ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  • O. Kravchenko
  • S. Pinchuk
Ключові слова: фінансова безпека; фактор; зовнішнє середовище; суб’єкт господарювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню факторів зовнішнього середовища, які визначають рівень фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Показано, що фінансова безпека є складною системою, яку доцільно розглядати з позиції її функціональних складових елементів. Розглянуто фактори зовнішнього середовища, які мають визначальний вплив на рівень фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Проаналізовано макроекономічну і політичну стабільність в Україні та ступінь залежності від зовнішньої фінансової допомоги як фактори фінансової безпеки. Визначено, що протягом останніх п’яти років рівень макроекономічної і політичної стабільності суттєво знизився через зростання інфляції, збільшення державного боргу та наявність військового конфлікту на сході країні. Проаналізовано ступінь залежності України від зовнішньої фінансової допомоги відносно ВВП. Показано, що ці фактори призвели до формування негативних очікувань у суб’єктів господарювання щодо перспектив їхньої операційної діяльності та майбутніх фінансових результатів.

Посилання

Athanasoulis S., Shiller R., van Wincoop E. Macro Markets and Financial Security. In Entrepreneurial Economics: Bright Ideas from the Dismal Science. Ed. by Tabarrok A. Oxford University Press, 2011. P. 23-46.

Барановський О. І. Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. Київ : УБС НБУ, 2014. 831 с.

Єрмошенко М. М., Горячева К. С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство. Київ : Національна академія управління, 2010. 232 с.

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев : Ника-Центр, 2004. 784 с.

Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С., Черняк О. І. Моделювання економічної безпекию. Xарків : ІНЖЕК, 2006. 240 с.

Медведєва І. Б., Погосова М. Ю. Діагностування безпеки промислового підприємства у трирівневій системі фінансових відносин. Xарків : ХНЕУ, 2011. 264 с.

Solomon L. D. Financial Security and Personal Wealth. Routledge Ed., 2017. 249 р.

Кудрицька Ж. В. Система управління фінансовою безпекою. Ефективна економіка. 2012. № 1. Режим доступу: httр://www/ economy. nayka.соm.ua/?ор= 1 &2=897.

Пойда-Носик Н. Н. Дослідження теоретичних аспектів сутності фінансова безпека. Вісник Донецького національного університету, серія Економіка і право. 2011. Вип. 2. С. 164-170.

Гросул В.А., Антонова О.В. Оцінка фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі. Харків : ХДУХТ, 2015. 249 с.

World Economic Forum. The Global Competitiveness Index. Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/.

Economist Intelligence Unit, Institute for Economics and Peace. Global Peace Index. Режим доступу: http://www.visionofhumanity.org/.

Фінансовий портал «Мінфін». Зовнішній державний борг України. Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/.

The World Bank. Doing Business. Режим доступу: http://doingbusiness.org/.

Державна служба статистики. Національні рахунки. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Athanasoulis, S. Shiller, R. and van Wincoop, E. (2011), Macro markets and financial security. In Entrepreneurial economics: Bright Ideas from the Dismal Science, Publishing House “Oxford University Press”, Oxford, UK.

Baranovs’kyy, O. I. (2014), Osnovy ekonomichnoyi y finansovoyi bezpeky ekonomichnykh ahentiv [Fundamentals of economic and financial security of economic agents], Publishing House “UBS NBU”, Kyiv, Ukraine.

Yermoshenko, M. M. and Horyacheva, K. S. (2010), Finansova skladovykh ekonomichnoyi bezpeky: derzhava y predpryyatye [Financial components of economic security: state and enterprise], Publishing House “National Academy of Management”, Kyiv, Ukraine.

Blank, I. A. (2004), Upravleniye finansovoy bezopasnost'yu predpriyatiya [Management of financial security of the enterprise], Publishing House “Nika-Tsentr”, Kyiv, Ukraine.

Heyets’, V. M. Kyzym, M. O. Klebanova, T. S. and Chernyak, O. I. (2006), Modelyuvannya ekonomichnoyi bezpeky [Modeling of economic security], Publishing House “INZHEK”, Kharkiv, Ukraine.

Medvedeva, I. B. and Pogosova, M. Yu. (2011), Diahnostuvannya bezpeky promyslovoho pidpryyemstva u tririvneviy systeme finansovykh otnoshenyy [Diagnosing the safety of an industrial enterprise in a three-tier system of financial relations], Publishing House “INZHEK”, Kharkiv, Ukraine.

Solomon, L. D. (2017), Financial security and personal wealth, Routledge Ed., London, UK.

Kudryts’ka, Zh. V. (2012), “Financial security management system”, Efektyvna ekonomika, vol.1, available at: httр://www/economy.nayka.соm.ua/?ор=1&2=897 (accessed 06 June 2020).

Poyda-Nosyk, N. N. (2011), “Research of theoretical aspects of the essence of financial security”, Bulletin of Donetsk National University, series Economics and Law, Vol. 2. pp. 164-170.

Hrosul, V.A. and Antonova, O.V. (2015), Otsinka finansovoyi bezpeky pidpryyemstv rozdribnoyi torhivli [Assessment of financial security of retail enterprises], Publishing House “ KhDUHT”, Kharkiv, Ukraine.

World Economic Forum (2020), “The Global Competitiveness Index”, available at: https://www.weforum.org/reports/ (accessed 03 June 2020).

Economist Intelligence Unit, Institute for Economics and Peace (2020), “Global Peace Index”, available at: http://www.visionofhumanity.org/ (accessed 03 June 2020).

Financial portal "MinFin" (2020), “External public debt of Ukraine”, available at: https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/ (accessed 05 June 2020).

The World Bank. Doing Business (2020), available at: http://doingbusiness.org/ (accessed 08 June 2020).

State Statistics Service of Ukraine (2020), “National accounts”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 09 June 2020).

Опубліковано
2020-06-30
Номер
Розділ
Статьи