ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТВАРИННИЦТВОМ

  • S. Moroz
Ключові слова: інформаційні системи; інформаційні технології; програмні засоби; мережі; тваринництво.

Анотація

В умовах поширення глобальних мереж та постійного розширення спектру і функціональності інформаційних продуктів, актуальним є дослідження інформаційних систем і технологій, спеціалізованих програмних продуктів, спрямованих на розв’язання завдань управління тваринництвом та визначення перспектив їх використання фахівцями сільськогосподарських підприємств, фермерами та домогосподарствами.Проаналізовано вітчизняні та іноземні програмні продукти для автоматизації задач сектору тваринництва (Master : Тваринництво, Акцент: Племінний облік у свинарстві, Управління сільськогосподарським підприємством для України, DelPro, DairyComp 305, Uniform Software, рішення CONTO). Рішення про їх впровадження приймаються керівництвом централізовано. Використання експертних систем та мобільних додатків є більш персоналізованим й вони призначені для кращого виконання фахових обов’язків. Перспективними для працівників тваринницького сектору є: довідкові, розрахункові, дистанційного доступу, геолокаційні, комунікаційні мобільні сервіси і додатки. Цільовою аудиторією мобільних додатків також є фермерські господарства та домогосподарства, яким фінансово не вигідно придбання повноцінних систем.

Посилання

Халатур С.М. Основні тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2009. Вип. № 4. С. 189–192.

Держпідтримка аграріїв 2020. Кредити, тваринництво, фермерство, техніка, садівництво // Сайт AgroPolit.com [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://agropolit.com/spetsproekty/694-derjpidtrimka-agrariyiv-2020-krediti-tvarinnitstvo-fermerstvo-tehnika-sadivnitstvo.

Мазуренко О. Трансфер інновацій в галузі тваринництва [Електронний ресурс] / О. Мазуренко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2018. – Вип. 1 (18). – С. 70-77. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18movvgt.pdf.

Васильєва Н.К. Економіко-математичне моделювання системного інноваційного оновлення аграрного виробництва / Н.К. Васильєва // Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора екон. наук: 08.00.11. К.: ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, 2007. – 36 c.

Васильєва Н.К. Економіко-математичне моделювання в сільському господарстві: навч. посібник / Н.К. Васильєва. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. – 155 с.

Karamushka О., Moroz S., Vasylieva N. Information component of innovative support for agricultural enterprises capital. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No 4. P. 145-151.

Кіктєв М. О. Постановка та вирішення задачі оптимізації раціону годівлі тварин // Технологический аудит и резервы производства — № 6/2(14), 2013. – http://journals.uran.ua/tarp/article/view/19498.

Нужна С. А. Математичні аспекти моделювання та планування діяльності агропромислових підприємств в умовах невизначеності / С.А. Нужна // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2016. – №3. – С. 128-133.

Нєлєпова А.В. Програмне управління процесами в галузі тваринництва / А. В. Нєлєпова, Р. О. Трибрат, Л. В. Бондаренко. – К. : «Кафедра», 2018. – 200 с.

Мороз С. І., Карамушка О. М., Шрамко І. І. Використання мережних технологій в аграрному бізнесі. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6692 (дата звернення: 16.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.89.

Бухгалтерський облік у програмних продуктах Master. Тваринництво // Сайт «MASTER» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://masterbuh.com/storage/files/mb-buhgalterskij-oblik_1548855351.pdf.

Комплексна автоматизація бізнес процесів // Сайт Спілки автоматизаторів бізнесу [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://conto.com.ua/ua/.

Племенной учет в свиноводстве [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://accent.ua/index.php/features/agro/aktsent-plemennoj-uchet.

Луговой С. И. «Автоматизированная информационная системы «Акцент – племенной учет в свиноводстве» в селекции животных» / С. И. Луговой, В. Я. Лихач, А. В. Лихач, Н. Н. Сердюк, Ю. Н. Сердюк // Свинарство. – 2015. – вип. 67. – С. 90-95.

Управління фермою // Сайт DeLaval [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.delaval.com/uk/-/farm-management2/.

Программа для эффективного управления молочной фермой DairyComp 305 // Сайт Софт-Агро [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://soft-agro.com/dairycomp-305.

For Dairy Cow Farmers // UNIFORM-Agri [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.uniform-agri.com/gl/products/dairy-cow-farmers.

Программы для сельского хозяйства [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.korall-agro.ru/.

Мороз С.І. Розробка логістичної моделі управління витратами в м’ясному тваринництві засобами Microsoft Project / С.І. Мороз // Агросвіт. – 2009. – № 3. – С. 28–31.

Oleksandr Velychko, Liudmyla Velychko, Mykola Butko and Svitlana Khalatur (2019). Modelling of strategic managerial decisions in the system of marketing logistics of enterprise. Innovative Marketing, 15(2), 58 – 70.

Рішення по комплексній автоматизації КОРАЛ // Сайт «Аграрний центр». – Режим доступу : http://www.agro.agroc.com.ua/KORAL/tree_ration.htm.

Сайт «Google Play». – Режим доступу : https://play.google.com.

Khalatur, S. (2009), “The main tendencies of development of the world market of agricultural products”, Visnyk Poltavs’koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 4, pp. 189–192.

The official site of AgroPolit (2020), “State support of farmers 2020. Loans, animal husbandry, farming, machinery, horticulture”, available at: https://agropolit.com/spetsproekty/694-derjpidtrimka-agrariyiv-2020-krediti-tvarinnitstvo-fermerstvo-tehnika-sadivnitstvo (Accessed 1 May 2020).

Mazurenko, E. (2018), “Transfer innovations in the industry of animal farms”, Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava, [Online], Vol. 18, no. 1, pp. 70-77, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18movvgt.pdf (Accessed 17 May 2020).

Vasylieva, N.K. (2007), “Economic and mathematical modeling of the system innovative updating of the agrarian production”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, SI “Institute for Economics and Forecasting of UNAS”, Kyiv, Ukraine.

Vasylieva, N.K. (2015), Ekonomiko-matematychne modeliuvannia v sil's'komu hospodarstvi [The economic-mathematical modelling in agriculture], Bіla K.O., Dnipropetrovsk, Ukraine.

Karamushka, О. Moroz, S. and Vasylieva, N. (2018), “Information component of innovative support for agricultural enterprises capital”, Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, no. 4, pp. 145-151.

Kiktiev, M. O. (2013), “Formulation and solution of the optimization problem of animal feed ration”, Tehnologicheskij audit i rezervy proizvodstva, [Online], vol. 6, no.6(14), available at: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/19498 (Accessed 17 May 2020).

Nuzhna, S. A. (2016), “Mathematical aspects of modeling and planning of agro-industrial enterprises activity in conditions of uncertainty”, Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, vol. 2, pp. 103–108.

Nieliepova, A. V. Trybrat, R. O. and Bondarenko, L. V. (2018), Prohramne upravlinnia protsesamy v haluzi tvarynnytstva [Program management of processes in the field of livestock], Kafedra, Kyiv, Ukraine.

Moroz, S. I., Karamushka, О. M. and Shramko, І. І. (2018), “Using of network technologies in agrarian business”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6692 (Accessed 16 Mar 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.89.

The official site of MASTER (2020), “Accounting in Master software products. Animal husbandry”, available at: https://masterbuh.com/storage/files/mb-buhgalterskij-oblik_1548855351.pdf (Accessed 10 May 2020).

The official site of CONTO (2020), “Integrated Business process automation”, available at: https://conto.com.ua/ua/ (Accessed 16 May 2020).

The official site of Accent (2020), “Accent – breeding records in pig", available at: http://accent.ua/index.php/features/agro/aktsent-plemennoj-uchet (Accessed 10 May 2020).

Lugovyi, S. Lykhach, V. Lykhach, А. Serdyuk, М. and Serdyuk Y. (2015), “Аutomated information system “Accent – in pig breeding records” in animal breeding”, Svynarstvo, vol. 67, pp. 90-95.

The official site of DeLaval (2020), “Farm Management”, available at: https://www.delaval.com/uk/-/farm-management2/ (Accessed 10 May 2020).

The official site of SOFT-AGRO (2020), “Software for efficient management of the dairy farm DairyComp 305“, available at: https://soft-agro.com/dairycomp-305 (Accessed 10 May 2020).

The official site of UNIFORM-Agri (2020), “For Dairy Cow Farmers”, available at: https://www.uniform-agri.com/gl/products/dairy-cow-farmers (Accessed 16 May 2020).

The site of Koral (2020), “Software for agriculture”, available at: https://www.korall-agro.ru/ (Accessed 16 May 2020).

Moroz, S.I. (2009), “Development of logistic model of cost management in meat livestock by means Microsoft Project”, Agrosvit, vol. 3, pp.28–31.

Velychko, O. Velychko, L. Butko, M. and Khalatur, S. (2019), “Modelling of strategic managerial decisions in the system of marketing logistics of enterprise”, Innovative Marketing, vol. 15, no. 2, pp. 58–70.

The site of Agrarian Center (2020), “Solutions for integrated automation KORAL”, available at: http://www.agro.agroc.com.ua/KORAL/tree_ration.htm (Accessed 16 May 2020).

The site of Google Play (2020), available at: https://play.google.com/ (Accessed 16 May 2020).

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи