БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

  • A. Vatulov
Ключові слова: бюджет; бюджетна система; бюджетна політика; бюджетне регулювання; бюджетний механізм; видатки бюджету; трансформація економіки.

Анотація

У статті розкрито сутність бюджетного механізму в умовах трансформації економіки. Показано, що на сучасному етапі розвитку бюджетних відносин існує необхідність в удосконаленні системи управління бюджетними видатками з метою зростання якості надання державних послуг, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та посилення результативності впливу бюджетного механізму на динаміку суспільного розвитку. Визначено, що бюджетний механізм надає можливість для ефективної реалізації інституційних фінансово-бюджетних інструментів спрямованих на створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку країни з урахуванням динамічності та циклічності економічних процесів. Рівень дієвості інституціонального забезпечення у бюджетній сфері залежить від обґрунтованості бюджетного механізму. В умовах економічних перетворень вагомим завданням є удосконалення інституційного забезпечення розвитку бюджетних відносин та формування і реалізації бюджетної політики на довгострокову перспективу. Процес фінансово-економічних трансформацій свідчить, що дієвість бюджетної політики, визначається бюджетними інститутами, які здійснюють визначені функції, взаємодіючі між собою в процесі прийняття бюджетних рішень; встановленими принципами, механізмами бюджетного процесу. Основна мета системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на сукупності фінансово-економічних відносин у сфері формування доходної частини бюджету, здійснення бюджетних видатків, дефіциту бюджету, державного боргу та міжбюджетних відносин полягає у реалізації збалансованої економічної політики країни. Бюджетна політика повинна бути направлена на стабілізацію економічної ситуації та створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Бюджетний механізм є вагомим інструментом суспільного розвитку країни, забезпечення створення умов для сталого економічного зростання, модернізації економіки і соціальної сфери, підвищення рівня і якості життя населення. Основу бюджетної політики складають напрями і завдання, які визначають довгострокову перспективу формування і використання фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів, шляхи вирішення завдань, що випливають з особливостей суспільного розвитку країни та циклічності економічних процесів, динамічну збалансованість, стійкість та стабільність функціонування бюджетної системи. Підвищення рівня ефективності та результативності бюджетних видатків передбачає оптимізацію їх частки за відповідним напрямом у загальній структурі, бюджетна архітектоніка видатків бюджету повинна забезпечувати вирішення основних завдань суспільного розвитку.

Посилання

Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В.Канєва, М.Д.Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.

Бюджетна система / за ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2012. 871 с.

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег /пер. с англ. М.: Гелиос, 2012. 352 с.

Фінанси / за ред. І. О. Лютого. Київ: Ліра-К, 2017. 728 с.

Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. №3. С. 116-132.

Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2019. № 2. С.103-121.

Chugunov І.Y., Pasichnyi M.D. Fiscal policy for economic development. Scientific bulletin of Polissia. 2018. № 1 (13). P.1. pp. 54–61.

Chugunov I., Pasichnyi M. Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies. Investment Management and Financial Innovations. 2018. 15(4). pp.113-122.

Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5 No. 3. pp. 213-217.

Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. Pasichnyi, M.D. and others (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Budget and tax policy in the system of economic regulation], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine, P. 354.

Fedosova, V.M. and Yurii, S.I. (2012), Biudzhetna systema [Budget system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 871.

Kejns Dzh.M.(2012), Obshhaja teorija zanjatosti, procenta i deneg [The general theory of employment, interest and money], Gelios, Moscow, Russia, P. 352.

Liutyi, I. O. (2017), Finansy [Finance], Lira-K, Kyiv, Ukraine, P. 728.

Chuhunov, I.Ya. and Kozarezenko, L.V. (2017), "State financial regulation of human potential development", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 3, pp. 116-132.

Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 2, pp.103-121.

Chugunov, I.Y. and Pasichnyi, M.D. (2018), "Fiscal policy for economic development", Scientific bulletin of Polissia, vol. 1 (13). P.1. pp. 54–61.

Chugunov, I. and Pasichnyi, M. (2018), "Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies", Investment Management and Financial Innovations, vol. 15(4). pp.113-122.

Chugunov, I. and Makohon, V. (2019), "Fiscal strategy as an instrument of economic growth", Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 5, issue. 3. pp. 213-217.

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи