ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЙДЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КЛЮЧОВА ЗАГРОЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СИЛОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  • S. Tulchynska
  • O. Solosich
Ключові слова: економічна безпека підприємства; силова складова; рейдерство; протидія рейдерству; рейдерство.

Анотація

У статті розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти реалізації рейдерської діяльності у вітчизняних умовах з позицій ключових загроз реалізації силової складової економічної безпеки підприємства. У ході дослідження було сформульовано визначення поняття «рейдерства», виділено основні причини виникнення даного явища. Систематизовано основні типи рейдерства, побудована функціональна структура ресурсного забезпечення рейдерських атак, яка включає в себе юридичне, інформаційно-аналітичне, комунікаційне та силове забезпечення, а також організатора рейдерської атаки. Визначено потенційне коло можливих учасників рейдерської атаки як з позицій внутрішніх, так і зовнішніх джерел їх походження. Розглянуто основні форми прояву рейдерства. Розглянуто теоретичну основу взаємозв’язку організаційно-управлінських заходів здійснюваних підприємством у напрямку протидії таким незаконним господарським практикам як рейдерство та загальних підходів до реалізації ефективного функціонування силової складової економічної безпеки підприємства.

Посилання

Варналій З. С., Мазур І. І. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання. Стратегічні пріоритети. 2007. №. 2. С. 129-136.

Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз: колективна монографія: О. А.Б урбело, С. К. Рамазанова, О. М. Заєць, Т. С. Гудіма, О. М. Кузьменко. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. 285 с.

Тульчинська С. О., Солосіч О. С. Актуальні проблеми підвищення прибутковості комунальних підприємств як фактору економічної безпеки. Агросвіт. 2019. № 22. С. 54-59.

Тульчинська С. О., Солосіч О. С. Теоретичні засади організації менеджментуекономічної безпеки підприємства в умовах перманентних загроз сучасності. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Умань, 22 жовтня 2020 р.), 2020. С. 74-76.

Копитко М. І. Рейдерство як проблема для функціонування бізнесу в Україні. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2013. №4. С. 78-81.

Титяпкина Я. Г. Рейдерство как угроза экономической безопасности. Экономическая безопасность: государство, регион, предприятие: сборник научных статей IV международной научно-практической конференции. (Барнаул, 20 ноября 2018 г.), 2018. С. 125-127.

Гонтарь Т. А. Поняття та способи рейдерства. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 травня 2018 року). 2018. С. 149-383.

Varnalij, Z.S. and Mazur, I.I. (2007), “Raiding in Ukraine: preconditions and ways to overcoming”, Stratehichni priorytety, vol. 2, pp. 129-136.

Burbelo, O.A. Ramazanova, S.K. Zaiets', O.M. Hudima, T.S. and Kuz'menko, O.M. (2015), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva v umovakh rejders'kykh zahroz: kolektyvna monohrafiia [Economic security of the enterprise in the conditions of raider threats: a collective monograph], Vydavnytstvo SNU im. V. Dalia, Sievierodonetsk, Ukraine.

Tul'chyns'ka, S.O. and Solosich, O.S. (2019), “Topical problems of increasing profitability of utility companies as a factor of economic security”, Ahrosvit, vol. 22, pp. 54-59.

Tul'chyns'ka, S.O. and Solosich, O.S. (2020), “Theoretical bases of the organization of management of economic safety of the enterprise in the conditions of permanent threats of the present”, Menedzhment ХХІ stolittia: problemy i perspektyvy. Vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsiia [21st Century Management: Problems and Prospects. All-Ukrainian scientific-practical conference], Uman, Ukraine, pp. 74-76.

Kopytko, M.I. (2013), “Rejderstvo iak problema dlia funktsionuvannia biznesu v Ukraini”, Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, vol. 4, pp. 78-81.

Titjapkina, Ja. G. (2019), “Raiding as a threat to economic security”, Jekonomicheskaja bezopasnost': gosudarstvo, region, predprijatie. Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija [Economic security: state, region, enterprise. International scientific-practical conference], Barnaul, Russia, pp.125-127.

Hontar', T.A. (2018), “Concepts and methods of raiding”, Reformuvannia pravovoi systemy v konteksti ievrointehratsijnykh protsesiv. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [Reforming the legal system in the context of European integration processes. International scientific-practical conference], Sumy, Ukraine, pp. 149-383.

Опубліковано
2020-12-28
Номер
Розділ
Статьи