БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

  • A. Heidor
  • K. Zaremba
Ключові слова: процесний підхід; бізнес-процеси; моделювання та оптимізація бізнес-процесів суб’єктів малого бізнесу; нотація ВPMN; ефективність бізнес-процесів; система КРІ.

Анотація

Розглянуто визначення сутності категорії «бізнес-процес» зарубіжними та вітчизняними дослідниками, визначено їх особливості та недоліки. Зокрема, виявлено відсутність систематизованості та взаємопов’язаності процесів, некоректне визначення входів та результатів, недостатню увагу розмежуванню клієнтів бізнес-процесів на внутрішні та зовнішні. Наведено основні відмінності практичного використання процесного та функціонального підходів до управляння суб’єктами малого бізнесу, у якості яких виокремлено, в першу чергу, організацію менеджерами роботи процесу, а не відділу, що звільняє їх від оперативного управління різними функціями. Практику здійснення моделювання та оптимізації бізнес-процесів проаналізовано на прикладі суб’єктів малого бізнесу, основним видом діяльності яких є кастомізація автомобілів вуглецевим волокном, при чому виявлено її відмінність від послуг тюнінгу. За основними показниками системи КРІ розраховані відносні ефекти від проведеної оптимізації бізнес-процесів, які повністю відповідають встановленим критеріям ефективності.

Посилання

Porter M. E., Millar V. E. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review. (July–August 1985). C. 149–160.

Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: a manifest of business revolution. New York, NY: Harper Business, 1993. С. 223.

Август-Вільгельм Шеер. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы - 2-е издание, переработанное и дополненое. МетаТехнология, 1999. С. 151.

Криворучко О.М., Сукач Ю.О. Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств: монографія. Харків: ХНАДУ, 2012. С. 13. С. 22. С. 245.

Турчак В.В. Управління результативністю бізнес-процесів у малому підприємництві. Економіка та управління національним господарством, 2016.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2-е вид. доп. І перероб. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2003. С. 352.

ТОВ «Бізнес-конструктор Україна». URL: https://bizconstructor.com.

Rostanski Maciej. Business process analysis for the higher education institution example. Research Gate. August 2013. URL: https://www.researchgate.net/publication/256196756_Business_process_analysis_with_the_higher_education_institution_example.

Теодор Панагакос. The Ultimate Guide to Business Process Management: Everything you need to know and how to apply it to your organization. Miami: BPM rated, 2013. C. 101-119.

Джон Джестон, Йохан Неліс. Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. London, 2014. C. 37-65.

Патер Франц. BPM CBOK Version 4.0: Guide to the Business Process Management Common Body Of Knowledge. New York, NYС, 2020. С. 14-43.

Бернд Ракер. Real-Life BPMN (4th edition): Includes an introduction to DMN. Chicago, IL, 2020. С. 75-99.

Мастер Стиля. Team 4example: Static TOYOTA Corolla ke70 ’82, 4a-ge 20v Silvertop. Youtube channel. URL: https://www.youtube.com/c/PaskudaProject1.

Jason J. A few selects from 2016 files… these epic days. Felt like we making history every single day. Blog. URL: https://www.lasundays.com/contact.

Porter, M. E. and Millar, V. E. (1985), “How Information Gives You Competitive Advantage”, Harvard Business Review, vol. July–August, pp. 149–160.

Hammer, M. and Champy, J. (1993), Reengineering the corporation: a manifest of business revolution, Harper Business, New York, USA.

Sheer, A.-V. (1999), Biznes-processy. Osnovnye ponyatiya. Teoriya. Metody - 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnenoe [Business processes. Basic concepts. Theory. Methods - second edition, revised and supplemented], MetaTekhnologiya, Moscow, Russia.

Krivoruchko, O.M. and Sukach, YU.O. (2012), [Management of business processes of motor transport enterprises: monograph], HNADU, Kharkiv, Ukraine.

Turchak, V.V. (2016), “Business process performance management in small business”, Economics and management of the national economy, vol. 4((178), pp.79-86.

Kuz'mіn, O.E. and Mel'nik, O.G. (2003), Teoretichnі ta prikladnі zasadi menedzhmentu: Navchal'nij posіbnik. – 2-e vid. dop. І pererob. [Theoretical and applied principles of management: A textbook. - The second editorial supplement. First processing], Nacіonal'nij unіversitet “L'vіvs'ka polіtekhnіka”, “Іntelekt-Zahіd”, L'vіv, Ukraine.

LLC "Business Designer Ukraine" (2020), available at: https://bizconstructor.com (Accessed 30 June 2020).

Rostanski, M. (2013), “Business process analysis for the higher education institution example”, Research Gate, available at: https://www.researchgate.net/publication/256196756_Business_process_analysis_with_the_higher_education_institution_example (Accessed 30 June 2020).

Panagacos, T. (2013), The Ultimate Guide to Business Process Management: Everything you need to know and how to apply it to your organization, BPM rated, Miami, USA.

Jeston, J. and Nelis, J. (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations, London, UK.

Pater, F. (2020), BPM CBOK Version 4.0: Guide to the Business Process Management Common Body Of Knowledge, New York, USA.

Rucker, B. (2020), Real-Life BPMN (4th edition): Includes an introduction to DMN, Chicago, IL, USA.

Master, S. (2020), “Team 4example: Static TOYOTA Corolla ke70 ’82, 4a-ge 20v Silvertop”, Youtube channel, available at: https://www.youtube.com/c/PaskudaProject1 (Accessed 30 June 2020).

Jason, J. (2016), “A few selects from 2016 files… these epic days. Felt like we making history every single day.”, Blog, available at: https://www.lasundays.com/contact (Accessed 30 June 2020).

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи