УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ – ОСНОВА УСПІШНОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

  • Y. Hrynchuk
  • O. Shemigon
  • V. Biba
Ключові слова: сільські території; родова садиба; субурбанізація; екорозвиток; сталий розвиток; аграрний бізнес; державно-приватне партнерство

Анотація

Проведено дослідження передумов формування родових садиб як альтернативної форми розвитку сільських територій на основі державно-приватного партнерства. Не лише родові садиби, а й більш укрупнені форми малого господарювання, на наш погляд, є усвідомленим вибором все більшого числа як представників сільського, так і міського населення. Це самостійний пошук виходу із кризового стану на індивідуальному рівні, що, за належної уваги з боку держави, забезпечить покроковий вихід із занедбаного стану села на державному рівні. Визначено переваги стимулювання державою організації прогресивних форм малого господарювання на сільських територіях.Встановлено причинно-наслідковий зв’язок, що забезпечує формування майбутнього кола перспективних приватних партнерів для державно-приватного партнерства, особливістю яких буде актуалізація та шляхи вирішення локальних (регіональних) проблем.

Посилання

Концепція розвитку сільських територій, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80#n8

План заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів Українивід 19 липня 2017 р. № 489-р[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-2017-%D1%80

Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – 3–е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 352 с. (Серия «Мастера психологии»).

Сильвестрова Т.Я. Генезис и сущность общественных потребностей: автореф. дис…. д-ра филос. наук : спец. 09.00.11: Социальная философия [Електронний ресурс] / Т. Я. Сильвестрова. – Чебоксары: Тип. Чуваш. гос. ун - та им И.Н.Ульянова, 2006. – 43 с. – Режим доступу : http://www.dslib.net/soc-filosofia/genezis-i-suwnost-obwestvennyh-potrebnostej.html

Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом та виселення [Електронний ресурс] / Закону і Бізнес. – Режим доступу: https://zib.com.ua/ua/print/35852-uzagalnennya_praktiki_rozglyadu_sudami_civilnih_sprav_pro_vi.html

Державна житлова політика в Україні: сучасний стан та перспективи реформування[Електронний ресурс] / CEDOS. Аналітичний центр. – Режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/articles/derzhavna-zhytlova-polityka-v-ukraini-suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-reformuvannia

Суть, структура та особливості місцевого самоврядування. Завдання та функції місцевого самоврядування [Електронний ресурс] Аграрний сектор України.— Режим доступу : http://agroua.net/economics/documents/category-36/doc-35

Котенко Я.В., Ткачук А.Ф. Локальна ідентичність і об’єднані територіальні громади (видання друге, виправлене та доповнене) / Я. Котенко, А. Ткачук. – К.: ТОВ «Видавництво «ЮСТОН», 2018. – 56 с.

Шемігон О. І. Публічно-приватне партнерство як інструмент соціально-економічного розвитку села / О. І. Шемігон, М. В. Вихор, М. В. Руденко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – №12. – С. 31–36.

Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Кульчій І. М.Публічно-приватне партнерство як спосіб забезпечення сталого розвитку сільських територій / І. М. Кульчій // Проблеми законності. – 2017. – Вип. 138. – С. 99–108.

Стан здійснення ДПП в Україні [Електронний ресурс], Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — Режим доступу : https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini

Хомюк Н. Л.Особливості формування категорії «сільські території» / Н. Л. Хомюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 17(2). – С. 117–120.

Дієсперов В. С.Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2014. – № 5. – С. 56–64.

Козир Т. О. Практичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій/ Т.О. Козир // Теорія та практика державного управління. –2009. –Вип. 3(26). –С. 307–314.

Смітюх Г.Є., Стрілецький В.В. Україна сакральна : минуле, сьогодення, майбутнє. – Київ : Знання України, 2006 р. – 36 с.

Мареха І. С. Екологічна ментальність українських поселенців-землеробів/ І.С. Мареха //Родові поселення – механізм формування державних пріоритетів розвитку сільських територій України в умовах євроінтеграції: матеріали міжнародної наук.–практ. конф., 22 квітня 2016 р. – Житомир: Вид-во «Рута», 2016. – 112 с.

Гармаш О. І. Екопоселення як нові екокультурні центри України / О. І. Гармаш, П. В. Писаренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Біологія, біотехнологія, екологія. – 2015. – Вип. 214. – С. 64–71.

-летний пищевой лес. Відео. [Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://vkontakte.ru/club13378441

Плотнікова М. Ф. Інноваційно-інвестиційна практика сільського розвитку як стійкої суспільно-економічної системи / М. Ф. Плотнікова // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 1. – С. 37–44.

Яценко В. О.Субурбанізація як процес міської інтервенції сільськогосподарських територій / В. О. Яценко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2015. – Вип. 39. – С. 269–277 .

Бочкарьов С. Компактне місто: нідерлансдький досвід / С. Бочкарьов// [Електронний ресурс]/ Mistosite – украинская урбанистическая платформа. — Режим доступу: https://mistosite.org.ua/ru/articles/kompaktne-misto-niderlandskyi-dosvid

Walker К. D., Plotnikova M. Ecological settlement as a self-government model in rural areas // Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 3: 416-423. Article DOI: http://doi. org/10.15544/mts.2018.39

Піменова О. В. «Родові поселення» як специфічна форма малого господарювання / О.В. Піменова // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2011. – Вип. 25. – С. 217-223.

Кільніцька О. C., Плотнікова М. Ф. Родові поселення як соціально-екологічні рушії конкурентоспроможності в агробізнесі / О.С. Кільніцька, М.Ф. Плотнікова // Економіка та підприємництво. – 2017. – № 39. – С.155-171.

Плотнікова М. Ф. Стратегічні орієнтири розвитку регіонів / М. Ф. Плотнікова // Регіон – 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 листоп. 2018 р. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – С.190-192.

Graeub B. E., Chappell M. J., Wittman H., Ledermann S., Kerr R. B., Gemmill-Herren B. The State of Family Farms in the World. World Development. 2016. Vol. 87. Pp. 1–15. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.05.012.

Ващенко А. О., Плотнікова М.Ф., Васильєв М.Л. Розвиток інфраструктури та підприємництва на сільських територіях / А.О. Ващенко, М.Ф. Плотнікова, М.Л. Васильєв// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки», Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.

Byerlee D, Lissita A., Savanti P. Corporate models of broadacre crop farming: international experience from Argentina and Ukraine. Farm Policy Journal. 2012. Vol. 9. No. 2. Pp. 13–25.

Lowder S. K., Skoet J., Raney T. The number, size, and distribution of farms, smallholder farms, and family farms worldwide. World Development. 2016. Vol. 87. Pp. 16–29. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.041.

Ricciardi V., Ramankutty N., Mehrabi Z., Jarvis L., Chookolingo B. How much of the world's food do smallholders produce? Global Food Security. 2018. Vol. 17. Pp. 64–72. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.05.002.

Присяжнюк, О. Ф Родові поселення як механізм забезпечення сталого інноваційного розвитку країни / О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова, О. Г. Булуй // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірник наукових праць XV (XXVII) Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14–15 березня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 34-35.

Малік М. Й., Пулім В. А. Концептуальні засади розвитку сільських територій. URL: http://vadyba.asu.lt/8/156.pdf.

Walker К. D., Plotnikova M. Ecological settlement as a self-government model in rural areas // Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 3: 416-423. Article DOI: http://doi. org/10.15544/mts.2018.39

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine " The concept of rural development", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80#n8 (Accessed 14 Sept 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Plan of measures for the implementation of the Concept of rural development", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-2017-%D1%80 (Accessed 14 Sept 2020).

Maslou, A. (2006), Motivacija i lichnost' [Motivation and personality], 3rd ed., Piter, SPb., P. 352.

Sil'vestrova, T.Ja. (2006), "Genesis and essence of social needs", Ph.D. Thesis, Social philosophy, P. 43 s., available at: http://www.dslib.net/soc-filosofia/genezis-i-suwnost-obwestvennyh-potrebnostej.html (Accessed 14 Sept 2020).

"Generalization of the practice of consideration by courts of civil cases on the recognition of a person as having lost the right to use housing and eviction", Zakonu i Biznes, [Online], available at: https://zib.com.ua/ua/print/35852-uzagalnennya_praktiki_rozglyadu_sudami_civilnih_sprav_pro_vi.html (Accessed 14 Sept 2020).

CEDOS. Analytical center, "State housing policy in Ukraine: current status and prospects of reform", [Online], available at: https://cedos.org.ua/uk/articles/derzhavna-zhytlova-polityka-v-ukraini-suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-reformuvannia (Accessed 14 Sept 2020).

Agricultural sector of Ukraine, "The essence, structure and features of local self-government. Tasks and functions of local self-government", [Online], available at: http://agroua.net/economics/documents/category-36/doc-35 (Accessed 14 Sept 2020).

Kotenko, Ya.V. and Tkachuk, A.F. (2018), Lokalna identychnist i obiednani terytorialni hromady [Local identity and united territorial communities], 2nd ed., TOV «Vydavnytstvo «YuSTON», Kyiv, Unkraine, P. 56.

Shemigon, O., Vykhor, M. and Rudenko, M. (2019), “Public-private partnership as an instrument of socio-economic development of the village”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 31–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.31

Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992, [Online], available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (Accessed 14 Sept 2020).

Kulchii, I. M. (2017), "Public-private partnership as a way to ensure sustainable development of rural areas", Problemy zakonnosti, vol. 138, pp. 99–108.

Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, "Status of PPP implementation in Ukraine", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini (Accessed 14 Sept 2020).

Khomiuk, N. L. (2018), "Peculiarities of formation of the category "rural territories"", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 17(2), pp. 117–120.

Diiesperov, V. S. (2014), "Rural territories as objects of organization of economic activity", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 56–64.

Kozyr, T. O. (2009), "Practical aspects of strategic planning of rural development", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3(26), pp. 307–314.

Smitiukh, H.Ye. and Striletskyi, V.V. (2006), Ukraina sakralna: mynule, sohodennia, maibutnie [Ukraine is sacred: past, present, future], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 36.

Marekha, I. S. (2016), "Ecological mentality of Ukrainian settlers-farmers", Materialy mizhnarodnoi nauk.–prakt. konf., 22 kvitnia 2016. [Materials of the international scientific-practical. Conf., April 22, 2016], Rodovi poselennia – mekhanizm formuvannia derzhavnykh priorytetiv rozvytku silskykh terytorii Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Tribal settlements - a mechanism for forming state priorities for the development of rural areas of Ukraine in terms of European integration], Vyd-vo «Ruta», Zhytomyr, Ukraine, P. 112.

Harmash, O. I. and Pysarenko, P. V. (2015), "Ecosettlement as new ecocultural centers of Ukraine", Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia : Biolohiia, biotekhnolohiia, ekolohiia, vol. 214, pp. 64–71.

year old food forest. Video, [Online], available at: http://vkontakte.ru/club13378441 (Accessed 14 Sept 2020).

Plotnikova, M. F.(2016), "Innovation-investment practice of the development of a stable economic system", Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, vol. 1, pp. 37–44.

Yatsenko, V. O. (2015), "Suburbanization as a process of urban intervention in agricultural areas", Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, vol. 39, pp. 269–277 .

Bochkarov, S. "Compact city: Dutch experience", Mistosite – ukraynskaia urbanystycheskaia platforma, [Online], available at: https://mistosite.org.ua/ru/articles/kompaktne-misto-niderlandskyi-dosvid (Accessed 14 Sept 2020).

Walker, K. D. and Plotnikova, M. (2018), "Ecological settlement as a self-government model in rural areas", Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development, Vol. 40. issue. 3, pp. 416-423. Article DOI: http://doi. org/10.15544/mts.2018.39

Pimenova, O. V. (2011), ""Family settlements" as a specific form of small business", Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 25, pp. 217-223.

Kilnitska, O. C. and Plotnikova, M. F. (2017), "Family settlements as socio-ecological drivers of competitiveness in agribusiness", Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 39, pp.155-171.

Plotnikova, M. F. (2018), "Strategic landmarks of regional development", Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 8–9 lystop. 2018 [Materials of international. scientific-practical Conf., Nov. 8-9. 2018], Rehion – 2018: stratehiia optymalnoho rozvytku [Region - 2018: strategy of optimal development], KhNU im. V. N. Karazina, Kh., Ukraine, pp.190-192.

Graeub B. E., Chappell M. J., Wittman H., Ledermann S., Kerr R. B., Gemmill-Herren B. (2016), "The State of Family Farms in the World", World Development, vol. 87, pp. 1–15. Doi: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.05.012.

Vashchenko, A. O. Plotnikova, M.F. and Vasyliev, M.L. (2017), " Development of infrastructure and entrepreneurship in rural areas", Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference], Problemy formuvannia ta rozvytku innovatsiinoi infrastruktury: vyklyky postindustrialnoi ekonomiky [Problems of formation and development of innovation infrastructure: challenges of the post-industrial economy], 18–19 May 2017, Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, Lviv, Ukraine.

Byerlee, D, Lissita, A. and Savanti, P. (2012), "Corporate models of broadacre crop farming: international experience from Argentina and Ukraine", Farm Policy Journal, vol. 9, issue 2, pp. 13–25.

Lowder, S. K. Skoet, J. and Raney, T. (2016), "The number, size, and distribution of farms, smallholder farms, and family farms worldwide", World Development, vol. 87, pp. 16–29. Doi: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.041.

Ricciardi, V. Ramankutty, N. Mehrabi, Z. Jarvis, L. and Chookolingo, B. (2018), "How much of the worlds food do smallholders produce?", Global Food Security, Vol. 17. pp. 64–72. Doi: https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.05.002.

Prysiazhniuk, O. F Plotnikova, M. F. and Bului, O. H. (2019), "Family settlements as a mechanism for ensuring sustainable innovation development of the country", Zbirnyk naukovykh prats XV (XXVII) Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 14–15 bereznia 2019.) [A collection of scientific works XV (XXVII) International scientific -practical conference (Kyiv, March 14-15, 2019], Mizhnarodne naukovo-tekhnichne spivrobitnytstvo: pryntsypy, mekhanizmy, efektyvnist [International scientific and technical cooperation: principles, mechanisms, efficiency], Kyiv, Ukraine, pp. 34-35.

Malik, M. Y. and Pulim, V. A. "Conceptual principles of rural development", [Online], available at: http://vadyba.asu.lt/8/156.pdf (Accessed 14 Sept 2020).

Walker, K. D. and Plotnikova, M. (2018), "Ecological settlement as a self-government model in rural areas", Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development, Vol. 40, Isuue. 3, pp.416-423. Article DOI: http://doi. org/10.15544/mts.2018.39

Опубліковано
2020-10-03
Номер
Розділ
Статьи