САНАЦІЙНИЙ АУДИТ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

  • V. Нordopolov
  • N. Hordopolova
Ключові слова: санаційний аудит; санаційна спроможність; фінансова криза; банкрутство; санаційний план.

Анотація

Проаналізовано передумови виникнення санаційного аудиту як елементу антикризового управління, проведення якого допоможе відновити нормальне функціонування підприємства.Розглянуто необхідність застосування санаційних оздоровчих заходів для відновлення нормального функціонування підприємства. Визначено, що передумовою і першим етапом виходу підприємств з фінансової кризи виступає санаційний аудит. Ефективність проведення санації залежить від збалансованої роботи усіх елементів організаційно-економічного механізму.Досліджено етапи та порядок проведення санаційного аудиту як одного з основних напрямків виведення підприємства зі стану фінансової кризи та банкрутства.Доведено, що після оздоровчого (санаційного) аудиту має бути сформована програма змін. За підсумками реалізації програми санаційного аудиту фіксується результат санації, як, наприклад: розмір приросту чистого прибутку, рівень поліпшення бізнес-процесів тощо.Санаційний аудит, у порівнянні з класичним аудитом, націлений на розробку й реалізацію плану санації, виявляє причини фінансових ускладнень і можливості їх подолання. Проведення санаційного аудиту дозволяє оцінити фінансову незалежність організації, а як результат – можливість відновлення платоспроможності.

Посилання

Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник / О. О. Терещенко. – К : КНЕУ, 2004 – 412 с.

Булович, Т.В. Санаційний аудит як передумова санації [Текст] / Т.В. Булович // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіонів України: Всеук. наук.-практ. інтерн.-конф., 16-26 листопада 2009р.: тези всеук. наук.-практ. інтерн.-конф./ Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2009. – 288с.

Управління фінансовою санацією підприємства : підручник. / Т. А. Говорушко, І. В. Дем’яненко, К. В. Багацька [та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Говорушко – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 400 с.

Долбнєва, Д.В. Значення санаційного аудиту в системі антикризового управління підприємством [Текст] / Деніза Вадимівна Долбнєва // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 2. – С. 75-80.

Бодюк, А.В. Методологічні й нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності [Текст] : монографія / Бодюк А.В. – К. : Кондор, 2015. – 356 с.

Tereschenko, O. O. (2004), Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv [Financial rehabilitation and bankruptcy of enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Bulovych, T.V. (2009), “Rehabilitation audit as a prerequisite for rehabilitation”, Tezy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Conference Proceedings of the Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference], Vseukrains'ka Naukovo-Praktychna Internet-Konferentsiia [International scientific and practical internet conference], Dnipropetrovsk State Financial Academy, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 286-288.

Hovorushko, T. A. Demianenko, I. V. and Bahatska, K. V. [etc.] (2013), Upravlinnia finansovoiu sanatsiieiu pidpryiemstva [Management of financial rehabilitation of the enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Dolbnieva, D.V. (2015), “The value of rehabilitation audit in the system of crisis management of the enterprise”, Ekonomichnyj analiz, vol. 2 (21), pp.75-80.

Bodiuk, A.V. (2015), Metodolohichni j normatyvno-pravovi aspekty audytu pidpryiemnyts'koi diial'nosti [Methodological and regulatory aspects of business audit], Kondor, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи