ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • O. Gura
  • A. Krizhanovsky
Ключові слова: банк; банківська система; комерційний банк; НБУ; фінансово-економічна криза; іноземні банки; фінансовий посередник; фінансова система.

Анотація

Розглянуто основні проблеми функціонування та розвитку сучасної банківської системи України з урахуванням макроекономічних умов та світових тенденцій. Досліджено стан розвитку банківської діяльності в Україні у 2014-2019рр. Проведено аналіз стану банківської системи України за останні роки, за допомогою якого можна побачити динаміку загальних балансових показників. Досліджено процеси, які пов'язані з стабілізацією банківського сектору з метою формування рекомендацій щодо виходу його економіки з кризового стану. Проведено порівняльний аналіз основних індикаторів розвитку банківських систем України, та надано пропозиції щодо підвищення ефективності та стабільності банківської системи України. Розроблено можливі сценарії розвитку банківської системи України на перспективу. Запропоновано сучасні інноваційні підходи до управління банківською діяльністю в сучасних умовах.

Посилання

Холодна Ю.Є., Рац О. М. Банківська система: навчальний посібник. Харків, 2013. 315с.

Швець В.Я., Єфремова Н.Ф., Чічкань О.І. Гроші та кредит. Дніпродзержинськ: ДДТУ 2015, 301с.

Боднар І. Р. Наслідки фінансової глобалізації для України. Фінанси України. 2009. № 8. С. 68-75.

Вдовенко Л. О. Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи. Економіка. Фінанси. Менеджмент. Актуальні питання науки і практики. 2018. №2. с. 8-14.

Основні показники діяльності банків України. Національний банк України: веб-сайт. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article ?art_id=36807&cat_id=36798 (дата звернення: 10.03.2020).

Руденко З. М. Фінансова криза в Україні 2014–2015 років: причини та інструменти регулювання. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Серія «Економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів». 2015. Вип. 25.7. С.80-84.

Коваленко В. В. Управління проблемними банками в системі забезпечення фінансової стійкості банківської системи. Вісник Дніпропетровського університету. 2010. Вип. 4(2). с.67-72.

Довідник банківських установ України, які мають банківську ліцензію. Національний банк України: веб-сайт. URL: http://www.bank.gov.ua/ (дата звернення: 10.03.2020).

Мінімальний розмір регулятивного капіталу банків України буде збільшено поетапно. Національний банк України: веб-сайт. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=12123717 дата звернення: 10.03.2020).

Кредитні рейтинги позичальників. Національне рейтингове агенство РЮРІК: веб-сайт. URL: http://rurik.com.ua (дата звернення: 10.03.2020).

Огляд банківського сектору, травень 2019 р Національний банк України: веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua (Публікація). НБУ. 05.13.2019 (дата звернення: 10.03.2020).

Індикатори грошово-кредитного ринку. Незалежна асоціація банків України: веб-сайт. URL: https://nabu.ua/ (дата звернення: 10.03.2020).

Kholodna Ju.Je. and Rac O. M. (2013), Bankivs'ka systema [Banking system], Kharkiv, Ukraine.

Shvecj V.Ja., N.F.Jefremova and O.I.Chichkanj (2015), Ghroshi ta kredyt [Money and credit], Dneprodzerzhinsk, Ukraine.

Bodnar I. R. (2009) «Consequences of financial globalization for Ukraine», Finansy Ukrajiny. vol. 8, pp. 68-75.

Vdovenko L. O. (2018) «Refinancing as a mechanism for maintaining the stability of the banking system», Aktualjni pytannja nauky i praktyky. vol. 2, pр. 8-14.

«Key performance indicators of Ukrainian banks» (2020), available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798 (Accessed March 10, 2020).

Rudenko Z. M (2015) «Financial crisis in Ukraine 2014-2015: causes and instruments of regulation», Naukovyj visnyk Nacionaljnogho lisotekhnichnogho universytetu Ukrajiny. vol. 25.7, pp. 80-89.

Kovalenko V. V. (2010) «Management of problem banks in the system of ensuring the financial stability of the banking system», Visnyk Dnipropetrovsjkogho universytetu, vol. 4 (2), pp. 67-72.

«Directory of banking institutions of Ukraine with a banking license» (2019), available at: bank.gov.ua. 04.30.2019. (Accessed March 10, 2020).

The official site of NBU (2020) «The minimum regulatory capital of Ukrainian banks will be increased in stages», available at: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=12123717 (Accessed March 10, 2020).

The official site of RURIC National Rating Agencу (2019), available at: http://rurik.com.ua (Accessed March 10, 2020).

The official site of NBU (2019) «Banking Sector Review, May 2019», available at: https://bank.gov.ua (Accessed March 10, 2020).

Official Website of the Independent Association of Banks of Ukraine (2019), available at: https://nabu.ua/ (Accessed March 10, 2020).

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи