НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВ

  • V. Kovalenko
Ключові слова: банки; фінансовий стан; діагностика; індикатори; банківський нагляд; прибуток.

Анотація

В статті досліджено сучасні підходи до діагностики фінансового стану банків. Доведено, що ефективне функціонування банківської системи – необхідна умова розвитку ринкових відносин в Україні, що об’єктивно визначає головну роль центрального банку стосовно регулювання банківської діяльності. Визначено, що фінансовий стан банків характеризує їх здатність забезпечувати необхідними інвестиційними вливаннями для розвитку економіки України. Проаналізовано методи діагностики фінансового стану. Систематизовано науково-методичні підходи до оцінювання фінансового стану банків. Проведено аналіз основних показників, які характеризують сучасний фінансовий стан банків. Розглянуто загальні підходи до проведення оцінки банків за методологією «Процес наглядових оцінок та перевірок SREP». Запропоновано основні напрями, виконання яких надасть можливість забезпечити стійкий фінансовий стан банків.

Посилання

Коваленко В. В. Трансформаційні напрями розвитку банківської системи України. Економічний форум. 2015. №2. С. 286-295.

Самородов Б.В. Діагностика фінансового стану банків на основі аналізу їхньої надійності. Вісник Університету банківської справи. 2015. № 1 (22). С. 107-115.

Лисенок О.В. Інтегральна рейтингова модель оцінки фінансового стану банків. Ефективна економіка. 2011. № 9. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2286 (дата звернення 05.08.2020).

Лобачева І.Ф. Діагностика фінансового стану банківських установ в сучасних умовах. Інноваційна економіка.2015. №3 (58). С. 223-227.

Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Аналітична оцінка фінансової стійкості та стабільності банківської системи України на основі індикаторів. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 6(74). С.83-88. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-59.

Болдирєв О.О. Оцінка використовуваних методів діагнотики в системі механізмів управління попередження кризових ситуацій в банках. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=870 (дата звернення 05.08.2020).

Погореленко Н.П., Лютий М.М. Діагностика умов функціонування банківської системи України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Вип.33. С. 198-204. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2019-33-39.

Васильєва Т., Лєонов С., Афанасьєва О. діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатору кризи. Вісник Національного банку України. 2013. №11. С. 62-68.

Примостка Л.О. Вплив кризи на фінансовий стан банків. Фінанси, облік і аудит. 2010. № 16. С. 138-146.

Коваленко В.В., Чопікова Є.В. Місце діагностики в системі антикризового управління банками. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 5. С. 362-366.

Коваленко В.В., Сергєєва О.С. Стейкхолдери та їх вплив на розвиток банківського бізнесу. Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». 2. Вип. 2020. С. 75-85. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-8.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (дата звернення 19.08.2020).

Рейтинг банків України 2020. Creditano. URL: https://creditano.com/korysne/rejting-bankiv-ukrainy (дата звернення 19.08.2020).

Top 1000 World Banks ranking (2019). The Banker. Global Financial Intelligence Since. URL: http://www.thebanker.com/Top-1000. (дата звернення 19.08.2020).

Здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду – новий вектор розвитку. Національний банк України. Департамент банківського нагляду м. Київ, травень 2019 р. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=95546872 (дата звернення 19.08.2020).

Kovalenko, V.V. (2015),“Transformational directions of development of the banking system of Ukraine”, Ekonomichnyy forum, no.2, pp. 286-295.

Samorodov, B.V. (2015), “Diagnosis of the financial condition of banks based on the analysis of their reliability”, Visnyk Universytetu bankivsʹkoyi spravy, vol. 1, no. 22, pp. 107-115.

Lysenok, O.V. (2011), “Integrated rating model for assessing the financial condition of banks”, Efektyvna ekonomika, no. 9, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2286 (Accessed 08 August 2020).

Lobacheva, I.F. (2015), “Diagnosis of the financial condition of banking institutions in modern conditions”, Innovative economy, vol. 3, no. 58, pp. 223-227.

Fedishin, M.P., Zhavoronok, A.V. and Kovalchuk, N.O. (2019), “Analytical assessment of financial stability and stability of the banking system of Ukraine on the basis of indicators”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 6, no. 74, pp. 83-88. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-59.

Boldyrev, O.O. (2011), “Evaluation of used diagnostic methods in the system of crisis management mechanisms in banks”, Efektyvna ekonomika, no. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=870 (Accessed 05 August 2020).

Pogorelenko, N.P. and Lyutyy, M.M. (2019), “Diagnosis of the conditions of functioning of the banking system of Ukraine”, Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu, vol. 33, pp. 198-204. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2019-33-39.

Vasilieva, T., Leonov, S. and Afanasieva, O. (2013), “Diagnostics of banking crises based on the calculation of the forecast indicator of the crisis”, Visnyk Natsionalʹnoho banku Ukrayiny, no. 11, pp. 62-68.

Prymostka, L.O. (2010), “The impact of the crisis on the financial condition of banks”, Finansy, oblik i audit, no. 16, pp. 138-146.

Kovalenko, V.V, and Chopikova, E.V. (2016), “The place of diagnostics in the system of crisis management of banks”, Ekonomika i suspilʹstvo, vol. 5, pp. 362-366.

Kovalenko, V.V, (2020), “Sergeeva OS Stakeholders and their impact on the development of the banking business”, Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal “Ekonomichnyy dyskurs”, vol. 2, pp. 75-85. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-8.

Official site of the National Bank of Ukraine (2020), available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (Accessed 19 August 2020).

Creditano (2020), Rating of banks of Ukraine 2020, available at: https://creditano.com/korysne/rejting-bankiv-ukrainy (Accessed 19 August 2020).

The Banker, Global Financial Intelligence Since (2019), Top 1000 World Banks ranking, available at: http://www.thebanker.com/Top-1000. (Accessed 19 August 2020).

National Bank of Ukraine (2019). Implementation of off-site banking supervision by the National Bank of Ukraine is a new vector of development. Department of Banking Supervision, available at: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=95546872 (Accessed 19 August 2020).

Опубліковано
2020-09-03
Номер
Розділ
Статьи