ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • O. Tretyakova
  • V. Kharabara
  • R. Greshko
Ключові слова: ринок освітніх послуг; трудовий потенціал; кадрове забезпечення; система вищої освіти; ВНЗ

Анотація

Досліджено теоретичні та методичні основи сучасних тенденцій розвитку ринку освітніх послуг України та виявлено актуальні проблеми його функціонування. Розкрито фактори щодо змін на ринку освітніх послуг які спричинені процесами інтеграції, що ведуть до формування єдиних підходів до вимог сучасного професіонала, що забезпечує рухливість трудових ресурсів. Про аналізовано механізм формування та використання фінансування, що є основою щодо виявлення додаткових резервів та поліпшенню основних фінансово-економічних показників діяльності закладів вищої освіти. Розглянуті основні завдання у сфері ефективного використання їх фінансових ресурсів є забезпечення оптимального співвідношення між бюджетним і позабюджетним фінансуванням шляхом формування їх структури та відповідних розмірів. Досліджено динаміку функціонування первинного і вторинного секторів народного господарства. Проведено діагностику та оцінку розвитку регіональних ринків освітніх послуг на основі оцінки попиту, ціни, пропозиції, інфраструктури. Розкрито економічні засади розвитку регіональних ринків освітніх послуг в умовах європейської інтеграції України. Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку регіональних ринків освітніх послуг в умовах європейської інтеграції, що передбачають удосконалення інституційного забезпечення системи освіти відповідно до європейських вимог; приведення у відповідність ринку освітніх послуг до потреб регіонального ринку праці та пріоритетів програм регіонального розвитку; запровадження інноваційних підходів до функціонування сфери освіти; диверсифікацію джерел фінансування освітньої діяльності; налагодження взаємодії освіти, науки, бізнесу й влади, що сприятиме адаптації освітньої політики України до європейських норм та стандартів.Запропоновані шляхи посилення державного контролю за вмістом освітніх програм і якістю їх реалізації в освітніх установах усіх рівнів, незалежно від їх відомчої належності та форми власності та напрями управління процесом працевлаштування населення на основі ув'язки економічних інтересів особистості та держави.

Посилання

Варналій З. С., Красільник О. В. Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2017. № 5 (194). С. 6-13.

Заглинська Л.В. Економічна освіта в контексті інвестиційних процесів у галузі / Л.В. Заглинська, О.І. Лукомська // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – 2014. - Випуск 9 (52).

Державна служба статистики України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www. ukrstat@gov.ua

Міністерство освіти та науки України. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.mon@mon.gov.ua.

Ловінська Л. Г. Визначення вартості освітніх послуг / Л.Г. Ловінська // Фінанси України. – 2017. - №2. – С. 12-26.

Савченко І. Г., Чумак О. В. Модернізація державного механізму фінансування вищої освіти в умовах її реформування. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. ХарРІ НАДУ. Харків: ХарРІ НАДУ, 2017. № 3. С. 56-72.

Холявко Н. І. Фінансові аспекти впливу сектору вищої освіти на процеси формування інформаційної економіки. Фінансові дослідження. 2017. № 1 (2). С. 84-90.

Ящук Т. А. Особливості функціонування ринку освітніх послуг вищої школи в Україні в сучасних умовах. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 4/1. С. 26-29.

Varnaliy, Z., Krasilnyk, O. (2017), “Optimization of Financing of State Higher Education Institutions of Ukraine”, Bulletin of Taras Shevchenko National University. Vol. 5, no.194, pp. 6-13.

Zaglinskaya, L. (2014), “Economic education in the context of investment processes in the industry ”, Scientific notes of Rivne State Humanities University: Collection of scientific works.Vol. 9. Issue 52.

State Statistics Service of Ukraine, (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 March 2020).

Ministry of Education and Science of Ukraine, (2020), available at: http:// www.mon@mon.gov.ua.(Accessed 10 March 2020).

Lovinskaya, L. (2017), “Determining the Cost of Educational Services”, Finance of Ukraine. Vol.2, pp. 12-26.

Savchenko, I., Chumak, O. (2017), “Modernization of the state mechanism of higher education financing in the conditions of its reformation”, Public Administration Theory and Practice: Coll. of sciences. Harri Nadu Ave. Kharkiv: Harri Nadu, Vol.3, pp. 56-72.

Holyavko, N. (2017), “Financial aspects of the influence of the higher education sector on the processes of information economy formation”, Financial research. Vol.1, no.2, pp. 84-90.

Yashchuk, T. (2017), “Features of functioning of the market of educational services of high school in Ukraine in modern conditions”, Economy. Finances. Right. Vol. 4, no.1, pp. 26-29.

Опубліковано
2020-06-30
Номер
Розділ
Статьи