ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

  • L. Yarema
Ключові слова: сільський туризм; зелений туризм; агрооселі; підприємницька ініціатива; сільська територія; туристичний кластер.

Анотація

У статті представлено дослідження сутності сільського зеленого туризму як виду підприємницької діяльності.Досліджено, що розвиток сільського зеленого туризму забезпечує збереження самобутності територій і побуту сільського життя. Вказано на зв’язок розвитку інфраструктури сільських територій, їх благоустрою, з розвитком сфери сільського зеленого туризму.Виявлено особливості і закономірності розвитку підприємницької діяльності агроосель у системі сільського зеленого туризму. Вказано на залежність продуктивності агроосель від механізму взаємодії складових туристичного ринку, а також, що вони є специфічною, особливою складовою механізму функціонування аграрного сектору економіки загалом.Виокремлено інноваційну складову багатофункціональності сільського зеленого туризму, яка полягає в постійному використанні власниками агроосель специфічних підходів до управління власним бізнесом та наданні послуг відпочивальникам з урахуванням сучасних вимог і стану розвитку економіки.Розглянуто інноваційну модель розвитку туристичного підприємництва на основі кластерного підходу, для забезпечення високої конкурентоспроможності на ринку.

Посилання

Литвин І.В., Нек М.О. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні. Регіональна економіка. 2013. №2. C.81-88.

Ільчук М. М. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств аграрної сфери. Біоресурси і природокористування. 2016. Т. 4, № 1-2. С. 133 - 143.

Ісаєнко В. М. Забезпечення якості продукції та послуг в агротуризмі Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. 2017. Вип. 19, № 1. С. 247 - 252.

Сердюкова О.М. Сутність сільського зеленого туризму. Економіка та держава. 2014. №3. C.87-90.

Петлін І. В. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Західному регіоні України. Вісник Львівського інституту економіки та туризму. 2008. № 3. С. 210–213.

Костирко І. Г. Кластерний підхід в розвитку сільського зеленого туризму.Інноваційна економіка. 2015. № 4 (59). С. 159 - 163.

Lytvyn I., Nek M.O. (2013), «Problems and prospects of rural green tourism development in the region», Regionalna ekonomika, vol. 2. pp. 81-88.

Il`chuk M. (2016), «Innovation and investment development of agricultural enterprises», Bioresursy i pryrodokorystuvannya, vol 4(1-2). рр. 133 - 143.

Isayenko V., Babikova K. (2013), «Ensuring the quality of products and services in agritourism», Problemy racionalnogo vykorystannya socialno-ekonomichnogo ta pryrodno-resursnogo potencialu regionu: finansova polityka ta investyciyi, vol.19(1). рр. 247 - 252.

Serdyukova O. (2014), «The essence of rural green tourism», Ekonomika ta derzhava. vol. 3. рр.87-90.

Petlin I. (2008), «Prospects for the development of rural green tourism in the Western region of Ukraine», Visnyk Lvivskogo instytutu ekonomiky ta turyzmu, vol. 3. рр. 210–213.

Kostyrko I. (2015) «Cluster approach in the development of rural green tourism», Innovacijna ekonomika, vol. 4 (59). рр. 159 - 163.

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи