СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • I. Pasinovych
  • O. Sych
Ключові слова: фінансові потоки; грошові потоки; фінансовий менеджмент; фінансова логістика; управління фінансовими потоками.

Анотація

У статті досліджуються місце та роль фінансових потоків у питанні забезпечення ефективної діяльності суб’єкта господарювання. Обґрунтовано використання потокових підходів в управлінні фінансами. Акцентовано на спільних і відмінних рисах між грошовими і фінансовими потоками. Дано визначення фінансового потоку на мікрорівні, в якому акцент зроблено на існуванні певної схеми в межах якої функціонує фінансовий потік. Дано характеристику фінансовим потокам як об’єкту фінансового менеджменту. Розкрито роль фінансових потоків у фінансовій логістиці. Діагностовано закономірності та основні зв’язки ефективного управління фінансовими потоками підприємства та його станом. Наведено схему ефективного управління фінансовими потоками підприємств. Визначено основні аспекти планування, оптимізації та аналізу руху фінансових потоків суб’єкта господарювання.

Посилання

Азаренкова Г. Фінансові потоки в системі економічних відносин : монографія. Харків : ВД ІНЖЕК, 2006. 328 c.

Деркач М. А. Науково-методичні основи регулювання фінансових потоків сектору загального державного управління: автореф. дисер… канд. ек. наук 08.02.03. Київ, 2000. 19 с.

Паєнтко Т.В. Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків: монографія. Київ: ДКС центр, 2013. 294 с.

Фінанси підприємств: підручник / Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін. ; 8 вид., перероб. та доп. Київ : КНЕУ, 2013. 519 с.

Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия: Учеб. курс. Київ : Ника-Центр, 2006. 520 с.

Бригхем Ю., Эрхард М. Финансовый менеджмент, 10-е изд. Санкт-Петербург : Питер , 2009. 960 с.

Боди З., Мертон Р. Финансы. Москва : Вильямс, 2007. 592 с.

Барулин С. В., Барулина Е. В. Налоговый контроллинг: учебник. Саратов : Саратовский социально экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. 172 с.

Marantika A., Rathod H. S., Chauhan R., Putri L.T. and Maseleno A. Ethics in Finance, Financial Globalization and Stakeholder Responsibility: New Concept of Corporate Finance. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. Vol. 24. Issue 01. P. 1556-1563.

Бондаренко О. С. Розвиток парадигми управління фінансами підприємств в умовах логістизації економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. №12. С. 38-41.

Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. Москва : Зерцало, 1998. 266 с.

Баранова И.В., Бунин И.Н. Сущностные характеристики и видовая классификация финансовых и денежных потоков организации. Сибирская финансовая школа. 2010. №4. С. 62-67.

Васьківська К.В., Сич О.А. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. Львів : Ліга Прес, 2018. 218с.

Azarenkova, H. (2006), Finansovi potoky v systemi ekonomichnykh vidnosyn, [Financial flows in the system of economic relations], VD INZHEK, Kharkiv, Ukraine.

Derkach, M. (2000), “Scientific and methodological foundations of regulation of financial flows of the general public administration sector”, PhD Thesis, Management of the national economy, Kyiv, Ukraine.

Paentko, T. (2013), Instytutsionalizatsiya fiskalʹnoho rehulyuvannya finansovykh potokiv, [Institutionalization of fiscal regulation of financial flows], DKS Center, Kyiv, Ukraine.

Podderyogin, A., Bilyk, M., Buryak, L. (2013), Finansy pidpryyemstv, [Finance of enterprises] 8th ed., KNEU, Kyiv, Ukraine.

Blank, I. (2006), Fynansovaya stratehyya predpryyatyya [Financial strategy of the enterprise], Nika-Center, Kyiv, Ukraine.

Brigham Y., Ehrhardt M. (2009) Fynansovyy menedzhment [Financial Management], 10th ed., Peter, St. Petersburg, Russia.

Body, Z., Merton, R. (2007), Fynansy [Finance], Williams, Moscow, Russia.

Barulin, S., Barulina, E. (2016), Nalohovyy kontrollynh [Tax controlling], Saratov, Russia.

Marantika A., Rathod H. S., Chauhan R., Putri L.T. and Maseleno A. (2020), “Ethics in Finance, Financial Globalization and Stakeholder Responsibility: New Concept of Corporate Finance”, International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24. Issue 01. P. 1556-1563.

Bondarenko, O. (2016), “Development of the paradigm of financial management of enterprises in terms of logistics of the economy”, Investments: practice and experience. Vol. 12. P. 38-41.

Utkin, E. (1998), Fynansovyy menedzhment [Financial management]. Mirror, Moscow, Russia.

Baranova, I., Bunin, I. (2010) “Essential characteristics and species classification of financial and cash flows of the organization”. Siberian Financial School. Vol. 4. P. 62-67.

Vaskivska, K., Sych, O. (2018) Finansovyy menedzhment, [Financial management], Liga Press, Lviv, Ukraine.

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи