ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: МІКРО-, МЕЗО-, МАКРОРІВНІ

  • L. Rogatina
  • I. Irtyshcheva
  • I. K Kramarenko
  • Ye. Andriushchenko
  • V. Bilan
Ключові слова: інвестиції; інвестиційні ресурси; інвестиційна складова; економічна безпека; мікрорівень; мезорівень; макрорівень.

Анотація

Анотація Метою статті є інвестиційної складової економічної безпеки на мікро-, мезо-, макрорівнях. Основними завданнями дослідження є: обґрунтування функціональної моделі інвестиційної складової економічної безпеки на мікро-, мезо-, макрорівнях; провести комплексний аналіз відповідно до функціонального підходу реалізації інвестиційної складової економічної безпеки у трьох вимірах: інституційному, секторальному та технологічному.Обґрунтовано функціональних підхід до діагностики інвестиційного потенціалу окремої території. Даний підхід поєднує у собі структурно-класифікаційні ознаки інвестиційних процесів на їх ефективності й дозволяє формувати поточну модель інвестиційної складової економічної безпеки на мікро-, мезо-, макрорівнях, що є основою для проєктування стратегічної цільової моделі розвитку інвестиційних процесів.У відповідності до функціонального підходу проведено комплексний аналіз реалізації інвестиційної складової економічної безпеки у трьох вимірах: інституційному, секторальному та технологічному. Проведено розрахунки продуктивності, рентабельності та соціальної ефективності, які дозволили визначити загальні тенденції ефективності використання основного капіталу в економіці регіонів, а також їх диференціацію за окремими інституційними секторами. Результати аналізу показали, що за період 2014-2017 років не відбулося суттєвих структурних зрушень у формуванні та використанні інвестиційної складової економічної безпеки у розрізі інституційних секторів. Водночас, додаткової уваги потребують окремі виявлені тенденції щодо зниження продуктивності нагромадженого капіталу та його впливу на формування доданої вартості, особливо у секторі державного управління та секторі нефінансових корпорацій. Підвищення продуктивності інвестицій потребує формування ефективної інноваційної, промислової та політики, що сприятиме нарощенню виробництва продукції та високою доданою вартістю. Важливими функціональними характеристиками інвестиційної складової економічної безпеки є його розподіл між економічними секторами та галузями, співвідношення яких у значній мірі характеризує тип економічного розвитку країни, а структурні зрушення у динаміці – вектор такого розвитку.

Посилання

Черкаська В.В. Механізми державного управління щодо залучення інвестицій в економіку Запорізької області. URL:https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15058930763215.pdf#page=54 (дата звернення 20.04.2020).

Мошенський С. Інвестиційна безпека в системі забезпечення економічної безпеки держави: поняття, категорії, сутність. Наука молода. 2008. №10. С. 166-171.

Ульянченко О.В. Продовольча безпека – основа національної безпеки держави: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://humanright.org.ua/blogs/prodovolcha_bezpeka.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 20.04.2020).

Мельник А.Г. Секторальна структура економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. випуск 14. С. 203-206.

Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72).С.84-95.

Крамаренко І.С. Регіональна структура інвестиційного потенціалу: сучасний стан та концептуальні підходи. Вісник ХНАУ. 2019. № 4. С. 150-162.

Крамаренко І.С., Сєнкевич О.Ф., Клецов Є.С., Прокопенко Н.О., Кльоц Ю.Ю. Особливості формування інвестиційного потенціалу: регіональний та національний аспект. Вісник ХНАУ. 2019. № 3. С. 343-357.

Іртищева І.О., Потапенко О.М. Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку. Бізнес-навігатор. 2011. №3 (24). С.102-106.

Бурковський І.Д., Іртищева І.О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва. Економіка АПК. 2005. №12. С.71-73.

Cherkaska, V.V. (2016) “Mechanisms of public administration to attract investment in the economy of Zaporozhye region”, available at: https: //www.inter-nauka.com/uploads/public/15058930763215.pdf#page=54 (Accessed 20 April 2020).

Moshensky, S. (2008) “Investment security in the system of economic security of the state: concept, categories, essence”, Science is young, vol.10, pp. 166-171.

Ulyanchenko, O.V. (2017) “Food security - the basis of national security of the state” mode, available at: http://humanright.org.ua/blogs/prodovolcha_bezpeka. (Accessed 20 April 2020).

State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 April 2020).

Melnik, A.G. (2016) “Sectoral structure of Ukraine's economy”, Global and national economic problems, vol.14, pp. 203–206.

Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), “Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries”, Regional economy, vol. 2 (72), pp.84-95.

Kramarenko, I.S. (2019), “Regional structure of investment potential: current state and conceptual approaches”, KhNAU Bulletin, vol. 4, pp. 150-162.

Kramarenko, I.S., Senkevich, O.F., Kletsov E.S., Prokopenko N.O. and Klyots Yu.Yu. (2019), “Features of investment potential formation: regional and national aspect”, KhNAU Bulletin, vol. 3, pp. 343-357.

Irtyshcheva I.O. and Potapenko O.M. (2011), “Institutional support for investment and innovation development”. Business navigator, №3 (24), pp.102-106.

Burkovsky I.D. and Irtyshcheva I.O. (2005), “Investment support for the economic development of agricultural production”, APK economy, vol.12, pp.71-73.

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи