ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

  • A. Osipova
Ключові слова: державна фінансова підтримка; аграрний сектор; сільськогосподарське виробництво; галузь; кредитування

Анотація

Становлення та функціонування економічних відносин в Україні за принципами ринкової системи господарювання вимагає уваги до сільського господарства, від діяльності якого напряму залежить продовольча безпека країни та зростання її експортного потенціалу. І наразі склалася ситуація, коли для подальшого успішного розвитку даної галузі необхідний перегляд акцентів державної фінансової підтримки. Практика надання державної підтримки засвідчує необхідність її провадження за різними напрямами – економічним, фінансовим, правовим, інвестиційним, бюджетним – з означенням відповідних інструментів реалізації, проте вітчизняна практика зосереджується лише на фінансовій й економічній, ігноруючи всі інші види.У сучасних умовах виникають питання про доцільність, змістовність і кількість бюджетних програм, спрямованих на підтримку аграрного сектора економіки і, як наслідок, їх вплив на розвиток сільських територій. У представленій статті розглянуто та проаналізовано державну підтримку сільськогосподарського виробництва в Україні. На основі досліджень проведено оцінку ефективності використання інструментів державної підтримки сільськогосподарського виробництва та сформульовано напрями їх вдосконалення.

Посилання

Feindt P.H. et al. SWOT-Analyse der derzeitigen Agrarpolitik aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes. In: Ein neuer Gesellschaftsvertrag für eine nachhaltige Landwirtschaft. 2019. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58656-3_5

Васільєва Л.М. Державна підтримка аграрного сектору економіки країни в умовах функціонування в складі СОТ як основа забезпечення продовольчої безпеки. Modern Economics. 2019. №17. С. 55–60.

Васьківська К.В., Содома Р.І., Децик О.І. Зміцнення кредитних відносин аграрних підприємств з банками. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. № 5. С. 11–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_5_5 (дата звернення 18.05.2020)

Гузенко Т.С., Адаменко А.П. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників Сумської області. Приазовський економічний вісник. 2019. № 3 (14). С. 369–375.

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на надання державної підтримки агропромисловому комплексу. Звіт рахункової палата від 20.08.2019 № 20-6: електрон. фахове вид. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/20-6_2019/Zvit_20-6_2019.pdf 18.04.2020).

Коваль Н.І., Радченко О.Д. Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 3. С. 100–116. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/XPTQTrFsewLHcHfPFNTy.pdf (дата звернення 20.05.2020).

Насіров Р. Про АПК і податки. Аграрполіт. URL: https://agropolit.com/blog/85-roman-nasirov-pro-apk-i-podatki (дата звернення: 27.04.2020).

Онисько С.М., Кіц М.В. Удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Фінанси України. 2015. №4. С. 86–95.

Осіпова А.А. Напрями державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 4. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2020/4/5883 (дата звернення 18.05.2020)

Програми підтримки АПК у 2020 році. Khoda.gov.ua: вебсайт: URL: https://khoda.gov.ua/programi-p%D1%96dtrimki-apk-u-2020-roc%D1%96 (дата звернення 21.05.2020)

Проект стратегії Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки: проект МінАПК. URL: http://minagro.gov.ua/system/files/202015-2020.pdf (дата звернення 16.04.2020)

Прунцева Г.О. Аналіз ефективності державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Економіка і організація управління. 2020. № 1 (37). С. 79–88.].

Скорук О.П., Зубар І.В. Перспективні напрями організації фермерської кооперації. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 7. С. 97–109

Статистика фінансових ринків: Національний Банк України. URL: https://www.bank.gov.ua (дата звернення 05.05.2020)

Уряд розширив напрями держпідтримки аграріїв – деталі. Agropolit.com: вебсайт: URL: https://agropolit.com/news/16183-uryad-rozshiriv-napryamki-derjpidtrimki-agrariyiv--detali (дата звернення 10.05.2020)

Feindt, P. et al. (2019), “SWOT analysis of current agricultural policy from the perspective of nature and environmental protection. SWOT analysis of current agricultural policy from the perspective of nature and environmental protection”, In: A new social contract for sustainable agriculture, Springer, Berlin, Heidelber, available at: https://doi.org/10.1007/978-3-662-58656-3_5 (Accessed 5 May 2020).

Vasil'jeva, L.M. (2019), “State Support of the Agrarian Economy Sector in the Conditions of Functioning within the WTO as the Basis of Providing Food Safety”, Modern Economics, vol. 17, pp. 55–60.

Vas'kivs'ka, K.V. Sodoma, R.I. Decyk, O.I. (2015), “Strengthening credit relations of agricultural enterprises with banks”. Social'no-ekonomichni problemy suchasnogo periodu Ukrai'ny, vol. 5, pp. 11–70, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_5_5 (Accessed 18 May 2020).

Guzenko, T.S. Adamenko, A.P. (2019), “State financial support of agricultural producers of Sumy region”, Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 3 (14), pp. 369–375.

Accounting Chamber of Ukraine (2019), “Report on the results of the audit of the effectiveness of the use of state budget funds aimed at providing state support to the agro-industrial complex”. Report of the Accounting Chamber dated 20.08.2019 № 20-6: electron. specialties type, available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/20-6_2019/Zvit_20-6_2019.pdf 18.04.2020 (Accessed 18 April May 2020).

Koval', N.I. Radchenko, O.D. (2019), “Determinants of the state of financial resources of small agricultural enterprises”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannja nauky i praktyky, vol. 3, pp. 100–116, available at: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/XPTQTrFsewLHcHfPFNTy.pdf (Accessed 20 May 2020).

Nasirov, R. (2020), “About agro-industrial complex and taxes”, Agrarpolit, available at: https://agropolit.com/blog/85-roman-nasirov-pro-apk-i-podatki (Accessed 27 April May 2020).

Onys'ko, S.M., Kic, M.V. (2019), “Improving the organizational and economic mechanism of state support of agricultural enterprises”, Finansy Ukrai'ny, vol. 4, pp. 86–95.

Osipova, A.A. (2020), “Directions of state financial support of agricultural enterprises”, Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka». Serija: «Ekonomichni nauky», available at: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2020/4/5883 (Accessed 20 May 2020).

AIC support programs in 2020 (2020), Khoda.gov.ua: vebsajt, available at: https://khoda.gov.ua/programi-p%D1%96dtrimki-apk-u-2020-roc%D1%96 (Accessed 20 May 2020).

Draft strategy The only comprehensive strategy and action plan for the development of agriculture and rural areas in Ukraine for 2015–2020: the draft Ministry of Agriculture (2020), available at: http://minagro.gov.ua/system/files/202015-2020.pdf (Accessed 16 April May 2020).

Prunceva, G.O. (2020), “Analysis of the effectiveness of state support of agricultural enterprises”, Ekonomika i organizacija upravlinnja, vol. 1 (37), pp. 79–88.

Skoruk, O.P. Zubar, I.V. (2018) “Perspective directions of the organization of farmer's cooperation”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannja nauky i praktyky, vol. 7, pp. 97–109.

National Bank of Ukraine (2020), “Statistics of financial markets”, available at: https://www.bank.gov.ua (Accessed 05 May 2020).

Agropolit.com: vebsajt (2020), “The government has expanded the areas of state support for farmers – details”, available at: https://agropolit.com/news/16183-uryad-rozshiriv-napryamki-derjpidtrimki-agrariyiv--detali (Accessed 10 May 2020).

Опубліковано
2020-06-30
Номер
Розділ
Статьи