УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Yu. Gray
Ключові слова: управління; розвиток; мотивація; мотиваційне забезпечення; мотиваційний механізм; стратегія розвитку

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та методологічних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення мотиваційного механізму в системі управління розвитком сільськогосподарських підприємств. Розкрито основне завдання мотиваційного механізму управління розвитком сільськогосподарських підприємств, яке полягає у сприянні встановленню, забезпеченню досягнення та підтримці оптимальних величин показників, що характеризують належний рівень удосконалення й підвищення вмотивованості персоналу, а також інтегральних показників результативності та продуктивності праці персоналу, показників якісно та своєчасно виконаної роботи працівників. Наведена динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працівників у сільському господарстві Хмельницької області. Визначено вплив мотивів та стимулів на управління розвитком сільськогосподарських підприємств. На основі розглянутих підходів сформульоване мотиваційне забезпечення управління розвитком сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовані складові мотиваційного механізму управління розвитком сільськогосподарських підприємств.

Посилання

Чикуркова А.Д. Теоретичні аспекти аналізу ринку робочої сили. Економіка АПК, 2010. № 6. С. 50-55.

Markina I., Chykurkova A., Pokataieva O., Semenov A., Hreі Yu. Innovative methods of enterprise personnel motivation. International Journal of Management and Business Research. 2019. Vol. 9. No. 4. pp. 215-226.

Бєлко І.А. Удосконалення структури управління підприємством як складова його розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 12, Ч. 1. С. 72-76

Вечеря С. В. Організаційно-методологічні основи формування мотиваційного механізму на сільськогосподарських підприємствах. Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. 2014. № 37 (330). С. 44–50.

Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект) : колективна монографія / [Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гудзинська Ю. С. та ін.]; за заг. ред О. Д. Гудзинського. К. : Аграр Медіа Груп, 2012. 771 с.

Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. К. : Вища школа, 1995. 265 с.

Статистичний щорічник Хмельницької області за 2018 рік. Головне управління статистики у Хмельницькій області. 2019. 473 с.

Дергачова В.В., Сімченко Н.О., Бояринова К.О. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств. Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. С. 340 - 353.

Дмитренко Г. А. Мотивация и оценка персонала. К. : МАУП, 2002. 248 с.

Кафлевська С. Г., Краснюк О.П. Основні шляхи посилення мотивації праці у сільському господарстві. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 3(23). С. 105-108.

Пошелюжна Л.Б. Особливості сучасного управління персоналом на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс]. Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_1/163.pdf.

Хает Г.Л. Мотивация как циклический процесс многокритериальной оптимизации и принятия решений. Продуктивность. 2004. №3. С. 7 - 17.

Довгань Л.Є., Дудукало Г.О. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2012. Режим доступу до журн.: http://economy.kpi.ua/uk/node/376.

Чикуркова А.Д. Методичні підходи до оцінювання стратегії управління персоналом підприємства. Економіка АПК. 2018. №2. С. 49-55.

Chykurkova, A.D. (2010), "Theoretical aspects of labor market analysis", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 50-55.

Markina I., Chykurkova A., Pokataieva O., Semenov A., Hrei Yu. Innovative methods of enterprise personnel motivation. International Journal of Management and Business Research. 2019. Vol. 9. No. 4. pp. 215-226.

Bielko, I.A. (2015), "Improving the management structure of the enterprise as a component of its development", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 12, Part 1, pp. 72-76

Vecheria, S. V. (2014), "Organizational and methodological bases of formation of the motivational mechanism at the agricultural enterprises", Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 37 (330), pp. 44–50.

Hudzynskyi, O. D. Sudomyr, S. M. Hudzynska, Yu. S. and others (2012), Systema menedzhmentu instytutsionalnoi transformatsii ekonomiky Ukrainy (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) [Management system of institutional transformation of the economy of Ukraine (theoretical and methodological aspect)], Ahrar Media Hrup, Kyiv, Ukraine, P. 771.

Herasymchuk, V.H. (1995), Rozvytok pidpryiemstva: diahnostyka, stratehiia, efektyvnist [Enterprise development: diagnostics, strategy, efficiency], Vyshcha shkola, 1995. Kyiv, Ukraine, P.265.

Statistical Yearbook of Khmelnytsky region for 2018. Main Department of Statistics in Khmelnytsky Region. 2019. P. 473.

Derhachova, V.V. Simchenko, N.O. and Boiarynova, K.O. (2013), Konkurentni dominanty stratehichnoho rozvytku pidpryiemstv [Competitive dominants of strategic development of enterprises], Vydavets Chabanenko Yu.A., Cherkasy, Ukraine, pp. 340 - 353.

Dmytrenko, H. A. (2002), Motyvatsyia y otsenka personala [Motivation and evaluation of staff], MAUP, Kyiv, Ukraine, P.248.

Kaflevska, S. H. and Krasniuk, O.P. (2013), "The main ways to increase work motivation in agriculture", Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 3(23), pp. 105-108.

Posheliuzhna, L.B. "Peculiarities of modern personnel management at domestic enterprises", [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_1/163.pdf.

Khaet, H.L. (2004), "Motivation as a cyclical process of multicriteria optimization and decision making", Produktyvnost, vol. 3, pp. 7 - 17.

Dovhan, L.Ye. and Dudukalo, H.O. (2012), "Formation of organizational and economic mechanism of effective enterprise management", Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI», [Online], available at: http://economy.kpi.ua/uk/node/376.

Chykurkova, A.D. (2018), "Methodical approaches to evaluation of personnel management strategy of the enterprise", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 49-55.

Опубліковано
2020-06-30
Номер
Розділ
Статьи