ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАУКИ В УКРАЇНІ

  • V. Nykonchuk
Ключові слова: якість освіти; конкурентоспрожність науки; індикатори оцінки системи освіти; економетричної моделі

Анотація

Метою статті є обґрунтування індикаторів та побудова моделі для оцінки ефективності якості освіти та конкурентоспроможності науки. Розглянуто наявну методологію оцінки інституційного забезпечення організації наукових досліджень в національній економіці України. Узагальнено математичні методи, що використовуються при дослідженнях системи освіти. На основі проведеного аналізу сформовано комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стану підвищення ефективності національна інституційна система забезпечення якості освіти та конкурентоспроможності науки.В таких умовах систематизація чинників інтелектуалізації економіки та формування інтелектуального капіталу у альтеративній авторській моделі інноваційного розвитку України є пріоритетом наступних досліджень.

Посилання

Верлань А. Ф., Дячук О. А., Палагін В. В. Методи математичної редукції моделей динамічних систем //Наукова думка. – 2019.

Вітлінський В. V. V., Катуніна О. Моделювання динамічних факторних систем макроекономічних показників деяких країн (Modeling of dynamic factor systems of macroeconomic indicators of some countries) //Серія «Економіка»: науковий журнал. – 2019. – №. 13 (41). – С. 88-97.

Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія //Вінниця: ВНТУ. – 2010. – Т. 171.

Закон України про вищу освіту. – 2002. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Козенков Д. Є., Нікітін П. А. Основні методи оцінки ризиків у сучасному ризик-менеджменті //Бізнес Інформ. – 2012. – №. 10. – С. 248-253.

Кривоніс О. М., Мокін Б. І., Мокін О. Б. Підготовка до виконання імітаційного моделювання за методом ідентифікації математичної моделі одного класу лінійних динамічних систем зі змінними параметрами : дис. – ВНТУ, 2019.

Пояснення Міністерства освіти і науки щодо визначення якості освіти [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/yakist-osviti

Сидорчук, О. Г. "Інноваційні підходи до науково-методичного забезпечення оцінки соціальної безпеки в системі державного регулювання." Вестник экономической науки Украины 1 (36) (2019).

Verlan, A. Dyachuk, O. and Palagin, V. (2019), Metody matematychnoi reduktsii modelej dynamichnykh system [Methods of mathematical reduction of models of dynamic systems], Scientific Opinion, Kyiv, Ukraine.

Vitlinsky, V. and Katunina, O. (2019), “Modeling of dynamic factor systems of macroeconomic indicators of some countries”, Series "Economics": a scientific journal, vol.13 (41), pp. 88-97.

Grabovetsky, B.E. (2010), “Methods of expert assessments: theory, methodology, areas of use: monograph”, Vinnytsia: VNTU, vol. 171.

Verkhovna Rada of Ukraine (2002), Law of Ukraine “On Higher Education”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 20 May 2020).

Kozenkov, D. and Nikitin, P. (2012), “Basic methods of risk assessment in modern risk management”, Business Inform, 10, pp. 248-253.

Krivonis, O. Mokin, B. and Mokin, O. (2019), “Preparation for simulation modeling by the method of identification of a mathematical model of one class of linear dynamical systems with variable parameters”, available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2019/paper/download/7273/5980 (Accessed 20 May 2020).

Ministry of Education and Science of Ukraine (2020), “Explanation of the Ministry of Education and Science on determining the quality of education”, available at: https://mon.gov.ua/ua/tag/yakist-osviti (Accessed 20 May 2020).

Sidorchuk, O. (2019), “Innovative approaches to scientific and methodological support of social security assessment in the system of state regulation”, Bulletin of Economic Science of Ukraine, vol.1 (36).

Опубліковано
2020-06-30
Номер
Розділ
Статьи