МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  • V. Kryvitska
  • V. Zianko
Ключові слова: конкуренція; нестабільність; криза; конкурентні переваги; конкурентоспроможність підприємства; управління конкурентоспроможністю підприємства; фактори впливу на конкурентоспроможність; механізм управління конкурентоспроможністю.

Анотація

У статті досліджено конкуренцію як одну із найголовніших складових функціонування системи ринкового господарства. З’ясовано сутність понять «конкуренція», «конкурентоспроможність підприємства», «управління конкурентоспроможністю підприємства» та «антикризове управління». Проаналізовано вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на конкурентоспроможність підприємства, зокрема визначено, що зовнішні фактори мають більш вагомий вплив на управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності. Обґрунтовано доцільність здійснення антикризового управління на підприємстві. Виявлено особливості системи антикризового управління конкурентоспроможністю та сформульовано його мету. Розроблено механізм управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності, який складається із чотирьох послідовних етапів. Відстежено конкурентні сили, які діють на підприємство за допомогою методу п’яти конкурентних сил М. Портера, що включає п’ять видів конкуренції завдяки яким підприємство отримує значні конкурентні переваги в умовах нестабільності та кризового стану економіки. Запропоновано побудову логічної концепції з управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності, спрямовану на визначення чітких стратегічних та оперативних заходів. Обґрунтовано основні методи підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах нестабільності, як-то маркетингові дослідження, маркетингова стратегія, сегментація ринку, комплекс маркетингу. Визначено фактори, за допомогою яких доцільно здійснювати оцінку рівня конкурентоспроможності підприємства на ринку. Запропоновано низку заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єкта господарювання в умовах нестабільності.

Посилання

Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: навчальний посібник / М. Портер − К.: Основи, 1998. − 390 с.

Кривіцька В. В. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Кривіцька // Матеріали XLVIIІ Науково-технічної конференції факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019). – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view /6612/5473.

Ладунка І. С. Дослідження факторів впливу на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / І. С. Ладунка, М. І. Братанов // Економіка і суспільство. – 2016. - №5. – С. 189-194.

Чернявський А. Д. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / А. Д. Чернявський, М. І. Філіппов. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. – 234 с.

Назарова Л. В. Необхідність антикризового управління на підприємстві / Л. В. Назарова // Економіка та управління підприємствами. – 2018. – № 23. – С. 281-286.

Зянько В. В. Нормативно-правові та фінансові засади забезпечення ефективної інноваційної діяльності малих підприємств / Зянько В. В., Нікіфорова Л. О., Дун Сіньїн // Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах.Т.1 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2017. 472 с. С. 52-74.

Porter, M. (1998), Stratehiia konkurentsii: metodyka analizu haluzei i diial’nosti konkurentiv [Competition Strategy: methodology for analyzing the industries and activities of competitors], Osnovy, Kiev, Ukraine.

Kryvitska, V. V. (2019), “A systematic approach to managing the competitiveness of the enterprise”, Zbirka dopovidej naukovo-tekhnichnoi konferentsii fakul'tetu menedzhmentu ta informatsijnoi bezpeky [Conference Proceedings of the scientific and technical conference of the Faculty of Management and Information Security], Naukovo-tekhnichna konferentsiia [Scientific and technical conference], Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, 22.03.2019, available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view /6612/5473.

Ladunka, I. S. and Bratanov, M. I. (2016), “Research of factors influencing the competitiveness of domestic enterprises”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 5, pp. 189-194.

Cherniavs'kyj, A. D. and Filippov, M. I. (2011), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management the competitiveness of enterprise], Vyd. dim «Personal», Kyiv, Ukraine.

Nazarova, L. V. (2018), “The need for crisis management in the enterprise”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 23, pp. 281-286.

Zian'ko, V. V., Nikiforova, L. O. and Dun Sin'in (2017), Normatyvno-pravovi ta finansovi zasady zabezpechennia efektyvnoi innovatsijnoi diial'nosti malykh pidpryiemstv [Normative-legal and financial bases of ensuring effective innovative activity of small enterprises], Porohy, Kiev, Ukraine.

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи