SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • O. Smetaniuk
  • I. Prychepa
  • V. Mosiichuk
Ключові слова: SMM; соціальний медіа маркетинг; соціальні мережі; просування; інтернет

Анотація

В статті досліджено значення соціальних мереж як засобу системи маркетингових комунікацій сучасних підприємств, який є одним з найбільш ефективних інструментів для просування товарів і послуг, завдяки яким можна безпосередньо взаємодіяти з потенційною або реальною клієнтської аудиторією, вибудовуючи довгострокове довірче спілкування. Встановлено, що маркетингові комунікації в соціальних мережах є дієвим інструментом маркетингу, сегментації ринку та адаптації до його потреб, а також ефективного просування товару на ринку. Доведено, що SMM більшою мірою орієнтований на підтримку іміджу компанії, формування довіри до бренду, прямий і непрямий вплив на цільову аудиторію за допомогою щоденної неформальної взаємодії. Проаналізовано можливості, перспективи, проблемні питання та тенденції розвитку Інтернет-маркетингу, зокрема маркетингу в соціальних мережах (Facebook, WhatsApp, Messenger, Instargam тощо) у світі та Україні. Відзначено, що основними перевагами SMM є шиpоке охоплення цільової aудитоpiї та можливе зaлучення вiдвiдувaчiв незaлежно вiд їх територіальної пpинaлежноcтi, cегментувaння споживачів, можливicть вибоpу цiльової aудитоpiї з виcоким cтупенем точноcтi, вiдноcно низькa вapтicть pеклaмного контaкту, нaявнicть звоpотного зв’язку з цiльовою aудитоpiєю, що дозволяє швидко pеaгувaти нa зaувaження потенцiйних клiєнтiв та здійснювати оперативну pеaкцiю нa pеклaму. Описано сутність професії SMM-маркетолога в системі Інтернет-маркетингу. Виділено ряд проблем, із якими зіштовхуються в цій сфері : відсутність достатніх знань і досвіду; наявність потужного зворотнього зв’язку, що може спричиняти протилежні до очікуваних наслідки; ризики, зумовлені тим, що існує велика ймовірність появи в майбутньому питання щодо захисту авторських прав та приватності користувачів Інтернет, яким може обмежений доступ до їх профайлів, адже в українському законодавстві не передбачено законів, які б регулювали правила публікації онлайн контенту в соціальних мережах; ризик нерезультативного витрачання грошових ресурсів та часу, спричинений неправильним виокремленням цільової аудиторії; відсутність миттєвого результату при застосуванні SMM: довготривалу дію інструментів, що були використані, можна досягти тільки за умов постійної роботи у даному напрямі

Посилання

Брыксина В. Д. SMM-стратегия для b-2-b-сегмента / Брыксина Виктория Дмитриевна // Маркетинговые коммуникации [журнал]. – М.: Издательский дом «Гребенников», 2014. – № 6. – С. 352–358.

Горбаль Н.І. Професія SMM-маркетолога в Україні: проблеми та перспективи / Н.І. Горбаль, К.О. Ільницька, С.Б. Романишин // Бізнес Інформ. – 2018. – №12. – C. 477–482. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_12_71

Богданов М. «SMM»: Маркетинг в соціальних мережах як інструмент просування музичного контенту в мережі Інтернет/ М. Богданов//Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки». – № 31 – 2017 р. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/mz/issue/view/9020

Чередниченко Ю. Маркетинг в Интернете: сайт, который зарабатывает / Юрий Чередниченко. – М.: Питер, 2011. – 176

Кринчиян Н.А. Алгоритм SMM-ориентированного продвижения бренда в социальной интернет-платформе «Вконтакте» / Н.А. Кринчиян, Катаев А.В. // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 6. – С. 114–118. - Режим доступу: https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=14277

Enright M. The marketing profession: evolution and future. Journal of Public Affairs. 2006. Vol. 6. No. 2. Р. 102–110.

Keillor B. D. Marketing in the 21st Century: New world marketing. URL: https://books.google.com.ua/books?id

Hodgson D., Paton S., Muzio D. Something Old, Something New?: Competing Logics and the Hybrid Nature of New Corporate Professions. British Journal of Management. 2015. Vol. 26. Issue 4. P. 745–759.

Горбаль Н. І. Трансформація маркетингових комунікацій українських підприємств в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції [Електронний ресурс] / Н. І. Горбаль, К. О. Дзюбіна, У. І. Моторнюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 3. - С. 96-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2017_3_12

Монастирський Г. Л. Social Media Marketing як інструмент просування підприємств-надавачів транспортних послуг / Г. Л. Монастирський, Л.Я. Турчин // Економічний аналіз. - 2018. - Том 28. - № 1. - С. 258–264.

Романишин С. Б. Особливості маркетингової діяльності в соціальних мережах / С. Б. Романишин, І. Р. Греськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2015. - № 819. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_819_27

Найбільш затребувані професії України (інфографіка). – Режим доступу: https://news.finance.ua/ua/news/-/459216/najbilsh-zatrebuvani-profesiyi-ukrayiny-infografika

Digital 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media

До середини року більш як половина населення світу буде користуватись соцмережами. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2870117-do-seredini-roku-bils-ak-polovina-naselenna-svitu-bude-koristuvacami-socmerez.html

Пошук вакансій за категоріями. – Режим доступу: https://www.work.ua/jobs/by-category/

Ринок праці-2018. ТОП-20 про¬фесій, яких гостро потребує Україна. – Режим доступу: https://glavcom. ua/economics/finances/rinok-praci-2018-top-20-profesiy-yakih-gostro-potrebuje-ukrajina-517151.html

Огляд 20-ти SMM агенцій України. – Режим доступу: https://marketer.ua/ua/top-20-smm-agentstv-ukrainy

Калужский М. Л. Сетевые интернет-коммуникации как инструмент маркетинга / М. Л. Калужский // Практический маркетинг. – 2013. – № 2. – С. 32–39.

Bryksina, V.D. (2014), “SMM-strategy for b-2-b-segment”, Marketingovye kommunikacii, vol.6, pp. 352-358.

Horbal, N.I. Ilnytska, K.O. and Romanyshyn, S.B. (2018), “The profession of SMM-marketer in Ukraine: problems and prospects”, Business Inform, vol. 12, pp. 477–482.

Bogdanov, M. (2017), “"SMM": Marketing in social networks as a tool for promoting music content on the Internet”, Zbirnyk naukovykh prats «Mystetstvoznavchi zapysky», vol. 31, available at: http://journals.uran.ua/mz/issue/view/9020 (Accessed 30 Apr 2020).

Cherednichenko, Yu. (2011), Marketing v Internete: sajt, kotoryj zarabatyvaet [Marketing on the Internet: a site that earns], Piter, Moscow, Russia.

Krinchiyan, N.A. and Kataev, A.V.(2015), “Algorithm for SMM-oriented brand promotion in the social Internet platform "Vkontakte”, Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik, vol. 6, pp. 114–118.

Enright, M. (2006), “The marketing profession: evolution and future”, Journal of Public Affairs, vol. 6, No. 2, pp 102–110.

Keillor, B. D. (2007), “Marketing in the 21st Century: New world marketing”, available at: https://books.google.com/books?id (Accessed 4 May 2020).

Hodgson, D. Paton, S. and Muzio, D. (2015), “Something Old, Something New ?: Competing Logics and the Hybrid Nature of New Corporate Professions”, British Journal of Management, vol. 26, no. 4, pp. 745–759.

Horbal, N.I. Dzyubina, K.O. and Motornyuk, V.I. (2017), “Transformation of marketing communications of Ukrainian enterprises in the crisis, globalization and European integration”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, pp. 96–110, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2017_3_12 (Accessed 4 May 2020).

Monastyrsky, G.L. and Turchin, L. Ya. (2018), “Social Media Marketing as a tool for promoting enterprises providing transport services”, Ekonomichnyj analiz, vol. 28, № 1, pp. 258–264.

Romanyshyn, S.B. and Greskiv, I.R. (2015), “Features of marketing activities in social networks”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 819, pp. 183–188.

News.finance.ua (2020), “The most popular professions in Ukraine (infographics)”, available at: https://dyvys.info/ 2017/04/26 / yaki-profesiyi-budut-zatrebuvani-i-de-platyat-najbilshe-v-ukrayini-infografika / (Accessed 4 May 2020).

Wearesocial.com (2020), “Digital 2020”: available at: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media (Accessed 4 May 2020).

Ukrinform.ua (2020), “By the middle of the year, more than half of the world's population will use social networks”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2870117-do-seredini-roku-bils-ak-polovina-naselenna-svitu-bude-koristuvacami-socmerez.html (Accessed 4 May 2020).

Work.ua.(2020), “Search for vacancies by category”, available at: https://www.work.ua/jobs/by-category/ (Accessed 4 May 2020).

Glavcom. ua (2018), “Labor Market 2018. TOP-20 professions that Ukraine desperately needs”, available at: glavcom. ua / economics / finances / rinok-praci-2018-top-20-profesiy-yakih-gostro-treba-ukrajina-517151.html (Accessed 4 May 2020).

Marketer.ua (2017), “Review of 20 SMM agencies in Ukraine”, available at: https://marketer.ua/ua/top-20-smm-agentstv-ukrainy (Accessed 4 May 2020).

Kaluzhsky, M.L. (2013), “Network Internet communications as a marketing tool”, Prakticheskij marketing, vol. 2, pp. 32–39.

Опубліковано
2020-06-30
Номер
Розділ
Статьи