УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • O. Koval
  • P. Litus
Ключові слова: фінансова стійкість; платоспроможність; ліквідність; управління фінансовою стійкістю; власний капітал.

Анотація

Стаття присвячена актуальній в наші часи проблемі оцінки і підвищення фінансової стійкості українських підприємств в умовах сучасної економічної кризи України. У статті виявлена економічна сутність терміну «фінансова стійкість підприємства», визначені критерії її оцінки і нормативні значення. Визначена класифікація рівнів ліквідності підприємства і позначено їх значення. Розглянуто механізм управління фінансовою стійкістю підприємства. Проведено аналіз ліквідності, платоспроможності, рентабельності та фінансової стійкості підприємства на прикладі ПАТ «Запоріжсталь». Виконана бальна оцінка показників фінансового стану підприємства. У статті представлено внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на фінансову стійкість. У висновку запропоновані основні шляхи для збільшення власного капіталу та зменшення позикового, а відповідно, покращення стану підприємства у фінансовому плані.

Посилання

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник. / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия / А.И. Ковалев, В.П. Привалов. — М., 2000. — 208 с.

ПАТ «Запоріжсталь»: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.zaporizhstal.com/ru/.

Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Фінансовий аналіз. Частина ІІ. Спеціальні методи фінансового аналізу. Навч. Посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 76 с.

Партин Г.О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / Г.О. Партин // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – 2010. - №10 - С.276-279.

Патута О. С. Вплив структури капіталу на фінансову стійкість підприємства / О. С. Патута, К. Є. Пришко // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С. 323–327.

Tsal-Tsalko, Yu.S. (2008), Finansovyj analiz [Financial analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Kovalev, A.I. and Privalov, V.P. (2000), Analiz finansovogo sostojanija predprijatija [Analysis of the financial condition of the enterprise], Centr jekonomiki i marketinga, Moscow, Russia.

The official site of Zaporizhstal' (2020), available at: https://www.zaporizhstal.com/ru/ (Accessed 28 Nov 2020).

Sokol's'ka, R.B. Zelikman, V.D. and Akimova, T.V. (2016), Finansovyj analiz: spetsial'ni metody finansovoho analizu [Financial analysis: special methods of financial analysis], NmetAU, Dnipro, Ukraine.

Partyn, H.O. (2010), “Features of the influence of the main factors on the financial stability of the enterprise in the financial and economic crisis”, Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats' Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 10, pp. 276-279.

Patuta, O. S. (2016), “The impact of capital structure on the financial stability of the enterprise”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 2, pp. 323-327.

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи