International Standards of Financial Stage: improvement and application”, Buhgalterskij oblik i audit, vol. 11, pp. 43-58.

Kyreitsev, H.H. (2007), Hlobalizatsiia ekonomiky i unifikatsiia metodolohii bukhhalterskoho obliku [Globalization of economy and unification of accounting methodology], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.

Bondar, V.P. (2008), “Improving the system of organization of audit activities in Ukraine”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 9, pp. 16-18.

Alekseenko, D. (2009), “The rapid growth of the audit market in Ukraine has stopped and it is gradually entering a stable phase of development”, Audytor Ukrayny, vol. 1-2, pp.40-45.

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи