ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • I. Riabov
  • I. Shevkoplyas
Ключові слова: Інтернет-маркетинг; маркетинг; маркетингова діяльність; підприємство; реклама; цифровий маркетинг; цифрові канали; цільова аудиторія.

Анотація

У статті досліджено особливості, сучасні тенденції застосування системи цифрового маркетингу на підприємстві та його основні відмінності від традиційного маркетингу. Сучасні інформаційні технології і побудовані на їх основі інформаційні системи створюють потенційні ефекти при застосуванні їх в маркетинговій діяльності. Наочність, швидкість передачі повідомлень, а також достовірність створюють абсолютно нові можливості для отримання і розподілу інформації.Digital-маркетинг є сучасним інструментом просування товару, торгових марок чи брендів з використанням всіх достуних цифрових каналів (Інтернет, телебачення, радіо, мобільні телефони, рекламні дісплеї в магазинах тощо). Аналіз переваг показав, що digital-маркетинг є найефективнішим видом маркетингу, так як він надає можливість створювати максимально сприятливі умови як для споживача, так і для продавця, забезпечуючи економію часу і грошей, уникання зайвих витрат, та налагодження взаємозв’язку між продавцем та покупцем.

Посилання

Васильців Н. М. Цифровий маркетинг як складник перспективного напряму розвитку індустрії 4.0. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 2. С. 35-40.

Гуменна О. В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2016. Т. 1, вип. 1. С. 48-53.

Дубовик Т. В. Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 3. С. 168-173.

Ілляшенко С. М. Інноваційний розвиток : маркетинг і менеджмент знань : монографія. Суми : Діса плюс, 2016. 192 с.

Каніщенко О. Актуальні дослідження інтернет-маркетингових комунікацій. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2015. № 2. С. 149-152.

Кутепова В. О. Інтернет-маркетинг в Україні, проблеми та перспективи розвитку. Управління розвитком. 2014. № 1. С. 47-49.

Полторак К. А., Зозульов О. В., Жданова О. Г. Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій в мережі інтернет засобами математичного моделювання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 38-43.

Українці назвали найпопулярніші соціальні мережі. RBC.UA : веб-сайт. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraintsy-nazvali-samye-populyarnye-sotsialnye-1582734412.html (дата звернення: 21.10.2020).

Simon Kemp. Digital 2020: Global Digital Overview. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview (дата звернення: 14.10.2020).

Vasyl'tsiv, N. (2019), “Digital marketing as a component of a promising direction of industry development 4.0”, Naukovyj pohliad: ekonomika ta upravlinnia, vol 2, pp. 35-40.

Humenna, O. (2016), “Modern digital marketing tools in the system of integrated marketing communications”, Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky, vol. 1, № 1, pp. 48-53.

Dubovyk, T. (2012), “The potential of integrated marketing communications of a trading company on the Internet”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 168-173.

Illiashenko, S. (2016), Innovatsijnyj rozvytok: marketynh i menedzhment znan' : monohrafiia [Innovative development: marketing and knowledge management: monograph], Disa : plius, Sumy, Ukraine.

Kanishchenko, O.(2015) “Current research of Internet marketing communications”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 2. pp. 149-152.

Kutepova, V. (2014), “Internet marketing in Ukraine, problems and prospects”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 1, pp. 47-49.

Poltorak, K., Zozulov, O., Zhdanova, O. (2016), “Evaluation of the effectiveness of marketing communications on the Internet by means of mathematical modeling”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3. pp. 38-43.

RBC.UA (2020), “Ukrainians named the most popular social networks”, available at: URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraintsy-nazvali-samye-populyarnye-sotsialnye-1582734412.html (Accessed 21 October 2020).

Simon, Kemp (2020), “Digital 2020: Global Digital Overview”, available at: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview (Accessed 14 October 2020).

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи