АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

  • О. Bіlska
Ключові слова: промисловість; фінансово-економічний стан; ліквідність; платоспроможність; ділова активність; рентабельність; динаміка.

Анотація

У статті проведено аналіз промислового комплексу за показниками фінансово-економічного стану. Доведено недостатність грошей, їх еквівалентів для забезпечення поточних зобов’язань, низький рівень рентабельності та ділової активності, підприємства галузі є неплатоспроможними. Встановлено, що динаміка показників абсолютної ліквідності, коефіцієнта автономії, рентабельності активів, обігових коштів, сумарних активів, чистої маржі, характеризуються високою та середньою мінливістю, тоді як часові ряди поточної ліквідності, коефіцієнтів автономії, оборотності активів, робочого капіталу, дебіторської заборгованості незначно змінюються протягом досліджуваного періоду 2013-2018 рр. Проведено аналіз лідерів переробного комплексу промисловості України. Підтверджено їх експортну орієнтацію та негативну динаміку у 2018 р. за такими показниками як обсяги реалізації продукції, експорт, імпорт. Відзначено необхідність трансформації бізнес процесів підприємств промисловості та державної підтримки ключової галузі країни.

Посилання

Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації: монографія. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України». К. 2013.536 с.

Короткий Ю. В. Машинобудівна промисловість України: здобутки та перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент 11 (2015): 117-120.

Амоша О. І., Вишневський В. П., Збаразська Л.О. та ін. Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь. Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014. 200 с.

Вишневський, В. П. Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку. Інститут економіки промисловості НАН України (Київ), 2018. 192 с.

Іщук, С. О., Созанський Л. Й. Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг. Регіональна економіка 1 (2017): 72-81.

Залознова Ю.С. Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку [Ukraine’s industry: modern challenges and development problems]. Економіка України. 2018. №3. с. 49-68.

Семененко О. Переробна промисловість: аналіз стану та основних тенденцій розвитку. Економічний вісник університету 1.31 (2016): 104-113.

Чекіна В. Д. Смарт-промисловість і податки: точки дотику. Фінанси України 11 (2017): 89-109.

Кушніренко О.М. Промисловість України перед викликами Індустрії 4.0: оцінка обмежень і завдання політики. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 5(702) (2020):53-72.

Кучерова Г.Ю. Подолання стратегічної розбалансованості лісопромислового комплексу України. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6810.

Кучерова Г. Ю. Інтегральне оцінювання фінансового стану лісопромислового комплексу України в умовах його стратегічної розбалансованості. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6811.

Kindzersky, Y.V. (2013), Promy`slovist` Ukrayiny`: strategiya i polity`ka strukturno-texnologichnoyi modernizaciyi [Industry of Ukraine: strategy and policy of structural and technological modernization], NAS of Ukraine, SI “Inst. Of Economics. and forecast. NAS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine.

Korotky, Yu. V. (2015), “Machine-building industry of Ukraine: achievements and prospects”. Naukovy`j visny`k Mizhnarodnogo gumanitarnogo universy`tetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment , vol. 11, pp. 117-120.

Amosha, O.I. Vishnevsky, V.P. and Zbarazskaya, L.O. (2013), Promy`slovist` i promy`slova polity`ka Ukrayiny` 2013: aktual`ni trendy`, vy`kly`ky`, mozhly`vosti [Industry and industrial policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities], Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, Ukraine.

Vishnevsky, V.P. (2018), Smart-promy`slovist` v epoxu cy`frovoyi ekonomiky`: perspekty`vy`, napryamy` i mexanizmy` rozvy`tku [Smart industry in the digital economy: prospects, directions and mechanisms of development], Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Ishchuk, S.O. and Sozansky, L.Y. (2017), “Industry of Ukraine and Poland: a comparative assessment of competitive advantages”, Regional`na ekonomika, vol. 1, pp. 72-81.

Zaloznova, Yu.S. (2018), “Ukrainian industry: modern challenges and development problems”, Ekonomika Ukrayiny`, vol. 3, pp. 49-68.

Semenenko, O. (2016), “Manufacturing: analysis of the state and main trends”, Ekonomichny`j visny`k universy`tetu, vol. 1.31, pp. 104-113.

Chekina, V.D. (2017), “Smart industry and taxes: points of contact”, Finansy` Ukrayiny`, vol. 11, pp. 89-109.

Kushnirenko, O.M. (2020), “Ukraine's industry facing the challenges of Industry 4.0: assessment of constraints and policy objectives”, DU «Insty`tut ekonomiky` ta prognozuvannya NAN, vol. 5(702), pp. 53-72.

Kucherova, H. (2018), “Overcoming the strategic imbalance of the timber industry of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6810 (Accessed 10 Aug 2020).

Kucherova, H. (2018), “Integral assessment of the financial condition of the timber industry of Ukraine in terms of its strategic imbalance”, Efektyvna ekonomika, vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6811 (Accessed 10 Aug 2020).

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи