ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

  • D. Povzun
Ключові слова: економічна безпека; економічна безпека регіону; держава; регіон; управління; стратегія.

Анотація

Стаття є дослідженням розробки методичних засад оцінювання стану фінансово-економічної безпеки регіонів України та обґрунтування практичних рекомендацій по досліджуваній проблематиці. Для досягнення поставленої мети висунуті такі завдання: розкрити сутність фінансово-економічної безпеки регіонів та визначити їх вплив на економічний розвиток України; визначити принципи регіональної політики щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки; узагальнити існуючі методичні підходи оцінювання фінансово-економічної безпеки на регіональному рівні та здійснити оцінювання стану фінансової системи кожного регіону; здійснити моніторинг фінансово-економічної безпеки регіонів.Об’єктом дослідження є процес забезпечення фінансово-економічної безпеки регіону. Предметом дослідження є теоретичні та науково-практичні основи оцінювання та забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів України. Як засвідчує досвід фахівців у даній сфері, ключовими проблемами розвитку регіонів в Україні є фінансові й економічні: незадовільне фінансування, неправильний розподіл фінансових потоків, необґрунтована фінансова та економічна політика тощо.

Посилання

Трухан О. Л. Наукова інтерпретація функцій стратегічного управління підприємствами / О. Л. Трухан // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – 2010. – № 1. – Т. 2. – С. 29 – 35.

Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія / Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В., [за ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів : ВИДАВНИЦТВО, 2012. – 386 с.

Столбов В.Ф., Шаповал Г.М. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств / В.Ф.Столбов, Г.М.Шаповал // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник.- 2013.- №111.- с.103-108.

Подольчак Н. Ю. Організація та управління системою фінансовоекономічної безпеки : навч. посібник / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 268 с.

Іващенко О. В., Четвєріков П.М. Система фінансово-економічної безпеки підприємства / О. В. Іващенко, П. М. Четвєріков. - [Електронний ресурс]. - режим доступу : https://www.sworld.com.ua/konfer28/51.pdf.

Ольшанська О.В. Регіон як просторова соціально-економічна система / О.В. Ольшанська // Актуальні проблеми економіки.– 2011.– № 117.

Кокнаєва М.О. Концептульні основи управління фінансовоекономічною безпекою підприємств торгівлі / М.О.Кокнаєва. - [Електронний ресурс]. - режим доступу www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/v2i3/319.pdf.- с. 319-325.

Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства : навч. посібник / І. П. Мойсеєнко, О. М. Марченко. – Львів, 2011. – 380 с. 32.

Полевик Г.М. Фінансова безпека як основа соціально-економічного розвитку регіону / Г.М. Полевик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Івано-Франківськ, 2009. – Т. 1. Вип. V. – С. 80-87.

Коваленко М. А. Управління економічною безпекою регіону: сутність та механізм реалізації : монографія / М. А. Коваленко, І. І. Нагорна, Б. В. Сіленков ; [за заг. ред. к. е. н., доц. М. А. Коваленка]. – К. : Олді-плюс, 2006. – 440 с.

Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення : Монографія. - К. : Київський економічний інститут менеджменту, 2003. - 320 с.

Мартинюк В.П. Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави // Фінанси України. — 2003. — № 2. — С. 122.

Trukhan, O. L. (2010), "Scientific interpretation of the functions of strategic management of enterprises", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, issue 1, vol. 2, pp. 29 – 35.

Vasyltsiv, T. H. Voloshyn, V. I. Boikevych, O. R. and Karkavchuk, V. V. (2012), Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia: monohrafiia [Financial and economic security of enterprises of Ukraine: strategy and mechanisms of provision: monograph], VYDAVNYTsTVO, Lviv, Ukraine, P. 386.

Stolbov, V.F. and Shapoval, H.M. (2013), "Peculiarities of managing the system of financial and economic security of construction enterprises", Komunalne hospodarstvo mist. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, vol. 111, pp.103-108.

Podolchak, N. Yu. and Karkovska, V. Ya. (2014), Orhanizatsiia ta upravlinnia systemoiu finansovoekonomichnoi bezpeky: navch. posibnyk [Organization and management of the system of financial and economic security: a textbook], Lviv, Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, Lviv, Ukraine, P. 268.

Ivashchenko, O. V. and Chetvierikov, P.M. (2012), "System of financial and economic safety of the enterprise", available at: https://www.sworld.com.ua/konfer28/51.pdf (Accessed 14 Aug 2020).

Olshanska, O.V. (2011), "Region as a spatial socio-economic system", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 117.

Koknaieva, M.O. (2011), "Conceptual bases of management of financial and economic security of trade enterprises", available at: www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/v2i3/319.pdf (Accessed 14 Aug 2020).

Moiseienko, I. P. and Marchenko, O. M. (2011), Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva: navch. posibnyk [Management of financial and economic security of the enterprise: a textbook], Lviv. Ukraine, P. 380.

Polevyk, H.M. (2009), "Financial security as the basis of socio-economic development of the region", Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu: nauk. zb., vol. 1, issue. V, pp. 80-87.

Kovalenko, M. A. Nahorna, I. I. and Silenkov, B. V. (2006), Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu rehionu: sutnist ta mekhanizm realizatsii: monohrafiia [Management of economic security of the region: essence and mechanism of realization: monograph], Oldi-plius, Kyiv, Ukraine, P. 440.

Pasternak-Taranushenko, H. A. (2003), Ekonomichna bezpeka derzhavy. Metodolohiia zabezpechennia: Monohrafiia [Economic security of the state. Support methodology: Monograph], Kyivskyi ekonomichnyi instytut menedzhmentu, Kyiv, Ukraine, P. 320.

Martyniuk, V.P. (2003), "Methodological bases of an estimation of a condition of financial safety of the state", Finansy Ukrainy, vol. 2, p. 122.

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи