АНАЛІТИЧНИЙ МОДУЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ: ОРІЄНТАЦІЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • L. Yakymova
  • K. Thaloba
Ключові слова: дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; фінансова конкурентоспроможність; коефіцієнтний аналіз; економетрична модель; промислове підприємство; Україна

Анотація

Виходячи із постулату, що обліково-аналітичні системи мають розроблятися із врахуванням стратегічної цілі підприємства, автори розвивають методичний підхід до розроблення аналітичного модулю управління розрахунками з контрагентами у контексті забезпечення фінансової конкурентоспроможності промислового підприємства. Аналітичний модуль розроблено згідно із загальним підходом до проектування систем, які радять, у вигляді аналітично-діагностичної системи, основою якої є багаторівневий граф взаємозв’язків дебіторської і кредиторської заборгованостей, показників управління заборгованостями (ділової активності) та показників якісних складових фінансової конкурентоспроможності (платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності). Діагностичний висновок і рекомендації генеруються за розробленим алгоритмом діагностики і базою правил. Для визначення коефіцієнтів відносної важливості підцілей і прогностичних орієнтирів для підприємств рекомендується використовувати однофакторні економетричні моделі в логарифмічній специфікації. Вбудовування аналітичного модуля в обліково-аналітичну систему підприємства створить динамічне джерело управлінської інформації для менеджерів і інвесторів.

Посилання

Intrum Justitia. European Payment Report 2019. URL: https://www.intrum.com/media/5755/intrum-epr-2019.pdf (дата звернення 14.08.2020).

Державна служба статистики України. Діяльність підприємств. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.07.2020).

Шишкова Н. Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_3_59 (дата звернення 02.06.2020).

Якимова Л. П., Мацкуляк К. І. Аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами в контексті забезпечення платоспроможності підприємства. Проблеми економіки. 2018. № 2 (36). C. 396-402.

Побережець О. В., Кравченко В. І. Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2017. Т.22. Випуск 4 (57). С. 138-141.

Барановська Т. В., Ковальчук В. В. Обліково-контрольне забезпечення управління розрахунками з покупцями. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2018. Випуск 3. С. 3-12.

Якимова Л. П., Губчук П-К. .А. Концептуальна модель обліково-контрольного забезпечення виконання зобов’язань перед постачальниками та підрядниками. Сталий розвиток економіки. 2019. №3(44). С. 127-131.

Гудзинський О. Д., Пахомова Т. М. Обліково-аналітичний механізм в контексті вимог сучасного менеджменту: концепція, теорія, методологія. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2008. № 3. С. 14-24.

Педченко Н.С. Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств: Монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2007. 103 с.

Катков В.В. Управление конкурентоспособностью предприятия промышленности: теоретические аспекты и практические методы. СПб: СПбГИЭУ, 2013. 198 с.

Herciu, M., Ogrean, C., (2013), Evaluation of firm financial performance and competitiveness: evidences for automotive industry, 9 th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institutions, part 1, Ostrava, Czech Republic. 234-241. URL: https://www.ekf.vsb.cz/share/static/ekf/www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi-history/.content/galerie-dokumentu/final-1.pdf (дата звернення 10.07.2020).

Zhu, Z., Zhu, Z., Xu, P., and Xue, D. (2019). Exploring the impact of government subsidy and R&D investment on financial competitiveness of China’s new energy listed companies: An empirical study. Energy Reports, 5, 919-925. doi: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.07.013

Якимова Л. П. Економіко-математичне моделювання системи актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Харківський національний економічний університет. Харків, 2008. 217 с.

Рибалко О. М., Сичова М. Б. Деякі аспекти ефективного управління дебіторською заборгованістю. Вісник Запорізького національного університету. №1(9), 2011. С. 164-169.

Intrum Justitia (2019), “European Payment Report 2019”, available at: https://www.intrum.com/media/5755/intrum-epr-2019.pdf (Accessed 15 Aug 2020).

State Statistics Service of Ukraine (2020), “Activity of enterprises”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 14 July 2020).

Shishkova, N. L. (2014), “Accounting and analytical support management of payments with company’s partners”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2869 (Accessed 2 June 2020).

Yakymova, L. P. and Matskuliak, K. I. (2018), “Analytical support for managing settlements with counterparties in the context of ensuring enterprise solvency”, Problemy ekonomiky, vol. 2(36), pp. 396-402.

Poberezhets, O. V. and Kravchenko, V. I. (2017), “Improving the payments to suppliers and contractors”, Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, vol. 22, no. 4(57), рр. 138-141.

Baranovska, T. V. and Kovalchuk V. V. (2018), “Accounting and control support for calculating accounts with buyers”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 3, рр. 3-12.

Yakymova, L. P. and Hubchuk P-K. A. (2019), “Conceptual model of accounting and control support for the fulfillment of liabilities of obligations to suppliers and contractors”, Sustainable development of economy, vol. 3(44), pp. 127-131.

Gudzinsky, O. D. and Pakhomova, T. M. (2008), “Accounting and analytical mechanism in the context of the requirements of modern management: concept, theory, methodology”, Ukrainian Black Sea region agrarian science, vol. 3. pp. 14-24.

Pedchenko, N. S. (2007), Monitorynh finansovoyi konkurentospromozhnosti pidpryyemstv [Monitoring the financial competitiveness of enterprises]. RVV PUSKU, Poltava, Ukraine.

Katkov, V. V. (2013), Upravleniye konkurentosposobnost'yu predpriyatiya promyshlennosti: teoreticheskiye aspekty i prakticheskiye metody [Industrial enterprise competitiveness management: theoretical aspects and practical methods], SPbGIEU, St. Petersburg, Russia

Herciu, M. and Ogrean, C., (2013), “Evaluation of firm financial performance and competitiveness: evidences for automotive industry”, 9 th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava, Czech Republic, [Online], vol. 1, pp. 234-241, available at: https://www.ekf.vsb.cz/share/static/ekf/www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi-history/.content/galerie-dokumentu/final-1.pdf (Accessed 10 July 2020).

Zhu, Z. Zhu, Z. Xu, P. and Xue, D. (2019), “Exploring the impact of government subsidy and R&D investment on financial competitiveness of China’s new energy listed companies: An empirical study”, Energy Reports, vol. 5, pp. 919-925. doi: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.07.013

Yakymova, L. P. (2018), “Economic and mathematical modeling of the system of actuarial valuation of private pension funds”, Ph.D. Thesis, Mathematical methods, models and information technologies in economics, Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine.

Rybalko, О. М. and Sychova, M. B. (2011), “Some aspects of effective management of debt receivable”, Visnyk of Zaporizhzhya National University, vol. 1(9), 2011. pp. 164-169.

Опубліковано
2020-10-03
Номер
Розділ
Статьи