МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

  • L. Mishchenko
  • D. Mishchenko
Ключові слова: маркетинг; маркетингове дослідження; бізнес; кластер; інвестиції

Анотація

Актуалізація питання визначення реального стану бізнес-середовища в Україні обумовлена тим, що в сучасних складних соціально-економічних умовах необхідним є забезпечення зростання ефективності підприємницької діяльності та конкурентоспроможності продукції, що потребує обґрунтованих та раціональних управлінських рішень. Визначено, що у цих умовах маркетингові дослідження бізнес-середовища відіграють особливу роль. Зазначено, що результатом маркетингових досліджень бізнес-середовища є дослідження ринку, формування гнучкої системи реагування підприємницької діяльності на зміни факторів зовнішнього середовища, обґрунтоване планування маркетингової діяльності підприємства, визначення маркетингових можливостей та загроз та ін. Здійснено аналіз підходів до розуміння категорії «маркетингові дослідження» з боку вітчизняних та закордонних вчених. Наголошено, що маркетингові дослідження бізнес-середовища необхідно розглядати як джерело надійної, своєчасної та достовірної інформації, яка допоможе керівництву підприємства розробляти маркетингові заходи для впливу на поведінку споживачів. За допомогою кластерного аналізу, як системи математичних процедур, що дозволяє на основі множини показників, які характеризують набір об’єктів, згрупувати їх у класи таким чином, щоб об’єкти, які входять в один клас, були більш однорідними, більш подібними в порівнянні з об’єктами, що входять в інші класи, здійснено аналіз соціально-економічного стану регіонів і бізнес-середовища в регіонах України, для чого було використано кластери, отримані в результаті проведення кластерного аналізу бюджетного потенціалу регіонів України. В результаті проведеного дослідження було виявлено ступінь впливу бюджетного потенціалу на розвиток бізнес-середовища регіону. Визначено, що зміцнення бюджетного потенціалу регіонів це першочергова задача, яка стоїть перед органами місцевого самоврядування. Виявлено пряму залежність між рівнем бюджетного потенціалу та сприятливим бізнес середовищем. Наголошено на необхідності розробки державних програм розвитку перспективних галузей з урахуванням природно-кліматичних та соціально-економічних умов регіонів, що дозволить створити додаткові робочі місця, зменшити безробіття, збільшити надходження до бюджету.

Посилання

Котлер Ф. Основы маркетинга. М. : ИД «Вильямс», 2007. 656 с.

Летуновська Н.Є., Сигида Л.О. Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства у сфері товарної політики. Бізнес-інформ. 2019. №4. С. 97-105.

Міронова Л.О. Принципи організації агропромислової маркетингової діяльності Всеукраїнська конференція молодих учених – аграрників: Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу. Харків: ХДАУ. 2000. С.89-90.

Mishchenko D.A., Mishchenko L.O. Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2. С. 179-185.

Міщенко Д.А. Аграрний маркетинг в системі управління діяльністю підприємства на вітчизняному продовольчому ринку. Агросвіт. 2008. №13. С. 27-30.

Окландер М.А., Окландер Т.О., Педько І.А. Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики: монографія. Одеса: Астропринт, 2017. 284 с.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.08.2020).

Половка К.О. Маркетингові дослідження: їх характеристика та необхідність. Управління розвитком. 2014. №13(176). С.62-65.

Савельєв В. Оцінка бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 3. С. 112-115.

Teletov A., Nagornyi Ie., Nikonets M. Innovative approaches in marketing studies of industrial and technology production. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. №2. С. 57-66.

Тимонин А. М. Маркетинг : курс лекций. Х. : Издательский Дом "ИНЖЭК", 2006. 76 с.

Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг; пер. с англ. М. : Сирин, 2002. 308 с.

Kotler, F. (2007), Osnovy marketynhu [Fundamentals of Marketing], Vydavnytstvo Vilʹyamsa, Moscow, Russian Federation.

Letunovska, N.E. and Sigida, L.O. (2019), “Marketing research as a tool for determining the strategic directions of innovative development of industrial enterprises in the field of product policy”, Biznes-inform, vol. 4, рp. 97-105.

Mironova., L.O. (2000), “Principles of organization of agro-industrial marketing activity”, Zbirka dopovidej na Vseukrayinsʹkiy konferentsiyi molodykh uchenykh – ahrarnykiv [Collection of reports at the All-Ukrainian conference of young scientists - agrarians], Ekonomika, menedzhment, osvita v systemi reformuvannya ahropromyslovoho kompleksu, [Economics, management, education in the system of reforming the agro-industrial complex], Kharkiv State Agrarian University, Kharkiv: Ukraine, pp. 89-90.

Mishchenko, D.A. and Mishchenko, L.O. (2018), “Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions”, Naukovyy visnyk Polissya, vol. 2, рp. 179-185.

Mishchenko, D.A. (2008), “Agricultural marketing in the management system of the enterprise in the domestic food market”, Agrosvit, 2008, vol.13, рp. 27-30.

Oklander, M.A. Oklander, T.O. and Pedko, I.A. (2017) Marketynhovi doslidzhennya innovatsiy ta pidpryyemnytsʹki ryzyky [Marketing research of innovations and business risks], Astroprynt, Odessa, Ukraine.

The оfficial site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ 92 (Аccessed: 19.08.2020).

Polovka, K.O. (2014), “Marketing research: their characteristics and necessity”, Upravlinnya rozvytkom, vol. 13, рp. 62-65.

Savelyev, V. (2014), “Assessment of the business environment in the formation of a global marketing strategy”, Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 3, pp. 112-115.

Teletov, A. Nagornyi, Ie. and Nikonets, M. (2017), “Innovative approaches in marketing studies of industrial and technology production”, Marketynh i menedzhment innovatsiy, vol. 2, pp. 57-66.

Timonin, A.M. (2006) Marketing : kurs lektsiy [Marketing: a course of lectures], Izdatel'skiy Dom «INZHEK», Kharkiv, Ukraine.

Evans, J.R. and Berman, B. (2002), Marketing [Marketing], Sirin, Moscow, Russian Federation.

Опубліковано
2020-10-03
Номер
Розділ
Статьи