ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АНАЛІТИЧНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА

  • T. Mulyk

Анотація

Досліджено коло питань, що охоплює організація аналізу на підприємстві. Проведено критичний аналіз щодо сутності та діяльності аналітичних служб. Сформульовано власне визначення аналітичної служби. Охарактеризовано склад аналітичних служб (аналітиків) та її мета, функції, завдання на різних за розмірами підприємствах. Розкрито вимоги, яким має відповідати структура апарату аналітичної служби. Охарактеризовано функцій аналітиків сучасних великих компаній. Розглянуто загальний спектр виконання аналітичних функцій примірними структурними підрозділами великого підприємства. Визначено, що організація робочого місця аналітика передбачає створення належних умов для його продуктивної праці із дотриманням ергономічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, трудових, технічних, юридичних та інших, як правило, законодавчо встановлених норм. Розкрито інформацію про виконавців економічного аналізу: внутрішніх та зовнішніх. Обґрунтовано значення автоматизації аналізу та зазначено, що їі застосування підвищує ефективність аналітичної роботи. Це досягається за рахунок: скорочення термінів проведення аналізу; більш повного охоплення впливу факторів на результати діяльності підприємства; заміни приблизних або спрощених розрахунків точними розрахунками тощо. Сформульовано заходи, що сприятимуть вдосконаленню діяльності аналітичних служб та аналітиків: професійна освіта фахівців підрозділу, що сприятиме якісному виконанню їх обов’язків; розробка та запровадження документів про діяльність аналітичної служби та аналітиків; запровадження автоматизованого аналізу на підприємстві, активне використання програмного забезпечення; використання у діяльності новітніх технологій; використання передових методів моніторингу й обробки інформації, посилення аналітичної та прогнозної складової в інформаційно-аналітичних матеріалах; вироблення у аналітиків здатності прогнозувати можливі результати і наслідки діяльності.

Посилання

Мандзюк О.А. Інформаційно-аналітичні служби, центри аналітичних досліджень як суб’єкти аналітичної діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. № 48. URL: http://goal-int.org/informatsijno-analitichni-sluzhbi-tsentri-analitichnih-doslidzhen-yak-sub-yekti-analitichnoyi-diyalnosti/.

Мулик Т. О., Гордієнко М. І. Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів. Економіка. фінанси. менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 7. 2017 (23). С. 7-19.

Томчук О.Ф. Томчук В.В. Управлінські рішення та їх аналітичне забезпечення // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, іж предметні зв’язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. Наук.- практ. Конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. За вип. Б.В. Мельничук. К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. С.445-448.

Стецюк Л. С. Організація аналітичної роботи на сільськогосподарських підприємствах Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL: http://magazine.faaf.org.ua/organizaciyaanalitichnoi-roboti-na-pidpriemstvah.html.

Вікепедія: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0.

Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник. К.: Знання, 2008. 639 с.

Максименко Д. В., Шулевка О. Ю. Організація економічного аналізу на підприємстві. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Карпатська вежа, 2017. № 23 (18). С.197-203.

Гаман Т. В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складова вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій. Університетські наукові записки. 2007. № 1. С. 252-258. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_1_40.

Шурпенкова Р.К. Організація економічного аналізу на підприємстві. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської системи України». Суми, 2009. Вип. 25. С 150-168.

Мулик Т. О., Материнська О. А., Пльонсак О. Л. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 288 с.

Шурпенкова Р. К. Інформаційні технології для проведення економічного аналізу на підприємстві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 1. С. 433-440. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_1_55.

Шурпенкова Р. К., Демко І. І. Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством. Регіональна економіка. 2008. № 3. С. 161-166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2008_3_22.

Mandziuk, O.A. (2018), "Information and analytical services, centers of analytical research as subjects of analytical activity", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo», vol. 48, [Online], available at: http://goal-int.org/informatsijno-analitichni-sluzhbi-tsentri-analitichnih-doslidzhen-yak-sub-yekti-analitichnoyi-diyalnosti/ (Accessed 06 August 2020).

Mulyk, T. O. and Hordiienko, M. I. (2017), "Methodical approaches to management analysis in terms of integration processes", Ekonomika. finansy. menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 7 (23), pp. 7-19.

Tomchuk, O.F. and Tomchuk, V.V. (2015), "Management decisions and their analytical support", Zbirnyk materialiv IX Mizhnar. Nauk.- prakt. Konf. (26 liutoho 2015 r.; m. Kyiv) [A collection of materials IX International. Scientific and practical Conf. (February 26, 2015, Kyiv)], Rozvytok bukhhalterskoho obliku: teoriia, profesiia, izh predmetni zviazky [Management decisions and their analytical support], NNTs «IAE», Kyiv, Ukraine, pp.445-448.

Stetsiuk, L. S. "Organization of analytical work at agricultural enterprises", Oblik i finansy APK: bukhhalterskyi portal, [Online], available at: http://magazine.faaf.org.ua/organizaciyaanalitichnoi-roboti-na-pidpriemstvah.html (Accessed 06 August 2020).

Vikepediia, [Online], available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 (Accessed 06 August 2020).

Kupalova, H. I. (2008), Teoriia ekonomichnoho analizu: navchalnyi posibnyk [Theory of economic analysis: a textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 639.

Maksymenko, D. V. and Shulevka, O. Yu. (2017), "Organization of economic analysis at the enterprise", Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Karpatska vezha, vol. 23 (18). pp.197-203.

Haman, T. V. (2007), "Creation of a regional information-analytical service as a component of improving the information activity of local state administrations", Universytetski naukovi zapysky, vol. 1, pp. 252-258, available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_1_40 (Accessed 06 August 2020).

Shurpenkova, R.K. (2009), " Organization of economic analysis at the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats / derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Ukrainska akademiia bankivskoi systemy Ukrainy», vol. 25, Sumy, Ukraine, pp. 150-168.

Mulyk, T. O. Materynska, O. A. and Plonsak, O. L. (2017), Analiz hospodarskoi diialnosti: navchalnyi posibnyk [Analysis of economic activity: a textbook], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P.288.

Shurpenkova, R. K. (2014), "Information technologies for economic analysis at the enterprise", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 1, pp. 433-440, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_1_55 (Accessed 06 August 2020).

Shurpenkova, R. K. and Demko, I. I. (2008), "Fundamentals of economic analysis in the enterprise management system", Rehionalna ekonomika, vol. 3, pp. 161-166, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2008_3_22 (Accessed 06 August 2020).

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи