ІНСТРУМЕНТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

  • M. Skoryk
  • S. Bohdan
Ключові слова: фінансовий контроль; державний фінансовий контроль; ризик; бюджетний ризик; ризикоорієнтований підхід.

Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні аспекти застосування інструментів ризик-менеджменту у системі державного фінансового контролю. Доведено, що у сучасних умовах реформування підходів публічного управління та адміністрування система державного фінансового контролю потребує створення на основі вже наявного, в тому числі зарубіжного досвіду, механізму фінансового контролю, метою якого буде досягнення заданих результатів при формуванні та виконанні бюджетів, що відповідає принципам фінансової політики держави. Актуальність питань організації фінансового контролю в системі публічних фінансів дозволяє розглядати фінансовий контроль в якості одного з найважливіших елементів державних реформ в країні. Обґрунтовано, що для оптимального використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, задіяних при здійсненні державного фінансового контролю, а також підвищення результативності діяльності, контролюючі органи при організації окремих видів державного фінансового контролю застосовують ризик-орієнтований підхід, який полягає у визначенні «зон ризику» в діяльності суб'єктів бюджетного права. Зауважено, що впровадження ризик-менеджменту при здійсненні державного контролю в Україні має переслідувати таку мету, як підвищення ефективності контрольно-аудиторської діяльності. Визначено аспекти впливу державного фінансового контролю на бюджетний ризик. Виявлено, що існуючі на сьогодні міжнародні стандарти та вказівки щодо організації державного внутрішнього фінансового контролю в державному секторі розроблені Інститутом внутрішніх аудиторів (ІВА) та INTOSAI (Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю). Розглянуто модель COSO Enterprise Risk Model та наведено характеристику її складових, а саме: компонент COSO Enterprise Risk Model «ідентифікація ризиків» та компонент COSO Enterprise Risk Model «оцінка ризиків». Зазначено, що основними складовими бюджетного ризику, що можуть виникати у зовнішньому середовищі внаслідок певних чинників, на нашу думку, можуть виступати: правові, галузеві, інфляційні тощо; а у внутрішньому середовищі – професійні ризики, кадрові ризики, фінансові ризики. Ефективність механізмів фінансового контролю впливу на ризики досягається властивостями складовим елементів ризику і якістю їх взаємодії, спрямованих на досягнення певного результату. Наведено методику застосування модифікованого PEST-аналізу в управлінні ризиками в системі державного фінансового контролю та модифікованої матриці SWOT-аналізу в цілях управління ризиками. Складено та охарактеризовано картку управління бюджетним ризиком та його складовими.

Посилання

Tajnen, Ya. Andryeyev, P. and Chechulina, O. (2012), Derzhavny`j vnutrishnij finansovy`j kontrol`: Ukrayina ta yevropejs`ky`j dosvid [Public internal financial control: Ukraine and the European experience], Yevropejs`ky`j insty`tut derzhavnogo upravlinnya ta audy`tu, Kyiv, Ukraine.

Tytenko, L.V. (2018), “Management internal control in the system of economic security of the enterprise”, Ekonomika ta suspil`stvo, Vol. 19, pp. 1358-1363.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2020), “Enterprise Risk Management – Integrated Framework”, available at: http://www.coso.org (Accessed 15 May 2020).

Tytenko, L.V. and Bohdan, S.V. (2019), “Analytical tools for risk management of tax consulting”, Infrastruktura rynku, Vol. 28, pp. 359-367.

Kondukova, E.V. (2017), “Financial and analytical aspects of the risk-oriented approach in the practice of domestic control bodies”, Ekonomichnyj analiz Vol 27. 2, pp. 105-110.

Тайнен Я., Андрєєв П., Чечуліна О. Державний внутрішній фінансовий контроль: Україна та європейський досвід. Європейський інститут державного управління та аудиту. К. 2012. 183 с.

Титенко Л.В. Управлінський внутрішній контроль в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 19. С. 1358-1363.

Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) URL: http://www.coso.org (дата звернення: 15 травня 2020).

Титенко Л.В., Богдан С.В. Аналітичний інструментарій управління ризиками податкового консультування. Інфраструктура ринку. 2019. №28. С. 359-367.

Кондукова Е.В. Фінансово-аналітичні аспекти ризик-орієнтованого підходу у практиці вітчизняних контрольних органів. Економічний аналіз: Тернопіль. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. Том 27. № 2. С. 105-110.

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи