УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • A. Mohylova
  • M. Shybun
Ключові слова: асортиментна політика; споживачі; потреби; формування асортименту; традиційна система; категорійний менеджмент; торгове підприємство; метод Поллі-Кука; сумісний АВС-аналіз та XYZ-аналіз

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей, тенденцій, проблем формування асортиментної політики торгового підприємства, а також пошуку шляхів його удосконалення. Було розглянуто управління та формування асортименту діючого підприємства. З’ясовано, що традиційна система структурування асортименту найчастіше не дозволяє повністю оцінити взаємозв'язки між товарами, які конкурують між собою. Також виникають певні труднощі із застосуванням різних інструментів аналізу асортименту (АВС та XYZ аналізу, аналізу оборотності товарів і т.д.) і коректністю одержуваних результатів, що у свою чергу, неминуче призводить до незбалансованих рішень в асортиментній політиці і до погіршення фінансових та інших ключових показників. Проведено аналіз сучасного стану власної торгової марки, її етапу життєвого циклу та конкурентоздатності на ринку за допомогою використання методу Поллі-Кука. Для вивчення асортименту, а також розуміння, яким чином необхідно управляти групами та категоріями товарів був використаний метод сумісного АВС-аналізу та XYZ-аналізу. Надано авторські пропозиції щодо удосконалення асортиментної політики торгового підприємства на основі інноваційного підходу.

Посилання

Балабанова Л. Б. Маркетинг: підручник / Л. Б. Балабанова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Знання-Прес, 2004. – 645 с.

Глущенко Ю. Є. Особливості маркетингового управління асортиментом [Електронний ресурс] / Ю. Є. Глущенко, О. В. Шумкова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Сер.» Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. – Вип. 24. - Ч.1. - С. 96-100

Добрянська В. В., Сіренко О. В. Управління товарним асортиментом продукції лісогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7590

Зав’ялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях : навч. посіб. / П. С. Зав’ялов. – М. : ІНФРА-М, 2002. – 496 с.

Лаврентьєва Л.С. Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах: дис. канд. екон. наук : 08.00.04. Х., Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т" . Х., 2009. 20 с.

Муштай В. А. Стратегічні напрямки управління товарною політикою підприємства [Електронний ресурс] / В. А. Муштай, В. М. Мандрика // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку», (Полтава, 28 квітня 2017 р.). - Полтава, 2017. - С. 106-109.

Попенкова Д. К. Эволюция категорийного менеджмента // Международный научно-исследовательский журнал. — Декабрь 2015. — № 11 (42). — С. 77–79.

Сёмкин М. А. Категорийный менеджмент как современная эффективная система управления ассортиментом в розничной торговле // Новая наука: проблемы и перспективы. — 2017. — Т. 1. — № 3. — С. 9–12.

Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Н. Б. Ткаченко. – К. : Київськ. держ. торговельно-економічний ун-т, 2000. – 148 с.

Холодний Г. О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах : монографія / Г. О. Холодний, Г. М. Шумська ; за ред. доцента Г. О. Холодного. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 272 с.

Balabanova L. B. (2004), Marketyn [Marketing], 2nd ed, Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.

Hluschenko, Yu. Ye. and Shumkova, O. V. (2019), “Features of marketing assortment management”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu [Online], vol. 24, no. 1, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/24_1_2019ua/24_1_2019.pdf (Accessed 24 May 2020).

Dobrians'ka, V. V. and Sirenko O. V. (2020), “Management of the product range of products of the lisogospodar enterprises” Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7590 (Accessed 24 May 2020).

Zav'ialov, P. S. (2002), Marketynh v skhemakh, rysunkakh, tablytsiakh [Marketing in diagrams, figures, tables], INFRA-M, Moscow, Russia.

Lavrent'ieva, L.S. (2009), “Managing assortment and product parameters in market minds”, Nats. tekhn. un-t "Khark. politekhn. in-t, vol. 08.00.04, pp. 20

Mushtaj, V. A. (2017), “Strategic strategies for managing the commodity policy of the company”, Materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Marketynhove zabezpechennia produktovoho rynku» [Online], vol. 9, available at: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/4683/1/%D0%9C%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D0%92.%20%D0%90.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf (Accessed 24 May 2020).

Popenkova, D. K. (2015), “Evolution of Category Management”, Mezhdunarodnyj nauchno-yssledovatel'skyj zhurnal, vol. 11, no. 42, pp. 77 – 70.

Siomkyn, M. A. (2017), “Category management as a modern effective assortment management system in retail”, Novaia nauka: problemy y perspektyvy, vol. 1, no. 3, pp. 9-12.

Tkachenko, N. B. (2000), Marketynhova tovarna polityka [Marketing product policy], Kyivs'k. derzh. torhovel'no-ekonomichnyj, Kyiv, Ukraine.

Kholodnyj, H. O. and Shums'ka, H. M. (2010), Rozvytok upravlinnia marketynhom na pidpryiemstvakh [Development of marketing management in enterprises], KhNEU, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2020-06-30
Номер
Розділ
Статьи