ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  • O. Kravchenko
Ключові слова: управління персоналом; мотивація праці; матеріальні і моральні стимули; адміністративно-управлінський персонал; ефективність праці менеджерів; виробниче підприємство.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та методологічних основ формування системи мотивації праці адміністративно-управлінського персоналу на виробничому підприємстві. Визначено характер мотивації управлінського труда, що вимагає особливого підходу до оцінки кількісного і якісного вкладу кожного працівника. Зроблено акцент на необхідності розвитку нематеріальної складової мотивації управлінського труда. Надано огляд сучасних методів мотивування праці нематеріального характеру. Розроблено алгоритм побудови системи мотивації адміністративно-управлінського персоналу, що базується на визначенні особливостей посадових обов’язків різних категорій працівників, розподілі відповідальності за проблеми функціонування виробничого підприємства, постановці мотиваційних цілей управлінського персоналу і розподілі обов’язків щодо їх досягнення. Розроблено приклад системи мотивації управлінського персоналу, що складається з матеріальних і моральних стимулів. Запропоновано фінансування системи мотивації планувати за рахунок виконання мотиваційних цілей.

Посилання

Чернишова А.В. Мотивація та стимулювання праці в системі управління персоналом підприємства. Молодий вчений. 2016. № 6 (33). С. 141-145.

Колот А.М., Цимбалюк С.О. Мотивація персоналу : підручник. Київ, 2012. 397 с.

Мельник А.О., Мельник Л.С. Аналіз сучасних мотиваційних підходів до управління персоналом. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 4. С. 94-98.

Музиченко-Козловський А.В., Колодійчук А.В. Основні елементи механізму мотивування працівників. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21 (6). С. 361-367.

Макогон Ю.В., Капранов М.А. Мотивація як фактор ефективного управління персоналом підприємства: теоретико-методологічні аспекти. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. Вип. 16. С. 334-341.

Бірдус А.В. Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом. Агросвіт. 2015. № 22. С. 50-53.

Чернишова Л.І., Лук’янчук О.М. Управління персоналом : навч. посіб. Київ : ЦУЛ. 2017. 116 с.

Письменна М.С. Системний підхід до мотивації управлінського персоналу. Наковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.9. С. 375-383.

Chernyshova, A.V. (2016), “Motivation and stimulation of labor in the personnel management system of enterprise”, Molodyj vchenyj, vol. 6 (33), pp. 141-145.

Kolot, A.M. and Tsymbaliuk, S.O. (2012), Motyvatsiia personalu : pidruchnyk [Staff motivation : tutorial], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Melnyk, A.O. and Melnyk, L.S. (2018), “An analysis of modern motivational approaches to personnel management”, Biznes-navihator, vol. 4, pp. 94-98.

Muzychenko-Kozlovs'kyj, A.V. and Kolodijchuk, A.V. (2011), “Osnovni elementy mekhanizmu motyvuvannia pratsivnykiv”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 21 (6), pp. 361-367.

Makohon, Yu.V. and Kapranov, M.A. (2017), “Motivation as a Factor of Effective Personnel Management: Theoretical and Methodolojical Aspects”, Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, vol. 16, pp. 334-341.

Birdus, A.V. (2015), “Organization-psychological aspects of personnel management”, Ahrosvit, vol. 22, pp. 50-53.

Chernyshova, L.I. and Luk'ianchuk, O.M. (2017), Upravlinnia personalom : navch. posib. [Personnel management: tutorial], TsUL, Kyiv, Ukraine.

Pys'menna, M.S. (2014), “System Approach to Personnel Management Motivation”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 24.9, pp. 375-383.

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи