МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВИСНОВКУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

  • O. Kozhushko
Ключові слова: судово-економічна експертиза; судовий експерт; висновок судового експерта; оцінка висновку судового експерта; етапи оцінки

Анотація

В статті проведено теоретичне обґрунтування та розробка методичного підходу до оцінки висновку судового-експерта по результатам проведення судово-економічної експертизи. Для цього було обґрунтовано понятійний апарат, який може бути використаний в контексті оцінки висновку судово-економічної експертизи, виокремлено етапи оцінки висновку судового експерта. В основу методичного підходу до оцінки висновку судового експерта по результатами проведення судово-економічної експертизи була покладена теорія ігор та платіжні матриці. Це дозволило визначити зацікавлених сторін при оцінці висновку судового-експерта та відібрати критерії такої оцінки, встановити оптимальне поєднання критеріїв. Результати застосування такого підходу говорять про необхідність: створення чіткого механізму підбору кадрів для проведення судово-економічної експертизи; розробки стратегії взаємодії судових експертів с правоохоронними органами; постійного нагляду за роботою судових експертів.

Посилання

Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи. – Монографія. – К.: МАУП, 2007 . – 418 с.

Господарський процесуальний кодекс України. Затверджений постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ (у редакції Закону України «Про внесення змін до арбітражного процесуального кодексу України» від 21.06.2001 р. № 2539-ІІІ).// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.liga.gou.ua.

Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.

Капустян О.С. Сутність судово-економічної експертизи в сучасних умовах господарювання /О.С.Капустян// Управління розвитком. – 2010. - №2(78). – С.97-99.

Колісник О.П. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи. //Фінанси, облік і аудит. – 2009. – № 14. С.256-263.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 (зі змінами та доповненнями) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.

Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с.

Нафиев С.Х., Хамидуллина Г.Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности. – М., 2013. – 190 с.

Перевозова І.В. Застосування економічної експертизи при вирішенні господарських спорів /І.В.Перевозова// Науковий вісник ужгородського університету. – 2011. - №33. – Ч.1. – С.158-161.

Понікаров В.Д. Кожушко О.В. Теоретические основы становления и развития сдебно-экономической экспертизы в Украине//Научный информационный журнал «Бизнес информ», 2011. - № 2. – С.158-160

Понікаров В.Д.,Кожушко О.В., Бутенко К.В. Operative tax planning as a key element of industrial enterprise business reputation // Економічний часопис -ХХІ. – 2014 . - № 5-6 . – С. 90-94.

Сторожук Н. Судово-бухгалтерська експертиза: критичний огляд нормативно-правового регулювання, методології та організації /Н.Сторожук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - №6. – С.43-49.

Цивільний процесуальний кодекс України. Затверджений постановою Верховної Ради УРСР від 18.07.1963 р. (зі змінами і доповненнями). // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.liga.gou.ua.

Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. // В.Є. Швець. К., 2008. – 240 с.

Шеремет А. П., Криміналістика. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с/

Stephanie Loi Brião, Graçaliz Pereira Dimuro, Antônio Carlos da Rocha CostaModeling Uncertainty and Decision Making in Strategic Interactions in Multiagent Systems: An Overview DOI Bookmark:10.1109/WEIT.2011.12. 2011, Volume: 1, Pages: 120-126 //[Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/weit/2011/4628a120/12OmNvxbhMU

Bazas`, M.F. (2007), Teorety`ko-metodologichni zasady` sudovo-buxgalters`koyi eksperty`zy` [Theoretical and methodological principles of forensic accounting], MAUP, Kyiv, Ukraine.

Verkhovna Rada of Ukraine (1991), “Commercial Procedural Code of Ukraine”, available at: http://www.liga.gou.ua (Accessed 10 April 2020).

Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine “About forensic examination”, available at: http://www.rada.gov.ua (Accessed 10 April 2020).

Kapustyan, O.S. S (2010), “ The essence of forensic economic examination in modern business conditions ”, Upravlinnya rozvy`tkom, vol.2(78), pp.97-99.

Kolisny`k, O.P. (2009), “ Theoretical foundations of forensic accounting ”, Finansy`, oblik i audy`t, vol. 14. S.256-263.

Verkhovna Rada of Ukraine (1960), “Criminal Procedure Code of Ukraine”, available at: http://www.rada.gov.ua (Accessed 10 April 2020).

Muminova-Savina, G. G. (2004), Sudovo-buxgalters`ka eksperty`za [Forensic accounting examination], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Nafy`ev, S.X. and Xamy`dully`na, G.R. (2013), Sudebno-buxgalterskaya eksperty`za kak metod preduprezhdeny`ya ekonomy`cheskoj prestupnosty [Forensic accounting as a method of preventing economic crime], Moscow, Russia.

Perevozova, I.V. (2011), “Application of economic expertise in resolving economic disputes”, Naukovy`j visny`k uzhgorods`kogo universy`tetu, vol.33, no.1, pp.158-161.

Ponikarov, V.D. and Kozhushko, O.V. (2011), “Theoretical Foundations of the Formation and Development of Trade-Economic Expertise in Ukraine”, Biznes inform, vol. 2, pp.158-160

Ponikarov, V.D. Kozhushko, O.V. and Butenko, K.V. O (2014), “Operative tax planning as a key element of industrial enterprise business reputation”, Ekonomichny`j chasopy`s -XXI, vol. 5-6, pp. 90-94.

Storozhuk, N. (2009), “Forensic accounting: a critical review of regulations, methodology and organization”, Buxgalters`ky`j oblik i audy`t, vol.6, pp.43-49.

Verkhovna Rada of Ukraine (1963), “Civil Procedure Code of Ukraine”, available at: www.liga.gou.ua (Accessed 10 April 2020).

Shvecz`, V.Ye. (2008), Osnovy` buxgalters`kogo obliku ta sudovo-buxgalters`koyi eksperty`zy [Fundamentals of accounting and forensic accounting], Kyiv, Ukraine.

Sheremet, A. P. (2009), Kry`minalisty`ka [Criminalistics], Centr uchbovoyi literatury`, Kyiv, Ukraine.

Brião, S. L. Dimuro, G. P. and Costa da Rocha, A. C. (2011), “Modeling Uncertainty and Decision Making in Strategic Interactions in Multiagent Systems”, available at: https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/weit/2011/4628a120/12OmNvxbhMU (Accessed 20 May 2020).

Опубліковано
2020-06-30
Номер
Розділ
Статьи