СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ МЕДІА ПЛАТФОРМАМИ

  • D. Krapyvina
Ключові слова: цифровізація; регіональні медіа платформи; медіа сфера; засоби масової інформації; управління; фінансування.

Анотація

На сучасному етапі трансформаційних процесів відбувається реформування медіа сфери, яке супроводжується негативними наслідками щодо суттєвого скорочення підприємств комунальної власності, кількості штатних працівників на них. Відповідно нагальною потребою сьогодні є кваліфіковане управління зазначеними реформами. Метою статті є аналіз сучасного стану управління регіональними медіа платформами. Наведено, що на загальнонаціональному рівні управління медіа сферою здійснює Міністерство культури та інформаційної політики України, Державний комітет телебачення і радіомовлення, Державне агентство з питань кіно та регуляторну Національна Рада України з питань телебачення. Визначено основні завдання та сферу діяльності органів управління медіа сферою.Доведено, що медіа сфера сьогодні переживає «нелегкі часи» окрім реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, відбувається створення та забезпечення повноцінного функціонування Суспільного телебачення і радіомовлення України.Проаналізовано, що в цілому у 2019 році значно скорочення фінансування на Міністерство культури, молоді та спорту України порівняно з 2018 роком, майже у 2 рази. Питома вага видатків на медіа сферу скоротилася з 0,10 % у 2018 році до 0,04 % у 2019 році. Також зменшилося фінансування Державного агентства з питань кіно з 524427,68 тис. грн у 2018 році до 461603,83 тис. грн у 2019 році, або на 62823,85 тис. грн. Позитивну динамку спостерігаємо у виділенні коштів на Державний комітет телебачення і радіомовлення та Національну Рада України з питань телебачення. Так, на Державний комітет телебачення і радіомовлення збільшення фінансування у розмірі 296526,54 тис. грн, а на Національна Рада України з питань телебачення 13716, 18 тис. грн.Визначено, сьогодні у медіа сфері відбувається не завершений етап реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації. Не дивлячись на процес цифровізації, аналіз показав, що сучасний користувач більше використовує інформацію подану із соціальних мереж, аніж із офіційних сайтів медіа простору. Наразі залишається не вирішеною проблема розвитку регіональних медіа платформ.

Посилання

Ситник О. Новинні портали як новітня медіа-платформа українського інформаційного простору. Український інформаційний простір. 2018. № 1. С. 122-132.

Коваль С. В. Візуальний користувацький контент у регіональних медіа. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2017. № 3. С. 102-107.

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики» від 16.10.2019 № 885 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/885-2019-%D0%BF#Text(дата звернення: 12.08.2020).

Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 02 вересня 2019 р. № 829 URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistem-829(дата звернення: 12.08.2020).

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади» № 238 від 23 березня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238-2020-%D0%BF#Text(дата звернення: 12.08.2020).

Постанови кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України» від 13.08.2014 № 341 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF#Text(дата звернення: 12.08.2020).

Іртищева І. О., Крамаренко І. С. Стратегія розвитку фінансово-кредитного забезпечення агропродовольчої сфери України: монографія. Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2012. 172 с.

Національна Рада України з питань телебачення. URL: https://www.nrada.gov.ua/strategy/(дата звернення: 12.08.2020).

Вербицький П. Взаємодія органів державної влади і мас-медіа як категорія науки про соціальні комунікації. Діалог: медіа студії. 2016. №22. С.17-28.

Державна Казначейська служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua(дата звернення: 12.08.2020).

Корнійчук О. Реалізація інформаційної політики на регіональному рівніта шляхи підвищення її ефективності. Демократичне врядування : наук. вісник ЛРІДУ НАДУ. 2011. Вип. 6. URL : http://www.lvivacademy.com/visnik6/fail/+Kornijchuk.pdf. (дата звернення: 12.08.2020).

Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми. URL: https://naub.oa.edu.ua/2017/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96(дата звернення: 12.08.2020).

В Україні лише 33% незалежних регіональних медіа мають SMM-менеджерів для поширення власного контенту в соціальних мережах. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2628637-lise-tretina-regionalnih-media-maut-smmmenedzeriv-fond-rozvitku-zmi.html(дата звернення: 12.08.2020).

Чорна І.В. Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі жмеринської преси. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bdi_2015_1_16.pdf (дата звернення: 12.08.2020).

Крамаренко І. С., Войт Д. С., Кравець Л. О. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ. 2019. № 1. С. 403-413.

Іртищева І. О., Крамаренко І. С., Іртищев О. С., Гарагуля А. В., Ставцов Р. В. Цифрова економіка в Україні: виклики сьогодення та завдання управління. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074 (дата звернення: 01.08.2020).

Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. № 2 (72). С. 84-95.

Sytnyk, O. (2018), “News portals as the newest media platform of the Ukrainian information space. Ukrainian information space”, vol. 1, pp. 122–132.

Koval, S.V. (2017), “Visual user content in regional media”, State and regions. Series: Social Communications, vol. 3, pp. 102–107.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020) “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of the Ministry of Culture and Information Policy"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/885-2019-%D0%BF#Text (Accessed 12 august 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of optimization of the system of central executive bodies"”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistem-829 (Accessed 12 august 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of optimizing the activities of central executive bodies"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238-2020-%D0%BF #Text (Accessed 12 august 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Resolutions of the Cabinet of Ministers "On approval of the Regulations on the State Committee for Television and Radio Broadcasting of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF# Text (Accessed 12 august 2020).

Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2012), Strategija rozvytku finansovo-kredytnogo zabezpechennja agroprodovol'choi' sfery Ukrai'ny [Strategy for the development of financial and credit support of the agro-food sector of Ukraine], Design and Printing, Mykolaiv, Ukraine.

National Council of Ukraine on Television (2020), available at: https://www.nrada.gov.ua/strategy/(Accessed 12 august 2020).

Verbytsky, P. (2016), “Interaction of public authorities and the media as a category of science of social communications”, Dialogue: media studios, no.22, pp.17-28.

State Treasury Service of Ukraine (2020), available at: https://www.treasury.gov.ua/ua(Accessed 12 august 2020).

Korniychuk, O. (2011), “Implementation of information policy at the regional level and ways to increase its efficiency”, Democratic governance: science. Bulletin of LRIDU NADU. no. 6, available at: http://www.lvivacademy.com/visnik6/fail/+Kornijchuk.pdf. (Accessed 12 august 2020).

Regional media in modern society: functions, tasks and problems (2020), available at: https://naub.oa.edu.ua/2017/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1 % 8C% D0% BD% D1% 96 (Accessed 12 august 2020).

In Ukraine, only 33% of independent regional media have SMM managers to distribute their own content on social networks (2020), available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2628637-lise-tretina-regionalnih-media-maut-smmmenedzeriv-fond-rozvitku-zmi.html (Accessed 12 august 2020).

Black, I.V. (2015), “Trends in the development of regional media on the example of Zhmerynka press”, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/b20.p201_2015 (Accessed 12 august 2020).

Kramarenko, I.S., Voit, D.S., Kravets, L.O. (2019), “Efficiency of using the investment potential of the national economy in the context of the impact on economic growth”, Bulletin of KhNAU, vol. 1, pp. 403–413.

Irtyshcheva, I.O., Kramarenko, I.S., Irtyshchev, O.S., Garagulya, A.V. and Stavtsov, R.V. (2020), “Digital economy in Ukraine: current challenges and management tasks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074 (Accessed 12 august 2020).

Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), “Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries”, Regional economy, vol. 2 (72), pp.84-95.

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи