СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • L. Shulha
  • I. Tereshchenko
  • O. Sharlai
Ключові слова: маркетингова стратегія; ринкові інструменти; ефективність

Анотація

У статті досліджено сутнісну характеристику поняття «маркетингова стратегія» підприємства. Проаналізовано особливості формування маркетингової стратегії підприємства. Визначено фактори, що враховуються при розробці маркетингової стратегії підприємства. Розкрито етапи формування та розробки маркетингової стратегії підприємства. Зазначено, що використання маркетингових інструментів формування стратегії підприємства підвищує ефективність стратегії вцілому. Досліджено основні елементи системи маркетингового менеджменту підприємства. Доведено необхідність упровадження випереджаючого, тобто маркетингово орієнтованого, стратегічного управління у підприємстві. Обґрунтовано сутність та загальні положення оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємства та напрями її удосконалення.Процес розробки маркетингової стратегії підприємства відображає багатофункціональний процес взаємопов’язаних етапів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що структуру маркетингового плану утворюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Вони можуть бути використані для покращення якості управління та підвищення рівня конкурентоспроможності виробничого підприємства. У статті наведено визначення маркетингової стратегії, що дається різними науковцями, та класифікацію маркетингових стратегій. Запропоновано етапи здійснення маркетингового стратегічного управління діяльністю підприємства. Результатом застосування методики є формування рекомендацій щодо удосконалення системи маркетингового стратегічного менеджменту підприємства, що дадуть змогу підвищити його конкурентоспроможність. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств необхідно використовувати маркетингові інструменти у діяльності, що пов’язано із динамічним розвитком суспільства та стрімким розвитком ринку. Обґрунтовано, що система маркетингового стратегічного управління підприємством є основою ефективності його діяльності, що впливає на конкурентоспроможність та визначає напрями подальшого розвитку.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление. Москва : Экономика, 1989. 454 с.

Друкер П. Менеджмент. Москва : ООО «И. Д. Вильямс», 2010. 704 с.

Котлер Ф, Келлер К. Маркетинг – менеджмент. СПб.: Питер, 2015. 800 с.

Лабурцева О. І. Стратегічний маркетинг. Київ: КНУТД, 2012. 31 с.

Минцберг Г. Школы стратегий. СПб. : Питер, 2000. 336 с.

Міщенко А. П. Стратегічне управління. Київ : «Центр навчальної літератури», 2004. 336 с.

Обремчук В. Ф. Стратегія підприємства. Київ : МАУП, 2000. 128 с.

Портер М. Стратегія конкуренції і методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. Київ : Основи, 2007. 451 с.

Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2007. 928 с.

Турченюк М. О. Маркетинг. Київ: Знання, 2011. 320 с.

Череп А. В. Розвиток сучасного маркетингу та вимоги до нього. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 1. С. 202–205.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

Ansoff, I. (1989), Strategicheskoye upravleniye [Strategic management], Economics, Moscow, Russia.

Drucker, P. (2010), Menedzhment [Management], LLC «I. D. Williams», Moscow, Russia.

Kotler F, Keller, K. (2015), Marketing – menedzhmen. [Marketing - Management]. St. Petersburg: Piter.

Laburtseva, O. I. (2012), Stratehichnyy marketynh [Strategic Marketing], KNUTD, Kyiv, Ukraine.

Mintzberh, H. (2000), Shkoly strategiy [School of strategies], SPb, Peter, Russia.

Mishenko, A. P. (2004), Stratehichne upravlinnya [Strategic Management], CEL, Kyiv, Ukraine.

Obremchuk, V. F. (2000), Stratehiya pidpryyemstva [Enterprise strategy], IAPM, Kyiv, Ukraine.

Porter, M. (2007), Stratehiya konkurentsiyi i metodyka analizu haluzey i diyalʹnosti konkurentiv [Competition strategy and methods of analysis of industries and activities of competitors], Fundamentals, Kyiv, Ukraine.

Thompson, A. A. (2007), Strategicheskiy menedzhment: kontseptsii i situatsii dlya analiza [Strategic management: concepts and situations for analysis], Williams Publishing House, Moscow, Russia.

Turchenyuk, M. O. (2011), Marketynh [Marketing], Knowledge, Kyiv, Ukraine.

Cherep, A. V. (2009), Development of modern marketing and requirements for it [Rozvytok suchasnoho marketynhu ta vymohy do nʹoho], Visnyk of Khmelnytsky National University, vol. 1, pp. 202-205.

Shershnova, Z. (2004), Strategicheskoe ypravlinnya [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2020-10-04
Номер
Розділ
Статьи