РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

  • М. Kuznietsova
  • Y. Huihova
Ключові слова: інновації; банківські інновації; інноваційні банківські технології; розвиток банків; банківська діяльність; інноваційний розвиток банків.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми формування та використання в банківському секторі сучасних інновацій, які базуються на використанні Інтернету. Автори визначають, що актуальні економічні перетворення, які спостерігаються сьогодні як на світовому рівні, так і на рівні національної економіки, відбивають процес зміни технологічних укладів. Формування нового, п’ятого технологічного укладу передбачає інформатизацію суспільства, використання інформаційних інновацій в усіх сферах життєдіяльності людей. Саме інновації стають запорукою сталого економічного розвитку, передумовою становлення інформаційної економіки.В даній статті розглянуто особливості розвитку інноваційної діяльності в банківському секторі у світі, а також стан розвитку банківських інновації та в Україні. Головна роль інноваційного розвитку банків на сучасному етапі є сприятливий вплив нововведень на діяльність банківського сектору, що спрямована на збільшення конкурентоспроможність банку, збільшення довіри клієнтів до банківських організацій, та підвищення ефективності діяльності. Зазначено основні теоретичні підходи щодо розуміння понять «інновація» та «банківська інновація». Визначені особливості та напрямки реалізації інноваційних технології в банківської діяльності, серед яких можна віднести: фінансову складову, технологічну складову, та організаційно-структурна. Були розглянуті основні інноваційні технології, які були запроваджені в банківській діяльності, серед яких: безконтактні платежі, ідентифікація за допомогою біометричних технології, технологія блокчейн, NFC- технологій, Інтернет – банкінг, технологія віртуальних банків, тощо. Визначені основні ризики, які виникають, при впровадженні нововведень. Виокремленні фактори, що обмежують процес запровадження інноваційних технології в банківську діяльність. Також у статті були зазначені основні проблеми запровадження банківських інновацій в Україні. Дані теоретичні питання, які були розглянуті у даній статті стосовно особливостей інноваційного розвитку банків, буде доцільно розглядати для подальшого аналізу розвитку банківської діяльності та підвищення ефективності їх діяльності.

Посилання

Банківська система 2015: виклики та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ id=14741673.

Белоусов В.И. Технологические уклады и преодоление экономических кризисов [Електронний ресурс]/ Белоусов В.И., Белоусов А.В.─ Режим доступу: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=47065.

Єгоричева С.Б. Банківські інновації: [навч. посіб.] / С.Б. Єгоричева. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.

Інноваційні технології антикризового управління економічними системами: монографія / С.К.Рамазанов, Г.О. Надьон, Н. І. Кришталь, О.П. Степаненко, Л.А. Тимашова; Під ред. проф. С.К. Рамазанова. — Луганськ; К.: СНУ ім. В. Даля, 2009. — 584 с.

Карчева І.Я. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення ефективності інноваційної діяльності банків / І.Я. Карчева // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 343–347.

Львов Д.С. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП / Львов Д.С., Глазьев С.Ю. // Экономика и математические методы. — 1986. — № 5. — С. 793–804.

Райзберг Б.А.Современный экономический словарь /Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 495 с.

Розвиток інновацій у сучасній банківській сфері України / Н.М. Матвійчук, Н.Ю. Бурлачук, Ж.В. Гарбар // Молодий вчений. – 2015. – № 5 (20). – Ч. 2.

Степаненко О.П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України / О.П. Степаненко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6 (132). – С. 5–13.

Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т.А. Васильєвої. — Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. — 283 с.

Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. / Й. Шумпетер. — М.: Экономика, 1995. — 540 с.

Innowacyjne technologie zaradzania antykryzysowego: Monografia / S.K. Ramazanow, L.W. Levasheva, O.P. Stepanenko, L.A. Tymaszowa, J.J. Zakrewski; Podred. prof. S.K. Ramazanowa. – Warszawa; Lugansk; Кijow: ReznikovV.S., 2011. – 368 s.

National Bank of Ukraine (2015), “Banking system 2015: challenges and prospects”, [Online], available at: http://www.bank.gov.ua/id=14741673 (Accessed 20 July 2020).

Belousov, V.Y. (2010), “Technological systems and overcoming economic crises”, [Online], available at: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=47065 (Accessed 20 July 2020).

Yehorycheva, S.B. (2010), Bankivs'kiinnovatsii [Banking innovations], Tsent uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Ramazanov, S.K. Nadon, H.O. Kryshtal, N. I. Stepanenko, O.P. and Tymashova, L.A. (2009), Innovatsijni tekhnolohii antykryzovoho upravlinnia ekonomichnymy systemamy: monohrafiia [Innovative technologies of anti-crisis management of economic systems: monograph], Ed. Prof. Ramazanova S.K., K.:SNU im. V. Dalia, Luhansk, Ukraine.

Karcheva, I.Ya. (2014), “Theoretical and practical aspects of ensuring the effectiveness of innovation activities of banks”, Biznes Inform, vol. 6, pp. 343–347.

Lvov, D.S. and Hlazev, S.Yu. (1986), “Theoretical and applied aspects of STP management”, Еkonomika I matematicheskie metody, vol. 5, pp. 793–804.

Raizberh, B.A. Lozovskyi, L.Sh. and Starodubtseva, E.B. (2006), Sovremennyj jekonomicheskij slovar' [Modern economic dictionary], 6th ed, INFRA-M, Moscow, Russia.

Matviichuk, N.M. Burlachuk, N.Yu. and Harbar, Zh.V. (2015), “Development of innovations in the modern banking sphere of Ukraine”, Molodyj vchenyj, vol. 5(20), no. 2.

Stepanenko, O.P. (2012), “Tendencies of innovative development of the banking system of Ukraine”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6 (132), pp. 5–13.

Yepifanov, A.O. Vasylieva, T.A. and Kozmenk S.M. (2012), [Risk management of banks: a monograph in 2 volumes. Vol. 1: Risk management of basic banking operations], DVNZ “UABS NBU” , Sumy, Ukraine.

Shumpeter, Y. (1995), Kapitalizm, Socializm i Demokratija, [Capitalism, Socialism and Democracy], Еkonomika, Moscow, Russia.

Ramazanov, S.K. Levashev, L.V. Stepanenko, O.P. Tymaszow, L.A., and Zakrewski, J.J. (2011), Innowacyjne technologie zaradzania antykryzysowego: Monografia [Innovative technologies of counteracting the crisis: Monografia], Warsaw, Luhansk, Kiev, Poland, Ukraine.

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи