УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • O. Fomina
  • V. Sopko
  • O. Аvhustova
Ключові слова: платоспроможність; ліквідність; інформаційне забезпечення; система бухгалтерського обліку; об’єкти обліку; фактографічна інформація

Анотація

У статті систематизовано наукові підходи до поняття «платоспроможність». Визначено, що ототожнювати платоспроможність та ліквідність підприємства є недоречним. Окреслено основні ознаки платоспроможності підприємства. Наведено зовнішні та внутрішні фактори впливу на платоспроможність сучасного суб’єкта господарювання. Розглянуто особливості формування інформаційної бази для здійснення аналізу плато¬спроможності підприємства. Досліджено взаємозв’язок об’єктів обліку та показників платоспроможності. Вивчено фактографічне інформаційне забезпечення для аналізу платоспроможності суб’єкта господарювання, зокрема об¬лікові регістри, первинні документи, фінансову звітність, бізнес-плани. Побудовано модель системи взаємовідносин підприємства з його оточенням та надано пропозиції, щодо покращення системи управління платоспроможністю, підтримки ефективної господарської діяльності підприємства, які надають можливість здійснювати комплексний пошук внутрішньогосподарських резервів з метою збереження або підвищення платоспроможності.

Посилання

Андрушко О.Б., Капустяк М.С. Практико-методологічний підхід до ідентифікації кризового стану підприємства. Регіональна економіка. 2014. № 4, С. 66–72.

Іваннікова О.В Aналіз платоспроможності як фактора фінансової стійкості малих підприємств. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2017. Вип. 2 (58). С. 130-136. URL:http://psaejrnl.nau.in.ua/journal /2_58_2017_ukr/22.pdf

Коцеруба Н.В. Інформаційне забезпечення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 27. С. 78-21. URL:http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/27_1_2019ua/17.pdf

Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие. М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. 304 с.

Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства: підручник для вузів / А. А. Мазаракі, Н. М. Ушакова, Л. О. Лігоненко; під ред. проф. Н. М. Уша-кової. К.: «Хрещатик», 1999. 800 с.

Майборода О.Є., Косарєва І.П., Каранда О.М. Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємства. Молодий вчений. № 3. 2017. С. 793-797

Мних Є.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Є.В.Мних, Н.С. Барабаш. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 412 с.

Носова Є.А. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Економіка. Проблеми економічного становлення. 2012. № 2. С. 58-64.

Сніткіна І.А. Підходи визначення сутності платоспроможності та класифікація факторів впливу. Науковий вісник Ужгородського Університету. 2019. С. 179-183 DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2019.1(53).179-183

Теницька Н.Б., Гришко Ю.С. Теоретичні аспекти оцінки платоспроможності підприємства в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №5. С. 372-376.

Теницька Н.Б., Гришко Ю.С. Підвищення платоспроможності підприємства шляхом оптимізації дебіторської заборгованості. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. № 8. С. 366-369.

Шергіна Л.А., Домшина Т.Р. Фактори впливу на фінансову стійкість і платоспроможність підприємства в період кризи. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32614233.pdf

Andrushko, O.B. (2014), “Practical and methodological approach to the identification of the typicality of the crisis state of the enterprise”, Regional Economy, vol. 4, рр. 66–72.

Ivanikova, O.V. (2017), “Analysis of solvency as a factor containing a large number of small enterprises”, Accounting, analysis and audit, vol. 2 (58), рр. 130-136, available at: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/2_58_2017_ukr/22.pdf (Accessed 10 June 2020).

Kotseruba, N.V. (2019), “Information information about the open audience, which is used, and the solvency of the enterprise”, Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, vol. 27, pp. 78-21, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/27_1_2019ua/17.pdf (Accessed 10 June 2020).

Kreinina, M.N. (1998), Finansovyj menedzhment: uchebnoe posobie [Financial management: a textbook], Izdatel'stvo «Delo i Servis», Moscow, Russia.

Mazaraki, A. A. (1999), Ekonomika torhovel'noho pidpryiemstva: pidruchnyk dlia vuziv [Economic trade enterprise: a textbook for universities], Khreschatyk, Kyiv, Ukraine.

Mayboroda, O.E. Kosareva, I.P. and Karanda, O.M. (2017), “Conceptual principles of management of solvent enterprises”, Young scientist, vol.3, рр. 793-797

Monk, E.V. (2010), Finansovyj analiz: navchal'nyj posibnyk [Financial analysis: Textbook], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.

Nosova, E.A. (2012), “Estimating ability and solvency of the enterprise, Economics. Problems of economic formation”, vol.2, рр. 58-64.

Snitkina, I.A. (2019), “Approached the essential solvency and classification of factors of action”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho Universytetu, pp. 179-183. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2019.1(53).179-183

Tenitskaya, N. B. and Grishko, Yu.S. (2015), “Increasing the level of solvency of the enterprise with the optimization of receivables”, Global and national problems of economy, vol.8, рр. 366-369.

Tenitskaya, N.B. and Grishko, Yu.S. (2015), “Theoretical aspects of the solvency ratio of enterprises in modern cases”, Global and national problems of economy, vol.5, рр. 372-376

Shergina, L.A. and Domshina, T.R. (2018), “Factors influencing the competitiveness and solvency of the enterprise during the crisis”, available at: https://core.ac.uk/download/pdf/32614233.pdf (Accessed 10 June 2020).

Опубліковано
2020-06-30
Номер
Розділ
Статьи