РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА БАЗІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  • O. Yaroshevska
  • I. Kulko-Labyntseva
Ключові слова: туристичне підприємство; соціальне підприємництво; соціальний капітал; краудфандинг; інновації

Анотація

В статті досліджено сучасні особливості формування соціального капіталу, розвитку соціального підприємництва на базі туристичних підприємств України. Доведено, що соціальне підприємництво є перспективним напрямком розвитку туристичних підприємств, та туристичної галузі країни в цілому. Визначено окремі риси соціального підприємництва та їх взаємодія із туристичними підприємствами країни. Виділено ознаки соціального підприємництва на туристичних підприємствах. Доведено важливість державного регулювання та залучення громадської ініціативи до формування соціального підприємництва на базі туристичних підприємств країни. Проаналізовано функції туристичних підприємств у розрізі їх соціальної складової. Запропоновано шляхи прискорення розвитку соціального підприємництва на базі туристичних підприємств України. Запропоновано використання краудфандингових платформ задля реалізації проектів соціального підприємництва на базі туристичних підприємств.

Посилання

Бондаренко М. П. Проблеми розвитку туристичних ринків. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 2. С. 87 ‒ 91.

Гессен А. Є. Формування соціальних програм підприємств на основі оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності. Стратегія і тактика державного управління. 2019. № 1 – 2. С. 35 – 39.

Звонар В. П. Соціальне підприємництво в контексті викликів довготривалого безробіття в Україні. Економіка та суспільство. 2016. № 5. С. 294–298.

Іванова З. О. Стратегічне управління підприємствами туристичної галузі. Вісник КНУТД. 2015. № 6 (93). С. 65-68.

Мальська М. П. Впровадження зарубіжного досвіду стратегічного управління розвитком туризму: можливості та перспективи для України. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 155. С. 78-81.

Масюк Ю. О. Стратегічне управління розвитком туризму в Україні: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Ю.О. Масюк; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2017. 318 с.

Наумова М. Сутність соціального підприємництва та його роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Україна: аспекти праці. 2014. № 4. С. 34–39.

Сіренко Н. М. Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти. Сталий розвиток економіки. №1. 2016. С. 5-10

Sardak, S. Korneyev, M. Dzhyndzhoian, V. Fedotona, T. Tryfonova, O. (2018), “Current trends in global demographic processes”. Problems and Perspectives in Management, LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, vol. 16, Is. 1, pp. 48–57.

Bondarenko M (2017) “Problems of development of tourist markets”, Investments: practice and experience, vol. 2, pp. 87 – 91.

Hesse A (2019) “Formation of social programs of enterprises based on the assessment of the level of corporate social responsibility”. Strategy and tactics of public administration, vol. 1 – 2, pp. 35 – 39.

Zvonar V (2016) “Social entrepreneurship in the context of long-term unemployment challenges in Ukraine”. Economy and society, vol. 5, pp. 294–298.

Ivanova Z (2015) “Strategic management of tourism enterprises”. Bulletin of KNUTD, vol. 6 (93), pp. 65-68.

Malskaya M (2015) “Introduction of foreign experience of strategic management of tourism development: opportunities and prospects for Ukraine”. Economic Journal-XXI, vol. 155, pp. 78–81.

Masyuk Y. (2017) “Strategic management of tourism development in Ukraine”: dis. for the degree of candidate of economic sciences: 08.00.03 - economics and management of the national economy. Lviv, 318 p.

Naumova M. (2014) “The essence of social entrepreneurship and its role in socio-economic development of society”. Ukraine: aspects of work, vol 4, pp. 34–39.

Sirenko N (2016) “Social entrepreneurship in Ukraine: main aspects”. Sustainable economic development, vol. 1, pp. 5–10.

Sardak, S. Korneyev, M. Dzhyndzhoian, V. Fedotona, T. Tryfonova, O. (2018), “Current trends in global demographic processes”. Problems and Perspectives in Management, LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, vol. 16, Is. 1, pp. 48–57.

Опубліковано
2020-06-30
Номер
Розділ
Статьи