РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ GAP-АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІТ ПІДПРИЄМСТВ

  • M. Sitnicki
  • K. Rozbeiko
Ключові слова: GAP-аналіз; аналіз стратегічних розривів; стратегічне управління; візуалізація GAP-аналізу; ІТ підприємство.

Анотація

У статті переосмислено класичний підхід до здійснення GAP-аналізу та розглянуто ширші можливості використання даного методу оцінювання стратегічних розривів в ІТ підприємствах. Стверджується, що класичний метод аналізу стратегічних розривів не надає достатньо інформації для ІТ підприємств, що, переважно, складаються із людей з творчим мисленням, та кількісних показників недостатньо для прийняття зважених рішень в динамічному просторі. Розроблено методичний підхід до візуалізації отриманих результатів в ході аналізу стратегічних розривів шляхом більш глибокого експертного аналізу кожного розриву та розміщення їх на матрицях важливості внесення змін, що надає змогу підприємствам ІТ сектору швидко реагувати на зміни в своїй діяльності та найближчих конкурентів. Даний методичний підхід до візуалізації розроблений із орієнтацією на простоту та можливість його автоматизації в широкому колі програмного забезпечення та додатків до смартфону.

Посилання

Балан В. Г. Стратегічне управління. Друге видання: навч. посіб. К.: Наукова столиця, 2018. 520 с.

Воронкова А. Э. Стратегические управление конкурентоспособным потенциалом : монография. Луганск: ВНУ, 2010. 315 с.

Гапоненко А. А., Панкрухин А. П. Стратегическое управление: навч. Посіб. М.: Омега-Л, 2014. 472 с.

Гершун А. GAP-анализ: преодоление разрывов между ед. и и реальностью в би знесе. Менеджмент и менеджер. 2007. № 11. С.61–63.

Касич А. О. Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. 2014. № 11. С. 290–294.

Міждисциплінарний словник з менеджменту / За ед.. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. К.: Нічлава, 2011. 624 с.

Ковени М., Гэнстер Д., Хартлен Б., Кинг Д. Стратегический разрыв: Технологии воплощения корпоративной стратегии в жизнь: пер. с англ. М. : Альпина Бизнес Букс, 2016. 232 с.

Aurelia, S., Cardonib, A., Baldoc, M. D., & Lombardid, R. The balanced scorecard logic in the management control and reporting of small business company networks: A case study. Journal of Accounting and Management Information Systems. 2018. No. 17(2). Pp. 191–214. DOI: http://dx.doi.org/10.24818/jamis.2018.02001.

Gonzalez, A., Rodriguez, Y., & Sossa, A. Leadership and Governance Decisions in Family Business Performance: An Application of Fuzzy Sets Logic. Journal of Small Business Strategy. 2017. No. 27(1). Pp. 51–66.

Sitnicki, M., Netreba, I. (2020). Interdependence Assessing for Networked Readiness Index Economic and Social Informative Factors. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6. №2. Pp. 47–53. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-47-53.

UBISOFT® REPORTS FULL-YEAR 2018-19 EARNINGS FIGURES. URL: https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-US/images/53ubisoft%20fy19%20earnings%20english%20final_tcm99-349883_tcm99-196733-32.pdf.

Balan, V. G. (2018), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], 2nd ed, Naukova stolytsia, Kyiv, Ukraine.

Voronkova, A. Je, (2010). Strategicheskie upravlenie konkurentosposobnym potencialom [Strategic competitive capacity management], Lugansk, Ukraine.

Gaponenko, A. A. and Pankruhin, A. P. (2014), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], Omega-L, Moscow, Russia.

Gershun, A. (2007), “GAP analysis: bridging the gap between dreams and reality in business”, Management and manager, vol. 11, pp. 61–63.

Kasych, A. O. (2014), Implementation of the concept of strategic management in the practice of domestic enterprises, Business Inform, vol. 11, pp. 290–294.

Mizhdystsyplinarnyj slovnyk z menedzhmentu [Interdisciplinary dictionary of management] (2011). Za red. D. M. Chervan`ova, O. I. Zhy`lins`koyi. K.: Nichlava, 624 s.

Koveni, M. Gjenster, D. Hartlen, B. and King, D. (2016), “Strategic gap: Technologies for translating corporate strategy into reality”, Al'pina Biznes Buks, Moscow, Russia.

Aurelia, S. Cardonib, A. Baldoc, M. D. and Lombardid, R. (2018), “The balanced scorecard logic in the management control and reporting of small business company networks”, Journal of Accounting and Management Information Systems, vol. 17(2), pp. 191–214.

Gonzalez, A. Rodriguez, Y. and Sossa, A. (2017), “Leadership and Governance Decisions in Family Business Performance: An Application of Fuzzy Sets Logic”, Journal of Small Business Strategy, vol. 27(1), pp. 51–66.

Sitnicki, M. and Netreba, I. (2020), “Interdependence Assessing for Networked Readiness Index Economic and Social Informative Factors”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 6, no. 2, pp. 47–53.

The official site of SA Ubisoft (2020), “UBISOFT® REPORTS FULL-YEAR 2018-19 EARNINGS FIGURES” available at: https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-US/images/53ubisoft%20fy19%20earnings%20english%20final_tcm99-349883_tcm99-196733-32.pdf (Accessed 26 April 2020).

Опубліковано
2020-06-01
Номер
Розділ
Статьи