РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • O. Adler
Ключові слова: інформація; організація; підприємство; господарська діяльність; система; алгоритм; аналіз.

Анотація

Прийняття раціональних та ефективних управлінських рішень в сучасних умовах підприємницької діяльності значною мірою залежить від ефективності організаційно-інформаційної системи підприємства. У статті визначено роль організаційно-інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності сучасного підприємства. Показано, що основною запорукою ефективності проведеного аналізу господарської діяльності є коректність планування його програми, а також наведено загальний алгоритм проведення аналізу господарської діяльності із виділенням окремих її етапів та процедур. Побудовано алгоритм організації інформаційних потоків аналізу господарської діяльності, який дає змогу забезпечити процес прийняття управлінського рішення необхідними інформаційними ресурсами. Визначено основні особливості економічної інформації, а також сформульовано основні якісні вимоги, що висуваються до сучасної інформаційної системи підприємства в умовах динамічного середовища його функціонування.

Посилання

Демиденко С. Л., Томчук Р. Р. Організація інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 17. С. 816 – 819.

Пуцентейло П., Гуменюк О. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1-2. 2019. С. 74 – 80.

Худик О.Б. Інформаційне забезпечення стратегічного фінансового аналізу. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 93 – 97.

Нашинець-Наумова А. Ю. Питання забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Юридичний вісник. 2012. 3(24). С. 58 – 62.

Сіменко І. В. Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник. Центр учбової літератури. 2013. 384 с.

Ковальчук К. Ф. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: Навчальний посібник. Центр учбової літератури. 2012. 328 с.

Кащена Н. Б., Гаркуша Н. М. Аналіз господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник. Харків, ХДУХТ. 2013. 396 с.

Адлер, О. О. Аналіз господарської діяльності. Самостійна робота студента. навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ. 2019. 98 с.

Адлер, О. О. Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ. 2019. 118 с.

Demidenko, S.L. and Tomchuk, R.R. (2017), “Organization of information support for business analysis”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 17. pp. 816–819.

Putsenteilo, P. and Humeniuk, O. (2019), “Information support of analytical activities in enterprise management”, Instytut bukhhalters'koho obliku, kontrol' ta analiz v umovakh hlobalizatsii, vol. 1-2. pp. 74–80.

Hudik, O.B. (2016), “Information support of strategic financial analysis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11. pp. 93–97.

Nashynets-Naumova, A.Y. (2012), “Issues of information security of the enterprise”, Yurydychnyj visnyk, vol. 3 (24). pp. 58–62.

Simenko, I.V. (2013), Analiz hospodars'koi diial'nosti [Analysis of economic activity], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

Kovalchuk, K.F. (2012), Analiz hospodars'koi diial'nosti: teoriia, metodyka, rozbir konkretnykh sytuatsij [Analysis of economic activity: theory, methodology, analysis of specific situations], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

Kashchena, N.B. Garkusha, N.M. Sidorova, T.O. Lysak G.G. (2014), Analiz hospodars'koi diial'nosti pidpryiemstva [Analysis of economic activity of the enterprise], Kharkiv, Ukraine.

Adler, O.O. (2019), Analiz hospodars'koi diial'nosti. Samostijna robota studenta [Analysis of economic activity. Independent work student's textbook], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.

Adler, O.O. (2019), Analiz hospodars'koi diial'nosti [Analysis of economic activity], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи