ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ДОМОГОСПОДАРСТВА

  • I. Bilous
Ключові слова: безпека; фінансова безпека; ризики; загроза; чинники впливу; домогосподарство; фінансова грамотність.

Анотація

В статті досліджено та проаналізовано основні чинники, які впливають на фінансову безпеку домашніх господарств. Висвітлено погляди різних науковців щодо згрупування чинників впливу на фінансову безпеку домогосподарств.Визначено основні проблеми, які мають місце в забезпеченні фінансової безпеки домашніх господарств. Враховуючи чинники впливу на фінансову безпеку домогосподарств, також виділяються основні її загрози.В статті визначено, що окрім негативних впливів на рівень фінансової безпеки, які супроводжуються неправомірним посяганням на фінансові ресурси окремих фізичних осіб чи домогосподарства, свідомими або несвідомими діями окремих посадових осіб, способи захисту власних фінансових ресурсів можуть змінюватись під дією різних форс-мажорних обставин. Досліджено, основні ризики, які пов’язані з загрозами фінансової безпеки домогосподарств.На основі проведеного дослідження запропоновано загальний комплекс заходів забезпечення фінансової безпеки домогосподарств.

Посилання

Зви Боди, Роберт К. Мертон. “Финансы” – М.: Вільямс. – 2007. – 347 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docplayer.ru/53319232-Finansy-zvi-bodi-robert-merton.html (дата звернення: 19.06.2020).

Сніщенко Р.Г. Фінансова безпека домогосподарств у період нестабільності економіки //Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Сер.: Економічні науки – 2014. – № 1. – С. 149-159.

Ярослав Телешун. Які передвиборчі страхи заважають українцям зробити вибір. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2019/03/05/kolonka/yaroslav-teleshun/polityka/yaki-peredvyborchi-straxy-zavazhayut-ukrayincyam-zrobyty-vybir (дата звернення: 19.06.2020).

Статистична інформація. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 19.06.2020).

Аналітична та статистична інформація. Державна служба зайнятості України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 (дата звернення: 19.0.2020).

Лиса О.В., Кухарєва О.О. Аналіз фінансової безпеки вітчизняних домогосподарств в сучасних умовах // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова – 2016. – Т. 21, Вип. 5 (47) – С. 166–170.

Хорошева А.С. Условия обеспечения финансовой безопасности государства // Финансы, учет, банки. – 2008. – № 14. – С. 92-96.

Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: концептуальні засади теорії та практики: автореф. дис. … док. екон. наук. – Тернопіль, 2011. – 36 с.

Офіційний сайт ЮніорБанку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://juniorbank.com.ua. (дата звернення: 19.06.2020).

Оцініть фінансову грамотність українців. Все PRO гроші: інтернет портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vseprogroshi.com.ua/ocinit-finansovu-gramotnist-ukrayinciv.html (дата звернення: 19.06.2020).

Zvy Body and Robert K. Merton (2007), Fynansy [Finance] ,Vilʹyams, Moscow, Russia, available at: https://docplayer.ru/53319232-Finansy-zvi-bodi-robert-merton.html (Accessed: 19 June 2020).

Snischenko, R.G. (2014), “Financial security of households in a period of economic instability”, Visnyk Kremenchutsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Mykhayla Ostrohradsʹkoho. Ser .: Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 149 -159.

Teleshun, Ya (2019), “What pre-election fears prevent Ukrainians from making a choice”, available at: https://www.slovoidilo.ua/2019/03/05/ kolonka/yaroslav-teleshun/polityka/yaki-peredvyborchi-straxy-zavazhayut-ukrayincyam-zrobyty-vybir (Accessed: 19 June 2020).

State Statistics Service of Ukraine (2019), Statistical information, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed: 19 June 2020).

State Employment Service of Ukraine, (2019), Analytical and statistical information, available at: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 (Accessed: 19 June 2020).

Lisa, O.V. and Kukhareva, O.O. (2016), “Analysis of financial security of domestic households in modern conditions”, Visnyk ONU im. I.I. Mechnykova, vol. 21, no. 5 (47), pp.166–170.

Khorosheva, A.S. (2008), “Conditions for ensuring the financial security of the state”, Finansy, uchet, banki, vol. 14, pp. 92-96.

Kizima, T.O. (2011), “Finances of home-giving: conceptual ambush of the theory and practice”, Ph.D. of Economics, Ternopil National Economics University, Ternopil, Ukraine.

Official site of JuniorBank, (2019)], available at: https://juniorbank.com.ua. (Accessed: 19 June 2020).

All PRO pennies: internet portal, (2019), “Assess the financial literacy of Ukrainians”, available at: http://vseprogroshi.com.ua/ocinit-finansovu-gramotnist-ukrayinciv.html (Accessed: 19 June 2020).

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи